Od 2018. na Pli­tvi­ce za 250 kn

Ci­je­na je sad u ljet­nim mje­se­ci­ma 180 ku­na. Do­ma­ći će gos­ti mo­ći po­sje­ti­ti park u dva iz­van­se­zon­ska tjed­na po pro­mo­tiv­noj ci­je­ni, ulaz­ni­ce će bi­ti ma­nje od 100 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Uvo­di se i onli­ne kup­nja ulaz­ni­ca, po­sje­ti­te­lji će una­pri­jed re­zer­vi­ra­ti vri­je­me do­la­ska, a ula­zak će bi­ti ogra­ni­čen na po­la sa­ta Po­sjet Pli­tvič­kim je­ze­ri­ma do­go­di­ne ot­pri­li­ke u ovo vri­je­me bit će 70 ku­na skup­lji ne­go sa­da. Ulaz­ni­ce u ovaj dra­gulj pri­ro­de ni sad ni­su jef­ti­ne, ti­je­kom dva ljet­na mje­se­ca odras­la oso­ba pla­ća 180 ku­na, a idu­će go­di­ne po­skup­lju­ju za sva raz­dob­lja i za sve sku­pi­ne po­sje­ti­te­lja. Ne­po­pu­lar­no, ali ne­iz­bjež­no, po­ru­ču­ju iz Jav­ne us­ta­no­ve NP Pli­tvič­ka je­ze­ra. Broj po­sje­ti­te­lja od po­čet­ka go­di­ne ras­te po sto­pi od 40 pos­to i do kra­ja 2017. na Pli­tvi­ca­ma ra­ču­na­ju da će broj s lanj­skih 1,4 mi­li­ju­na na­ras­ti na okru­gla dva mi­li­ju­na. Pri­je­rat­ni broj od oko 700.000 po­sje­ti­te­lja go­diš­nje ta­ko bi se mo­gao i utros­tru­či­ti.

Ogra­ni­če­nje po­sje­ti­te­lja

– Na­ci­onal­ni park je pre­op­te­re­ćen, to ugro­ža­va pri­ro­du i su­oče­ni smo s tim da mo­ra­mo ogra­ni­či­ti broj po­sje­ti­te­lja. Sa­da u špi­ci dnev­no bu­de i 15.000 gos­ti­ju, a pr­ve ana­li­ze po­ka­zu­je da bi mak­si­mum smio bi­ti osam do naj­vi­še de­vet ti­su­ća. Svjes­ni smo ku­pov­ne mo­ći do­ma­ćeg sta­nov­niš­tva i ni­je nam na­mje­ra po­skup­lje­njem ulaz­ni­ca sma­nji­ti nji­hov broj. Na­pro­tiv, na Pli­tvi­ca­ma, gdje go­diš­nje od ukup­nog bro­ja bu­de oko pet pos­to do­ma­ćih po­sje­ti­te­lja, že­li­mo i vi­še do­ma­ćih lju­di. Zbog to­ga će­mo do­go­di­ne, u jed­nom pro­ljet­nom i jed­nom je­sen­skom tjed­nu, ima­ti po­seb­nu ak­ci­ju za do­ma­će gos­te. Ni­smo još na­pra­vi­li ko­na­čan iz­ra­čun, ali ci­je­ne ulaz­ni­ca za do­ma­će po­sje­ti­te­lje bit će pro­mo­tiv­ne i ne­će pre­la­zi­ti sto ku­na. Ta­ko­đer, od idu­će se go­di­ne otva­ra­mo i za iz­le­te škol­ske dje­ce, pr­vens­tve­no os­nov­no­ško­la­ca, za ko­je će­mo ima­ti vr­lo sim­bo­lič­ne ci­je­ne – obe­ća­va rav­na­telj Jav­ne us­ta­no­ve Na­ci­onal­ni park Pli­tvič­ka je­ze­ra Anđelko Novosel. Ko­rek­ci­ja ci­je­na je pri tom sa­mo jed­na od no­vi­na ko­je se pri­pre­ma­ju u sklo­pu no­vog re­ži­ma uprav­lja­nja po­sje­ti­te­lji­ma i ula­ska na Pli­tvič­ka je­ze­ra 2018. Već kra­jem ove go­di­ne uvo­di se onli­ne kup­nja ulaz­ni­ca, što će omo­gu­ći­ti po­sje­ti­te­lji­ma da una­pri­jed re­zer­vi­ra­ju da­tum i vri­je­me ula­ska. Ula­zak će bi­ti ogra­ni­čen na po­la sa­ta oda­bra­nog vre­me­na, a iz­la­zak pro­izvo­ljan. Ulaz­ni­ca će se mo­ći ku­pi­ti i na ula­zu, ali sa­mo ako park već ni­je po­pu­njen pa se to ne sa­vje­tu­je u dva ljet­na mje­se­ca. U sva­kom slu­ča­ju, gu­žvi, zas­to­ja i če­ka­nja do­go­di­ne na Pli­tvi­ca­ma vi­še ne bi smje­lo bi­ti. – Ve­ći­na po­sje­ti­te­lja ko­ji nam po­s­ljed­njih go­di­na do­la­zi u vr­š­nim, ljet­nim mje­se­ci­ma iz par­ka zbog gu­žvi od­la­zi ne­za­do­volj­na. Če­ka­ju i po ne­ko­li­ko sa­ti da bi na­krat­ko vi­dje­li sla­po­ve i uvje­re­ni smo da će­mo dnev­nim ogra­ni­če­njem bro­ja i dis­per­zi­jom po­sje­ti­te­lja od idu­će go­di­ne svi­ma pru­ža­ti bo­lji i kva­li­tet­ni­ji do­živ­ljaj Pli­tvi­ca – ka­že A. Novosel i pod­sje­ća da no­vac od ulaz­ni­ca ide za traj­nu za­šti­tu i ure­đe­nje pli­tvič­kog bo­gat­stva te da NP Pli­tvič­ka je­ze­ra spa­da me­đu ri­jet­ke par­ko­ve u Hr­vat­skoj ko­ji se sa­mi fi­nan­ci­ra­ju. Is­ti­ne ra­di, va­lja re­ći da će no­vim re­ži­mom uprav­lja­nja po­sje­ti­te­lji­ma bi­ti ri­je­šen sa­mo dio pro­ble­ma, na ko­ji su po­čet­kom go­di­ne upo­zo­ri­li i pred­stav­ni­ci UNESCO-a. Kons­ta­ti­ra­li su da je Na­ci­onal­ni park Pli­tvič­ka je­ze­ra su­očen ka­ko s pre­ko­mjer­nim bro­jem po­sje­ti­te­lja ta­ko i s pre­ko­mjer­nom iz­grad­njom.

