Bo­ži­no­vić smje­nju­je rav­na­te­lja po­li­ci­je Sr­da­re­vi­ća, v.d. bit će Dra­žen Vi­tez

Ore­pić: Ako je toč­no, zna­či da se dje­lo­va­nje po­li­ci­je vra­ća u “stra­nač­ke” ok­vi­re. Ja sam kre­nuo pre­ma to­me da po­li­ci­ja bu­de is­klju­či­vo struč­no, ka­ri­jer­no za­ni­ma­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Ma­ri­na Bo­ro­vac ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net

Sa­mo je Ran­ko Os­to­jić odra­dio man­dat od po­čet­ka do kra­ja. Fra­nić, Ben­ko, Fa­ber, Gr­bić i Do­mi­nić ni­su us­pje­li “pre­ži­vje­ti” Iako ime­no­van tek lanj­skog pro­sin­ca, glav­ni rav­na­telj po­li­ci­je Mar­ko Sr­da­re­vić, po sve­mu su­de­ći, usko­ro od­la­zi s duž­nos­ti. In­for­ma­ci­ja je to o ko­joj se po­s­ljed­njih da­na uve­li­ke go­vo­ri u Mi­nis­tar­stvu unu­tar­njih pos­lo­va, a po­ka­že li se toč­nom, Sr­da­re­vić će bi­ti glav­ni rav­na­telj po­li­ci­je s naj­kra­ćim sta­žem. Na­vod­no će jav­nos­ti bi­ti pre­zen­ti­ra­no ka­ko od­la­zi na vlas­ti­ti zah­tjev, što je uos­ta­lom bio slu­čaj i s ve­ći­nom nje­go­vih pret­hod­ni­ka. Na­ime, ot­ka­ko je pri­je se­dam­na­est go­di­na us­tro­je­no rav­na­telj­stvo po­li­ci­je, sa­mo je Ran­ko Os­to­jić odra­dio man­dat od po­čet­ka do kra­ja. Ivi­ca Fra­nić, Ma­ri­jan Ben­ko, Vla­di­mir Fa­ber, Oli­ver Gr­bić i Vla­do Do­mi­nić ni­su “pre­ži­vje­li”. Sam Sr­da­re­vić na naš je iz­rav­ni upit je li toč­no da od­la­zi od­go­vo­rio da ne mo­že ni­šta ko­men­ti­ra­ti.

