HDZ tra­ži 4 grad­ska ure­da, še­fa Skup­šti­ne i pro­mje­ne u Hol­din­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Grad­ska skup­šti­na vje­ro­jat­no se da­nas ne­će kons­ti­tu­ira­ti, ne­go u idu­ćih de­set do 15 da­na ra­di pre­go­vo­ra o su­rad­nji Iako je za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić oku­pio ve­ći­nu ko­ju, uz nje­go­ve, či­ne HDZ-ovi i zas­tup­ni­ci ne­za­vis­ne Bru­ne Esih, Grad­ska skup­šti­na da­nas vr­lo vje­ro­jat­no ne­će bi­ti kons­ti­tu­ira­na, ne­go će to bi­ti u idu­ćih de­set do 15 da­na jer će se u tom ro­ku vo­di­ti pre­go­vo­ri HDZ-a, ali i ne­za­vis­nih zas­tup­ni­ka B. Esih o ko­ali­cij­skom do­go­vo­ru s Ban­di­ćem. Do­go­vo­ri­li su to ju­čer na­kon pr­ve run­de raz­go­vo­ra HDZo­vi pre­go­va­ra­či An­dri­ja Mi­ku­lić i Dra­go Pr­go­met s Ban­di­će­vim su­rad­ni­ci­ma. Nas­ta­vak pre­go­vo­ra o da­naš­njoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne za­ka­za­li su već za pre­dve­čer jer že­le iz­bru­si­ti ka­ko bi se objas­ni­la od­go­da kons­ti­tu­ira­nja Skup­šti­ne jer je ve­ći­na okup­lje­na na­kon što je Ban­dić od­lu­čio da se Trg mar­ša­la Ti­ta pre­ime­nu­je u Skup­šti­ni, što je bio uvjet ne­za­vis­ne Bru­ne Esih i nje­nih pet zas­tup­ni­ka. HDZ će u pre­go­vo­ri­ma s Ban­di­ćem tra­ži­ti po­zi­ci­ju pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne (ko­ja bi mo­gla pri­pas­ti Mi­ku­li­ću, še­fu za­gre­bač­kog HDZ-a), tri do če­ti­ri grad­ska ure­da (za fi­nan­ci­je, zdrav­s­tvo, obra­zo­va­nje...), ali i po­zi­ci­je u ti­je­li­ma Hol­din­ga, kao i res­truk­tu­ri­ra­nje tog grad­skog ko­mu­nal­nog di­va na na­čin da se ta tvrt­ka sve­de na šest po­druž­ni­ca (što zna­či da pred­la­žu spa­ja­nje pos­to­je­ćih po­druž­ni­ca po srod­nim dje­lat­nos­ti­ma). Iz ta­bo­ra Bru­ne Esih i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća ču­je se pak da nig­dje ne pi­še da će mjes­to še­fa Skup­šti­ne pri­pas­ti HDZ-u, ne­go da će to bi­ti stvar pre­go­vo­ra, prem­da se ne či­ni da će pe­tor­ka ne­za­vis­nih na to­me in­zis­ti­ra­ti. Iako se na­ga­đa­lo da bi HDZ po­zi­ci­ju še­fa Skup­šti­ne mo­gao pre­pus­ti­ti Dra­gi Pr­go­me­tu, ko­ji je bio HDZ-ov kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba, iz­gle­da da bi ona ipak mo­gla pri­pas­ti An­dri­ji Mi­ku­li­ću, še­fu za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je. Bu­du­ći da za loš re­zul­tat na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ni­je od­go­vo­ran sa­mo Dra­go Pr­go­met, ne­go je pod­ba­cio cje­lo­kup­ni za­gre­bač­ki HDZ, ra­ni­je su se ču­le in­for­ma­ci­je o ras­pu­šta­nju Grad­skog od­bo­ra ili ma­kar o pro­mje­na­ma. Za­sad se či­ni da se u ras­pu­šta­nje ne­će ići, ali se i ču­je da bi Mi­ku­lić, ko­ji je ra­dio u ru­dar­skoj in­s­pek­ci­ji, na­vod­no mo­gao bi­ti glav­ni dr­žav­ni in­s­pek­tor na­kon što mi­nis­tri­ca Da­lić obje­di­ni in­s­pek­cij­ske služ­be u gos­po­dar­stvu. Ti­me bi se, os­tva­ri li se to, otvo­rio pros­tor za iz­bor no­vog še­fa za­gre­bač­kog HDZ-a i Skup­šti­ne.

Mi­lan Ban­dić nas­tav­lja pre­go­vo­re s HDZ-om već da­nas na­ve­čer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.