Prof. Ste­fan Tal­mon o pro­vo­đe­nju od­lu­ke su­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1 ‘KRŠENJE MEĐUNARODNOG PRA­VA ’

Po­ku­ša li Slo­ve­ni­ja si­lom pro­ves­ti od­lu­ku Ar­bi­traž­nog su­da, kr­šit će me­đu­na­rod­no pra­vo

2 ‘JAV­NI PRI­TI­SAK JE­DI­NI NA­ČIN’

Je­di­ni na­čin na ko­ji jed­na stra­na mo­že “na­tje­ra­ti” dru­gu da pri­hva­ti od­lu­ku je ne­na­sil­nim pro­tu­mje­ra­ma ili jav­nim pri­ti­skom

3 ‘SILA NI­KAD NI­JE OPRAVDANA’

Dr­ža­va se ne smi­je ko­ris­ti­ti si­lom ili pri­jet­njom si­le u od­no­su pre­ma dru­goj dr­ža­vi ni ka­da pro­vo­di ne­ko svo­je pra­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.