Most bi no­vac za Inu sku­pio obvez­ni­ca­ma za gra­đa­ne i ula­ga­če

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Ma­ri­na Šu­njer­ga re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Mo­del pre­dvi­đa os­ni­va­nje po­seb­ne tvrt­ke ko­ja bi od MOL-a ku­pi­la di­oni­ce, a ula­ga­če bi na­mi­ri­la ka­ma­tom ili di­oni­ca­ma Ine Most je ju­čer pred­sta­vio mo­del re­ot­ku­pa di­oni­ca Ine od MOL-a pod­sje­ća­ju­ći da je pro­ces ot­ku­pa Ine za­mro ot­kad je pri­je go­to­vo se­dam mje­se­ci pre­mi­jer naj­a­vio taj plan. Pred­la­žu os­ni­va­nje druš­tva od po­seb­ne na­mje­ne (SPV) na ko­je bi Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne pre­ni­je­lo 44,84 pos­to di­oni­ca Ine te di­oni­ce tvrt­ki u ko­ji­ma dr­ža­va ima ma­njin­ske udje­le, a ko­je su ras­po­lo­ži­ve za pro­da­ju. Taj bi SPV iz­dao ko­nver­ti­bil­ne i obič­ne obvez­ni­ce i ta­ko pri­ku­pio no­vac za ot­kup 49,08 pos­to di­oni­ca Ine od MOL-a. Obvez­ni­ce bi mo­gli ku­po­va­ti gra­đa­ni, mi­ro­vin­ski fon­do­vi, ban­ke, inves­ti­cij­ski fon­do­vi, ali i dru­ge ener­get­ske kom­pa­ni­je.

Za ula­ga­če ka­ma­ta 3 pos­to

Ka­ko bi SPV bio po­seb­no druš­tvo, ova ope­ra­ci­ja ne bi ula­zi­la u jav­ni dug. Mos­tov pri­jed­log do­ra­đen je u od­no­su na proš­lu go­di­nu i ima vi­še upo­ri­šta ne­go pret­hod­ni, ali nje­gov us­pjeh pri­je sve­ga bi ovi­sio o ci­je­ni di­oni­ca Ine i in­te­re­su ko­je bi po­bu­di­le kod ula­ga­ča. Iako tr­žiš­na ci­je­na Ine ni­je re­le­vant­na jer je na tr­ži­štu mi­ni­mal­ni udio kom­pa­ni­je, kad bi se ra­ču­na­lo po ci­je­ni di­oni­ce od 3250 ku­na, ko­li­ko je sta­ja­la u sri­je­du, bi­lo bi po­treb­no čak 15,9 mi­li­jar­di ku­na za ot­kup MOL-ova di­je­la Ine. Inves­ti­to­ri ka­žu da je to pre­sku­po i da ne bi su­dje­lo­va­li u ope­ra­ci­ji te ve­li­či­ne, ali kad bi se do­go­vo­ri­la ci­je­na do 10,5 mi­li­jar­di ku­na za 49,08 pos­to di­oni­ca Ine, ve­ći­na ula­ga­ča bi­la bi za­in­te­re­si­ra­na. Most je, ka­ko smo na­pi­sa­li, pre­dvi­dio dva ti­pa obvez­ni­ca. Kon- ver­ti­bil­ne obvez­ni­ce su one po ko­ji­ma bi se ulo­žen no­vac u ko­nač­ni­ci za­mi­je­nio za di­oni­ce Ine. Tu Most otva­ra mo­guć­nost loc­ku­pa, od­nos­no za­bra­ne za­mje­ne u pr­ve dvi­je go­di­ne od iz­da­nja obvez­ni­ce, a ko­nač­nu za­mje­nu tek na­kon 10 go­di­na, a u me­đu­vre­me­nu bi se ula­ga­ču pla­ćao odre­đe­ni iz­nos ka­ma­te. Da bi dr­ža­va mo­gla za­dr­ža­ti 75 pos­to plus jed­nu di­oni­cu Ine, u ko­nver­zi­ji mo­že za­vr­ši­ti do 19 pos­to di­oni­ca ot­kup­lje­nih od MOL-a, dok bi za os­ta­lih 30 pos­to MOL-ovih di­oni­ca SPV iz­dao obič­ne obvez­ni­ce. Obič­ne obvez­ni­ce po­nu­di­le bi se gra­đa­ni­ma, inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma, ban­ka­ma i dru­gim ula­ga­či­ma uz ka­ma­tu, a Most pre­dvi­đa u svom mo­de­lu da bi već i pri­nos od 3 pos­to ko­ji ina­če pla­ća dr­ža­va za svo­je obvez­ni­ce bio priv­la­čan ula­ga­či­ma.

Pri­jed­log ni­je sve­to pi­smo

– Naš mo­del ni­je sve­to pi­smo i mo­že se mi­je­nja­ti. Pri­bli­ža­va se dru­gi ar­bi­traž­ni pos­tu­pak, a mi ne zna­mo ko­ris­ti­mo li sve le­gal­ne ala­te ko­je ima­mo na ras­po­la­ga­nju. Ne že­li­mo po­ve­ća­va­ti jav­ni dug i ne že­li­mo pri­va­ti­za­ci­ju HEP-a – po­ru­čio je biv­ši dr­žav­ni taj­nik za ener­ge­ti­ku An­te Či­ko­tić. Vla­di za­mje­ra da još ni­je na­prav­lje­na pro­cje­na vri­jed­nos­ti Ine, kao i da pre­go­va­rač­ki tim još či­ne Ivan Vr­do­ljak i Mla­den Pej­no­vić ko­je je ime­no­va­la vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Pred­sjed­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov za­mje­ra što se se­dam mje­se­ci u pro­ce­su ot­ku­pa di­oni­ca Ine ni­šta ne do­ga­đa. U Mos­tu su is­tak­nu­li i da dr­že da je ci­je­na Ine od 20 mi­li­jar­di ku­na pre­vi­so­ka te da je pred­nost nji­ho­va mo­de­la či­nje­ni­ca da se mo­že pro­ves­ti u ro­ku od dva do tri mje­se­ca.

Inves­ti­to­ri bi bi­li za­in­te­re­si­ra­ni uz ci­je­nu do 10,5 mi­li­jar­di ku­na za 49,08% di­oni­ca Ine

Bo­žo Pe­trov za­mje­ra da se 7 mje­se­ci u ot­ku­pu di­oni­ca Ine ni­šta ne do­ga­đa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.