27 go­di­na po­li­cij­skog sta­ža

Glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je ime­nu­je i raz­rje­šu­je Vla­da, na pri­jed­log mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va i na­ga­đa se ka­ko bi mi­nis­tar Da­vor Bo­ži­no­vić vr­lo sko­ro mo­gao do­ći s pri­jed­lo­gom za Sr­da­re­vi­će­vo raz­rje­še­nje. Pri­vre­me­ni rav­na­telj po­li­ci­je – do pro­ved­be i okon­ča­nja na­tje­ča­ja za iz­bor no­vog pr­vog ope­ra­tiv­ca u dr­ža­vi – tre­bao bi bi­ti Dra­žen Vi­tez, sa­daš­nji Sr­da­re­vi­ćev za­mje­nik, ko­ji je već bio vr­ši­telj duž­nos­ti glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je, na­kon Gr­bi­će­va od­la­ska. Iako je za­ko­nom pro­pi­sa­no da pri­vre­me­ni rav­na­telj po­li­ci­je mo­že na toj duž­nos­ti bi­ti šest mje­se­ci i da se u tom raz­dob­lju mo­ra iz­a­bra­ti no­vi, pos­to­je me­ha­niz­mi da se ovaj rok pro­du­lji, što je bi­lo u Vi­te­zo­vu pri­jaš­njem slu­ča­ju, a pro­du­lji­van je i pri­vre­me­ni man­dat Zvo­ni­mi­ru Vnu­če­cu ko­ji je ovu duž­nost ob­na­šao u va­ku­umu na­kon Do­mi­ni­će­ve smje­ne, a pri­je Sr­da­re­vi­će­va ime­no­va­nja. Ot­ka­ko je proš­le go­di­ne bio ras­pi­san na­tje­čaj za glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je, Sr­da­re­vić je bio slo­vio za jed­nog od fa­vo­ri­ta, di­je­lom zbog struč­nos­ti ko­ju je ste­kao ti­je­kom 27 go­di­na po­li­cij­skog sta­ža, a di­je­lom sto­ga jer je slo­vio kao čo­vjek od po­vje­re­nja ta­daš­njeg mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Vla­he Ore­pi­ća ko­ji ga je iz PU split­sko-dal­ma­tin­ske – gdje je bio vr­ši­telj duž­nos­ti na­čel­ni­ka upra­ve – “do­veo” u sre­diš­nji­cu u Zagreb, ime­no­vav­ši ga vr­ši­te­ljem duž­nos­ti na­čel­ni­ka kri­mi­na­lis­tič­ke po­li­ci­je u MUP-u. Opo­nen­ti su mu za­mje­ra­li što je upra­vo u nje­go­vu man­da­tu na če­lu split­ske po­li­ci­je na Po­lju­du “osva­nu­la” svas­ti­ka, či­ji je autor do da­nas ne­poz­nat. S dru­ge stra­ne, is­ti­ca­lo se da je u vri­je­me dok je bio čel­ni čo­vjek po­li­ci­je u Spli­tu u toj upra­vi evi­den­ti­ran ni­kad ma­nji broj te­ških kaz­ne­nih dje­la i po­gi­nu­lih u pro­me­tu. Da upra­vo Sr­da­re­vić bu­de iz­me­đu 16 kan­di­da­ta ime­no­van glav­nim rav­na­te­lje po­li­ci­je, od­lu­čio je Vla­ho Ore­pić ka­zav­ši, me­đu os­ta­lim, da je nje­go­va od­li­ka i to što je pot­pu­no apo­li­ti­čan. – Ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti gla­si­ne o ka­drov­skim pro­mje­na­ma u vr­hu po­li­ci­je, no ako se to po­ka­že toč­nim, to bi zna­či­lo da se dje­lo­va­nje po­li­ci­je vra­ća u “stra­nač­ke” ok­vi­re, što je ta­ko­đer pro­tiv­no jav­nom do­bru. Na­po­mi­njem da sam kao mi­nis­tar MUP-a uči­nio ogrom­ni na­por i us­pje­li smo kre­nu­ti tim pu­tem da po­li­ci­ja bu­de is­klju­či­vo struč­no, ka­ri­jer­no za­ni­ma­nje, če­mu svje­do­če pro­ve­de­ne ka­drov­ske pro­mje­ne ti­je­kom mog man­da­ta – re­kao je o na­vod­noj Sr­da­re­vi­će­voj smje­ni Vla­ho Ore­pić. Sr­da­re­vić je tre­bao bi­ti je­dan od no­si­te­lja naj­av­lje­ne re­or­ga­ni­za­ci­je Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va od ko­je, po sve­mu su­de­ći, u ko­nač­ni­ci ne­će bi­ti ni­šta. U MUP-u se go­vo­ri da je na­kon Ore­pi­će­va raz­rje­še­nja dr­žav­ni taj­nik Ro­bert Ko­pal na sas­tan­ku svih na­čel­ni­ka po­li­cij­skih upra­va Sr­da­re­vi­ću jas­no dao do zna­nja da re­or­ga­ni­za­ci­ja ni­je pri­ori­tet Mi­nis­tar­stva, što Sr­da­re­vi­ću ni­je do­bro “le­glo”. Odus­ta­ja­nje od re­or­ga­ni­za­ci­je MUP-a, ko­ja je u pot­pu­nos­ti re­zul­tat ra­da lju­di iz stru­ke, ko­ja je proš­la ma­tič­ni sa­bor­ski od­bor i ko­ja je us­kla­đe­na na užem ka­bi­ne­tu pret­hod­nog sa­zi­va Vla­de, bio bi iz­rav­ni rad pro­tiv jav­nog do­bra, in­te­re­sa gra­đa­na RH – ko­men­ti­ra Ore­pić.

Na­tje­ča­ji po upra­va­ma

U opi­su pos­lo­va glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je jest i ka­dro­vi­ra­nje po po­li­cij­skim upra­va­ma i pos­ta­ja­ma, a na­tje­ča­ji za čel­ne ljude upra­va tre­ba­ju us­li­je­di­ti. Na­kon što je Sr­da­re­vić pos­tao glav­ni rav­na­telj po­li­ci­je, še­fom kri­ma pri­vre­me­no je ime­no­van An­te Or­lo­vić. No, na­vod­no i on do­sko­ra pos­ta­je “biv­ši”, a to će mjes­to pre­uze­ti So­nja Ra­guž, na­čel­ni­ca Sek­to­ra op­ćeg kri­mi­na­li­te­ta, te­ro­riz­ma i rat­nih zlo­či­na.

Pri­vre­me­ni rav­na­telj po­li­ci­je – do okon­ča­nja na­tje­ča­ja – tre­bao bi bi­ti Dra­žen Vi­tez, sa­daš­nji Sr­da­re­vi­ćev za­mje­nik

Od re­or­ga­ni­za­ci­je MUP-a no­vi mi­nis­tar Bo­ži­no­vić, pre­ma sve­mu su­de­ći, odus­ta­je

Dra­žen Vi­tez već je bio v. d. glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je, na­kon od­la­ska Oli­ve­ra Gr­bi­ća

Do­veo ga Ore­pić Mar­ko Ser­da­re­vić bio je oda­bir Mos­to­va mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.