Blo­ki­ra­no mi­li­jun lju­di, spri­je­či­te tra­ge­di­ju!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U za­ključ­ci­ma okru­glog sto­la na Pan­tov­ča­ku pred­la­že se da se ovr­še­na ne­kret­ni­na ne mo­že pro­da­ti is­pod iz­no­sa du­ga od 50 ti­su­ća ku­na Na­kon što je pri­je de­se­tak da­na pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na po­ti­caj Udru­ge Blo­ki­ra­ni na Pan­tov­ča­ku upri­li­či­la okru­gli stol na te­mu “Ži­vje­ti u Hr­vat­skoj i bi­ti blo­ki­ran”, uz su­dje­lo­va­nje mi­nis­tra fi­nan­ci­ja i pra­vo­su­đa, sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, prav­ni­ka, eko­no­mis­ta, de­mo­gra­fa, pred­stav­ni­ka ba­na­ka – o za­ključ­ci­ma sku­pa do­pi­som je oba­vi­jes­ti­la i pred­sjed­ni­ka Vla­de RH, An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Pred­sjed­ni­ca Plen­ko­vi­ću pi­še ka­ko je že­lje­la pos­tig­nu­ti što ve­ću druš­tve­nu vid­lji­vost tog pro­ble­ma, ko­ji po­ve­ća­va so­ci­jal­no ras­lo­ja­va­nje hr­vat­sko­ga druš­tva. – Že­lje­li smo skre­nu­ti po­zor­nost na na­še gra­đa­ne ko­ji se zbog nas­ta­log du­ga osje­ća­ju za­rob­lje­ni­ma, tr­pe psi­hič­ke tra­ume i ko­ji­ma zbog to­ga mo­že bi­ti, a mno­gi­ma već jest, oz­bilj­no na­ru­še­no zdrav­lje, da i ne go­vo­ri­mo o kraj­nje tra­gič­nim is­ho­di­ma. Že­lje­li smo is­tak­nu­ti ka­ko se dje­ci u pre­za­du­že­nim obi­te­lji­ma us­kra­ću­je mo­guć­nost že­lje­nog obra­zo­va­nja, ka­ko su im ti­me na­ru­še­ne mo­guć­nos­ti za za­poš­lja­va­nje i za­ra­du i ka­ko iz­laz iz te si­tu­aci­je sve vi­še vi­de u emi­gra­ci­ji, pi­še pred­sjed­ni­ca. Ona na­vo­di da ka­da se broj­ci od 330 ti­su­ća blo­ki­ra­nih pri­do­da­ju nji­ho­ve obi­te­lji, do­la­zi se do broj­ke od go­to­vo mi­li­jun gra­đa­na ili če­t­vr­ti­ne hr­vat­skog sta­nov­niš­tva ko­je je iz­rav­no po­go­đe­no. Po­seb­no je šo­kant­no da je ut­vr­đe­no da “stvar­ni dug gra­đa­na iz­no­si 8 mi­li­jar­di ku­na, dok čak 32 mi­li­jar­de ku­na či­ne ka­ma­te i tro­ško­vi po­ve­za­ni s ovr­š­nim pos­tup­ci­ma u ko­ji­ma su­dje­lu­ju Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja, od­vjet­ni­ci, jav­ni bi­ljež­ni­ci, tvrt­ke za fak­to­ring i ban­ke, a ko­je oči­to is­klju­či­vo sno­si pre­za­du­žen i blo­ki­ran gra­đa­nin”. Pred­sjed­ni­ca Plen­ko­vi­ća upo­zo­ra­va da je za­ko­no­dav­ni ok­vir sa­mo po­gor­ša­vao pro­blem, umjes­to da je omo­gu­ćio brz, jed­nos­ta­van i jef­tin ovr­š­ni pos­tu­pak, uz stvar­nu za­šti­tu eg­zis­ten­ci­jal­nog mi­ni­mu­ma i dos­to­jans­tva ovr­še­nog gra­đa­ni­na. Na­gla­ša­va kao oso­bi­to pro­ble­ma­tič­ne ov­la­šte­nja FINA-e. U za­ključ­ci­ma sku­pa se, npr. pred­la­že da se ovr­še­na ne­kret­ni­na ne mo­že pro­da­ti is­pod iz­no­sa du­ga od 50 ti­su­ća ku­na te da se za­bra­ni ovr­hu nad ne­kret­ni­nom ko­ja je pod te­re­tom kre­di­ta u ko­jem se pre­ma pra­vo­moć­noj sud­skoj pre­su­di pri­mje­nji­va­la ne­za­ko­ni­ta ka­ma­ta.

K. Gra­barKi­ta­ro­vić: Dug gra­đa­na iz­no­si 8 mi­li­jar­di ku­na, a čak 32 mi­li­jar­de ku­na ka­ma­te i tro­ško­vi po­ve­za­ni s ovr­š­nim pos­tup­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.