POLITIČARI, UGLEDAJTE SE NA LJUDE KO­JI JEDNI UZ DRU­GE ŽIVE UZ ME­ĐU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Bi­lo je to rje­še­nje, zec iz še­ši­ra, as iz ru­ka­va, ka­ko se već opi­su­ju tak­vi do­ga­đa­ji, ko­je je tre­ba­lo pos­ta­ti naj­bo­lji hr­vat­sko-slo­ven­ski iz­voz­ni po­li­tič­ki pro­izvod. Na­kon go­di­na i go­di­na na­te­za­nja, pre­pu­ca­va­nja, in­ci­de­na­ta, blo­ka­de, dvo­je pre­mi­je­ra – Ja­dran­ka Ko­sor i Bo­rut Pa­hor – iz­vuk­li su neo­če­ki­va­no rje­še­nje gra­nič­nog spo­ra. Do­go­vor o ar­bi­tra­ži. Ne, ne pre­tje­ru­je­mo. Pre­go­va­ra­nje, do­go­vor i po­tom, kao re­zul­tat, ar­bi­tra­ža, za­is­ta se pro­pa­gi­ra­lo kao mo­del rje­še­nja spo­ro­va, što je ta­da, već dav­ne 2010., na­po­me­nuo i Bruxel­les. Se­dam go­di­na pos­li­je, upra­vo ta ar­bi­tra­ža je po­nov­no mo­del, ali ovo­ga pu­ta mo­del ka­ko sve što se mir­nim pu­tem do­go­vo­ri­lo la­ko mo­že pro­pas­ti u sra­mo­ti. Mo­del ono­ga što ne či­ni­ti, i to jed­na­ko po­uč­nim i za dr­ža­ve ko­je će se u bu­duć­nos­ti upu­šta­ti u slič­ne pos­tup­ke, ta­ko i za me­đu­na­rod­no pra­vo. Ako bu­du do­volj­no ja­ki gla­so­vi tog tro­mog apa­ra­ta da ne­što pro­mi­je­ne, a ne, kao do sad, okre­nu gla­vu. Ne, ne mo­že se la­ga­ti i kr­ši­ti pra­vi­la,

Ar­bi­tra­ža na­kon se­dam go­di­na po­nov­no mo­del, ovaj put ono­ga što – ne bi tre­ba­lo či­ni­ti

kao što je ra­di­la slo­ven­ska stra­na. Sank­ci­je Slo­ve­ni­ji ni u jed­nom tre­nu ni­su bi­le na dnev­nom re­du. Po­li­tič­ka od­go­vor­nost slo­ven­skog dr­žav­nog vr­ha ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je pos­tav­lje­na kao pi­ta­nje. A tre­ba­la je. Jer ni­je ar­bi­traž­ni dvo­jac sam ra­dio – pa uos­ta­lom, sa­ma je agen­ti­ca Si­mo­na Dre­nik rek­la da je o sve­mu oba­vi­je­šten mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Karl Er­ja­vec. I s tak­vim part­ne­rom, ko­ji se, na­ža­lost, do­ka­zao ne­vje­ro­dos­toj­nim, Hr­vat­ska tre­ba i mo­ra nas­ta­vi­ti pre­go­va­ra­ti oko gra­ni­ce jer je to je­di­no rje­še­nje. Kad-tad. No, naj­važ­ni­je je sa­da da se političari ugle­da­ju na ljude ko­ji sto­lje­ći­ma žive jedni uz dru­ge i jedni s dru­gi­ma uz­duž gra­ni­ce. Na­rav­no da se oče­ku­ju na­pe­tos­ti, di­plo­mat­ski ma­ne­vri, pri­tis­ci, mo­žda i ko­ji in­ci­dent. Ali do eska­la­ci­je si­tu­aci­je ne smi­je do­ći. Jer će on­da ar­bi­tra­ža za­is­ta pos­ta­ti naj­ma­nji pro­blem u od­no­si­ma dvi­ju dr­ža­va. Od­go­vor­nost je opet na po­li­ti­ča­ri­ma. I sad je vri­je­me da slo­ven­ska stra­na po­ka­že da je ra­zu­man i ipak vje­ro­dos­to­jan part­ner ko­je­mu iz­ja­ve o do­bro­su­sjed­skim od­no­si­ma ni­su sa­mo fra­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.