Pro­blem grad­nja apart­ma­na

– Grad­nja apart­ma­na unu­tar gra­ni­ca par­ka go­ru­ći je pro­blem. Da stvar bu­de go­ra, iz­da­va­nje gra­đe­vin­skih do­zvo­la na­kon po­sje­ta mi­si­je UNESCO-a u ve­lja­či 2017. do­dat­no je in­ten­zi­vi­ra­no. Od ve­lja­če do kra­ja trav­nja u pos­tup­ku iz­da­va­nja je pri­bliž­no is­ti broj do­zvo­la kao u pro­tek­le tri go­di­ne. Naj­go­re je u Pli­tvi­ca Se­lu ne­da­le­ko od Ve­li­kog sla­pa u ko­jem apart­ma­ni ni­ču ma­sov­no. Sve do pro­s­vje­da bra­ni­telj­skih udru­ga pli­tvič­kog kra­ja, ko­ji je to za­us­ta­vio, sva­kod­nev­no smo gle­da­li ka­ko ka­mi­oni te­ži od 40 to­na pre­la­ze dr­ve­ni mos­tić no­si­vos­ti 3,5 to­na, ko­ji se na­la­zi na Ve­li­kom sla­pu. Na­ža­lost, Jav­na us­ta­no­va NP Pli­tvič­ka je­ze­ra oko to­ga je ne­moć­na... – ka­že Novosel.

Grad­nja apart­ma­na unu­tar par­ka go­ru­ći je pro­blem, a broj iz­da­nih do­zvo­la stal­no ras­te Ulaz­ni­ce će se pro­da­va­ti i na ula­zu u park, ali u vri­je­me ljet­nih gu­žvi to će bi­ti pre­ri­zič­no Svjes­ni smo ku­pov­ne mo­ći na­ših lju­di. Bu­de ih go­diš­nje pet pos­to, htje­li bi­smo ih vi­še i za­to će­mo ima­ti ‘hr­vat­ske tjed­ne’ ANĐELKO NOVOSEL rav­na­telj NP-a Pli­tvič­ka je­ze­ra

La­ni je na Pli­tvi­ca­ma bi­lo 1,4 mi­li­ju­na po­sje­ti­te­lja, a ove se go­di­ne oče­ku­ju dva mi­li­ju­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.