Hr­vat­ska agen­ci­ja na­kon Šan­ga­ja otva­ra tu­ris­tič­ki ured i u Se­ulu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Do­ma­ća tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Uni­li­ne za pr­vih po­la go­di­ne bi­lje­ži pla­ni­ra­nih de­set pos­to vi­še tu­ris­ta u od­no­su na la­ni, ali i čak 105 pos­to vi­še iz Juž­ne Ko­re­je. Ek­s­trem­ni rast iz te zem­lje po­žu­rio je od­lu­ku o otva­ra­nju tu­ris­tič­kog ure­da u Se­ulu, a to će bi­ti, na­kon Šan­ga­ja, dru­gi Uni­li­ne­ov ured na azij­skom kon­ti­nen­tu. U za­vr­š­noj su fa­zi, doz­na­je­mo u toj kom­pa­ni­ji, i pre­go­vo­ri oko otva­ra­nja pr­vog di­rek­t­nog čar­ter-le­ta iz Ko­re­je pre­ma Du­brov­ni­ku. – Di­rek­t­ni le­to­vi do Du­brov­ni­ka uve­li­ke će utje­ca­ti na pris­tu­pač­nost Hr­vat­ske, ali i ci­je­le re­gi­je ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe ko­ja je u na­šoj po­nu­di – ko­men­ti­ra San­dra Go­bin iz Uni­li­nea, gdje is­ti tem­po ras­ta oče­ku­ju i u po­se­zo­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.