Za­grep­ča­nin T. Jur­čec kao Tyri­on u Igri pri­jes­to­lja

To­mis­lav Jur­čec svoj je ne­dos­ta­tak us­pio pre­tvo­ri­ti u pred­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

“Sta­ja­ti na 38°C u kos­ti­mu is­pred ka­me­re i po če­ti­ri sa­ta za me­ne je us­pjeh u ži­vo­tu”

Ra­di se o po­re­me­ća­ju pred­njeg rež­nja hi­po­fi­ze ko­ji kon­tro­li­ra rast i sta­re­nje pa To­mis­lav iz­gle­da ne­ko­li­ko go­di­na mla­đi ne­go što jest

Naj­ve­će en­gle­ske no­vi­ne ras­pi­sa­le su se o Hr­va­tu To­mis­la­vu Jur­če­cu. Za­gre­bač­ki je glu­mac, pi­šu, u Igri pri­jes­to­lja mi­je­njao ni­ko­ga dru­gog do­li – Pe­te­ra Din­k­la­gea! – Pa hva­la ti što si me oba­vi­jes­tio! Stvar­no ni­sam znao, ali pre­sre­tan sam, mo­žda sa­da bu­de i no­vih po­nu­da za po­sao – go­vo­ri nam To­mis­lav. Ka­ko se uop­će na­šao u Igri pri­jes­to­lja? – Do su­rad­nje je doš­lo ta­ko što sam na jed­noj cas­ting stra­ni­ci pro­na­šao cas­ting me­na­dže­ra, od­nos­no oso­bu ko­ja tra­ži glum­ci­ma po­sao. Pos­li­je sam shva­tio da se ra­di o sta­tis­ti­ma. Iako se­be ni­sam za­miš­ljao kao sta­tis­ta, či­ni­lo mi se to kao do- bra pri­li­ka. Na­kon pri­ja­ve na­zvao me me­na­džer ko­ji ka­že da zbog svo­je vi­si­ne i mla­do­li­kog iz­gle­da imam ve­li­ku pred­nost. I ta­ko mi je od­mah dao po­sao stand-ina za Pe­te­ra Din­k­la­gea. Sjaj­no sam se za­ba­vio, sta­ja­ti na 38°C u kos­ti­mu is­pred ka­me­re i po če­ti­ri sa­ta mo­že da­ti do­jam pra­vog pak­la, ali za me­ne to ni­je pred­stav­lja­lo pro­blem, već sa­mo no­vi us­pjeh u ži­vo­tu – ka­že. Jer, To­mis­lav je svoj ne­dos­ta­tak pre­tvo­rio u pred­nost. Ra­di se o po­re­me­ća­ju pred­njeg rež­nja hi­po­fi­ze ko­ji kon­tro­li­ra rast i sta­re­nje pa To­mis­lav (23) iz­gle­da ne­ko­li­ko go­di­na mla­đi ne­go što jest. Su­sre­ta s Pe­te­rom Din­k­la­ge­om pri­sje­ća se ra­do. – Na­rav­no! Pe­ter je je­dan ja­ko sta­lo­žen čo­vjek, mno­go lju­di ima ne­ku per­cep­ci­ju da slav­ni lju­di od­mah mo­ra­ju bi­ti ego­cen­trič­ni. To do­is­ta ni­je is­ti­na. Sve što je ra­dio Pe­ter ra­dio sam i ja, ako je on po­vra­ćao u toj sce­ni, pr­vo sam “stroj” za po­vra­ća­nje pro­bao ja. Bi­la je i jed­na zgo­da ka­da Pe­ter u sce­ni pa­da iz ku­ti­je na­kon du­gog pu­ta. Ni­ka­ko ni­je mo­gao po­go­di­ti ka­ko da pad­ne pa sam mu ja na kra­ju sve­ga to­ga po­ka­zi­vao ka­ko da se ba­ci, na što je re­da­telj od­go­vo­rio: “Gre­at Tom­my, you lan­ded it”! – opi­su­je ka­ko je iz­gle­dao nje­gov po­sao u se­ri­ji či­ja ga je pro­duk­ci­ja fas­ci­ni­ra­la. – Ču­des­no, ma­siv­no, in­tri­gant­no i fe­no­me­nal­no! Po­go­to­vo ka­da smo sni­ma­li Jof­freye­vo vjen­ča­nje u če­t­vr­toj se­zo­ni. Sve­ga je bi­lo, od ogrom­nih šu­ma s 20-ak ko­nja do ci­je­log u sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na ruč­no na­prav­lje­nog se­la. Ko­ris­ti se ja­ko ma­lo gre­en scre­ena i po­seb­nih efe­ka­ta, a pu­no pre­kras­ne lo­ka­ci­je – go­vo­ri To­mis­lav ko­ji se glu­mom ba­vi već de­se­tak go­di­na. Po­čeo je u pred­sta­vi Bo­ri­sa Ba­ka­la “Ex-Po­zi­ci­ja”, dje­lu “Pro­cess Gra­da” ko­ji je Ba­kal ta­da ra­dio. U Igri pri­jes­to­lja imao je i još jed­nu ulo­gu, u osmoj epi­zo­di pe­te se­zo­ne bio je “He­ro Cor­p­se Child” sa za­dat­kom da ubi­je jed­nu od ju­na­ki­nja te epi­zo­de. A on­da po­no­vo su­ra­đi­vao s Ba­ka­lom u “Dru­goj stra­ni pred­sta­ve”. Naj­ve­ća mu je že­lja – pro­ves­ti lje­to na se­tu.

TO­MIS­LAV MILETIĆ/ PIXSELL

To­mis­lav Jur­čec Vo­lio bi, ka­že, do­bi­ti i kak­vu glav­nu ulo­gu, u ne­koj do­ma­ćoj sa­pu­ni­ci ili sit­co­mu

Pe­ter Din­k­la­ge O slav­nom glum­cu To­mis­lav ima sa­mo ri­je­či hva­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.