HOS ne že­li mak­nu­ti plo­ču iz Ja­se­nov­ca

Pre­ma HOS-u, je­di­ni na­čin da se poz­drav “za dom sprem­ni” uk­lo­ni s plo­če je no­vi za­kon

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go Iva Bo­ban Va­le­čić

Ne pris­ta­ne li udru­ga HOS-a sa­ma mak­nu­ti plo­ču, Vla­da mo­ra do­ni­je­ti po­li­tič­ku od­lu­ku da je ona u Ja­se­nov­cu ne­pri­mje­re­na, ka­žu u HNS-u – U slje­de­ćih mje­sec da­na na­ći će­mo rje­še­nje za plo­ču u Ja­se­nov­cu – po­ru­čio je pot­pred­sjed­nik HNS-a Sr­đan Gjur­ko­vić, dok iz nje­go­ve stran­ke po­nav­lja­ju ka­ko “za dom sprem­ni” ne smi­je os­ta­ti na plo­či po­gi­nu­lim bra­ni­te­lji­ma HOS-a. U HNS-u ipak priz­na­ju ka­ko još uvi­jek ne zna­ju na ko­ji će na­čin Vla­da to iz­ves­ti jer su am­ble­mi HOS-ovih udru­ga sa spor­nim nat­pi­som ured­no re­gis­tri­ra­ni u vri­je­me des­nih, ali i li­je­vih Vla­da.

Na­bi­ja­nje tem­pa HDZ-u

– Tak­vi am­ble­mi ni­su tre­ba­li bi­ti re­gis­tri­ra­ni, no proš­lo je pre­vi­še vre­me­na da bi se upis prav­no os­po­ra­vao i sa­da te gr­bo­ve ne­ki ko­ris­te kao pro­vo­ka­ci­ju, ka­ko bi na se­be skre­nu­li po­zor­nost jav­nos­ti – tu­ma­či iz­vor iz vr­ha HNS-a. Ka­že ka­ko je je­dan od na­či­na da se ri­je­ši pro­blem do­go­vor sa sa­mom udru­gom ko­ja je pos­ta­vi­la spor­nu plo­ču, a ne pris­ta­nu li HOS-ov­ci na to, Vla­da bi, sma­tra, tre­ba­la “pre­sje­ći” i do­ni­je­ti po­li­tič­ku od­lu­ku ka­ko tak­va plo­ča ne mo­že os­ta­ti u Ja­se­nov­cu. Naš iz­vor priz­na­je i ka­ko je za­da­ni rok po­ku­šaj da se HDZ-u “na­bi­je tem­po”, ali i is­ti­če da Vla­da mo­ra bi­ti spo­sob­na ri­je­ši­ti pi­ta­nje plo­če. – Ako ni­smo spo­sob­ni na­ći rje­še­nje za to pi­ta­nje, ka­ko će­mo se uhva­ti­ti uko­štac s oz­bilj­nim te­ma­ma ko­je kao Vla­da mo­ra­mo rje­ša­va­ti – pi­ta se. U HNS-u su uvje­re­ni da je rok od mje­sec da­na do­vo­ljan za to, a na­da­ju se da bi u me­đu­vre­me­nu ne­što o plo­či mo­glo re­ći i Po­vje­rens­tvo za su­oča­va­nje s proš­loš­ću pa bi se Vla­da mo­gla po­zva­ti na miš­lje­nje struč­nja­ka u tom po­vje­rens­tvu. Iz­vor iz stran­ke tvr­di ka­ko se me­đu ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma raz­go­va­ra­lo i o tak­voj mo­guć­nos­ti. Po­vje­rens­tvo za su­oča­va­nje s proš­loš­ću Vla­da je os­no­va­la po­čet­kom ožuj­ka sa za­dat­kom da u ro­ku od go­di­nu da­na iz­ra­di smjer­ni­ce na te­me­lju ko­jih bi se ut­vr­di­la pra­vi­la kaž­nja­va­nja jav­nog is­ti­ca­nja sim­bo­la to­ta­li­tar­nih re­ži­ma. Ono će se da­nas sas­ta­ti pr­vi put, a te­ško je oče­ki­va­ti da bi u ro­ku ko­ji je za­mis­lio HNS mo­glo do­ni­je­ti stav o plo­či u Ja­se­nov­cu. Član Po­vje­rens­tva Ivo Lu­čić na na­še pi­ta­nje ho­će li to ti­je­lo po­zva­ti na mi­ca­nje plo­če u Ja­se­nov­cu od­go­va­ra ka­ko ne mis­li da će se to do­go­di­ti. – Po­vje­rens­tvo za su­oča­va­nje s proš­loš­ću ni­je sud ko­ji bi tre­bao od­lu­či­ti mo­že li ne­što bi­ti na ne­kom mjes­tu ili ne mo­že – tu­ma­či Lu­čić, ali i na­po­mi­nje ka­ko još ni­je vi­dio dnev­ni red te ka­ko će tek vi­dje­ti što će bi­ti pred­lo­že­no na pr­voj sjed­ni­ci Po­vje­rens­tva.

HOS: Bez sim­pa­ti­ja za us­ta­še

Mi­nis­tar upra­ve Lo­vro Kuš­če­vić ju­čer je, ka­ko je i naj­av­lji­vao, pri­mio Druš­tvo lo­go­ra­ša sr­p­skih kon­cen­tra­cij­skih lo­go­ra i Udru­gu dra­go­vo­lja­ca HOS-a. Udru­ge su po­ru­či­le ka­ko ne ga­je ni­kak­ve sim­pa­ti­je pre­ma us­ta­škom re­ži­mu te da že­le iz­ra­zi­ti pi­je­tet po­gi­nu­lim su­bor­ci­ma, ali i da je “ključ­no sa­gle­da­ti kon­tekst u ko­jem se po­je­di­ni sim­bol po­jav­lju­je, od­nos­no ve­li­ča li u kon­kret­nom slu­ča­ju to­ta­li­ta­ran re­žim”. Iz­vor bli­zak HOS-u ka­že ka­ko HOS-ov­ci ni­su sprem­ni po­pus­ti­ti i mak­nu­ti grb sa ZDS sa spo­men-plo­če u Ja­se­nov­cu. Is­ti iz­vor sma­tra da je je­di­ni na­čin da se poz­drav ZDS uk­lo­ni s plo­če – no­vi za­kon. HOS-ov­ci su u Mi­nis­tar­stvo doš­li s “hr­pom” do­ku­me­na­ta ko­ji do­ka­zu­ju da je nji­ho­vo zna­kov­lje re­gis­tri­ra­no još 1994. u MORH-u, i da su s tim sim­bo­li­ma uš­li i u Svjet­sku ve­te­ran­sku or­ga­ni­za­ci­ju.

V.d. pred­sjed­ni­ka HNS-a Pre­drag Štro­mar po­ru­ču­je da će pi­ta­nje plo­če ri­je­ši­ti pre­mi­jer

Po­vje­rens­tvo za su­oča­va­nje s proš­loš­ću da­nas će se sas­ta­ti pr­vi put

Služ­be­noj ko­me­mo­ra­ci­ji u Ja­se­nov­cu, ko­ju je ove go­di­ne vo­dio pre­mi­jer Plen­ko­vić, zbog plo­če s nat­pi­som “za dom sprem­ni” ni­su se pri­dru­ži­li ni an­ti­fa­šis­ti, ni Sr­bi, ni Ži­do­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.