Tra­žio od 200 do 500 kn po utak­mi­ci za po­šte­no su­đe­nje

U po­li­cij­sko-uskoč­koj ak­ci­ji na po­dru­čju Sla­von­skog Bro­da zbog na­mje­šta­nja utak­mi­ca uhi­ćen je i po­vje­re­nik Da­vor Špe­har

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sum­nja se da su osum­nji­če­ni­ci na­mje­šta­li utak­mi­ce u Dru­goj žu­pa­nij­skoj no­go­met­noj li­gi brod­sko-po­sav­skoj Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić, Ve­dran Ba­len Zbog sum­nje u na­mje­šta­nje utak­mi­ca u Sla­vo­ni­ji, USKOK je po­kre­nuo is­tra­gu pro­tiv 22 no­go­met­na su­ca ili sport­ska dje­lat­ni­ka. Sum­nji­va je ne­tom za­vr­še­na se­zo­na u Dru­goj žu­pa­nij­skoj no­go­met­noj li­gi brod­sko-po­sav­skoj.

De­le­gi­rao utak­mi­ce

Pr­vi je na po­pi­su okriv­lje­ni­ka, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Da­vor Špe­har, po­vje­re­nik za su­đe­nje brod­skog Žu­pa­nij­skog no­go­met­nog sa­ve­za. Špe­har je, sum­nji­či se, de­le­gi­rao na utak­mi­ce glav­ne i po­moć­ne su­ce ko­ji su “bi­li sprem­ni pris­tra­no su­di­ti u ko­rist po­je­di­nih no­go­met­nih klu­bo­va”. Sum­nja se da je to či­nio na tra­že- nje pred­stav­ni­ka klu­bo­va, njih ukup­no osam, a “za­ra­đi­vao” je od 200 do 500 ku­na po utak­mi­ci. U “mu­lja­že” s utak­mi­ca­ma uple­te­no je, na­vo­de tu­ži­te­lji, čak de­set su­da­ca. – Okriv­lje­ni su no­go­met­ni su­ci od pred­stav­ni­ka klu­bo­va pri­ma­li od 400 do 3000 ku­na po utak­mi­ci kao na­gra­du za pris­tra­no su­đe­nje – pri­op­ćio je USKOK. Sve se odi­gra­va­lo od 21. trav­nja do 23. svib­nja 2017. Us­to, tro­ji­ca se su­da­ca iz Me­đu­žu­pa­nij­ske no­go­met­ne li­ge Sla­vo­ni­je i Ba­ra­nje sum­nji­če da su od tre­ne­ra jed­nog klu­ba do­bi­la 900 ku­na za pris­tra­no su­đe­nje za nje­gov klub na jed­noj utak­mi­ci. Nes­luž­be­no se doz­na­je da su osum­nji­če­ni su­ci Go­ran Sol­dan, Ma­ti­ja Bu­le, Zvo­ni­mir La­co te Esad Ha­vić. Osum­nji­če­ni su i pred­stav­ni­ci klu­bo­va Du­brav­ko Ma­tok, Želj­ko Ga­lo­vić, Želj­ko Plaš­če­vić i Vlat­ko Zvi­ro­tić. Još od utor­ka po­pod­ne do­vo­di ih se na is­pi­ti­va­nje u USKOK u Osi­jek. Pr­vo­ga da­na is­tra­ži­te­lji su u ure­du “za­gla­vi­li” do 23 sa­ta. Ni za jed­no­ga, pak, ni­je za­tra­žen is­traž­ni za­tvor. Pris­lu­ški­va­ni su, na­vod­no, go­di­na­ma.

Sas­tan­ci u če­ti­ri oka

A go­di­na­ma se već u ku­lo­ari­ma go­vo­ri o ku­po­va­nju i na­mje­šta­nju utak­mi­ca u brod­skom Po­sav­lju. Da u tim pri­ča­ma ima dos­ta is­ti­ne, po­t­vr­đu­je naš iz­vor, bli­zak no­go­met­nim kru­go­vi­ma. Sve za­ku­lis­ne rad­nje, tvr­di on, oba­ve se ne­ko­li­ko da­na pri­je sa­me utak­mi­ce. – Pred­stav­nik klu­ba sas­ta­je se sa su­cem u če­ti­ri oka u nje­go­voj ku­ći ili u ka­fi­ću i tra­ži “po­šte­no” su­đe­nje, na što mu ovaj od­go­va­ra ka­ko to ko­šta te da je i pro­tiv­nič­ki klub tra­žio po­šte­no su­đe­nje. Po­ne­kad su­dac pr­vi ka­že svo­ju ta­ri­fu, a po­ne­kad mu klu­bo­vi sa­mi po­nu­de iz­nos – pri­ča naš iz­vor. Su­ci zna­ju, do­da­je, sa­mi pre­uze­ti ini­ci­ja­ti­vu pa do­la­ze k pred­stav­ni­ku klu­bo­va tra­ži­ti no­vac, otvo­re­no im da­ju­ći do zna­nja ka­ko je to ci­je­na ko­ju mo­ra­ju pla­ti­ti ako že­le da im mom­čad po­bi­je­di. Za­nim­lji­vo je da se, osim utak­mi­ca ko­je znat­no utje­ču na iz­gled ta­bli­ce i od­lu­ču­ju o pr­va­ku ili put­ni­ku u ni­ži raz­red, na­vod­no na­mje­šta­ju i oni su­sre­ti ko­ji re­zul­tat­ski ne­ma­ju oso­bi­to zna­če­nje. – Iz­no­si ko­je su­ci pri­ma­ju za svo­je ne­čas­ne rad­nje va­ri­ra­ju, ali u žu­pa­nij­skim li­ga­ma oni su ve­ći­nom ni­ski. Za sa­mo 200 ili 300 ku­na oni is­mi­ja­va­ju i se­be i igra­če i pu­bli­ku i do­su­đu­ju ne­pos­to­je­će je­da­na­es­ter­ce, a pro­tiv­ni­ku is­klju­ču­ju igra­če i po­ni­šta­va­ju re­gu­lar­ne po­got­ke – tvr­di naš iz­vor.

De­se­tak su­da­ca osum­nji­če­no je u ovoj pri­či, a go­di­na­ma su taj­no pra­će­ni Po­ne­kad su­dac pr­vi ka­že svo­ju ta­ri­fu, a po­ne­kad ta­ri­fu odre­đu­ju pred­stav­ni­ci klu­bo­va

Osum­nji­če­ni­ci su se i ju­čer ti­je­kom da­na do­vo­di­li na is­pi­ti­va­nje u USKOK, a na­kon što su dali is­ka­ze pred tu­ži­te­lji­ma pu­šte­ni su da se bra­ne sa slo­bo­de. Dio njih is­pi­tan je u uto­rak, a ukup­no su pod is­tra­gom 22 oso­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.