Vo­za­ča u Za­dru pre­tuk­li, a u Za­gre­bu op­ljač­ka­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

U Za­gre­bu je vo­zač pri­ja­vio na­pad pa po­li­ci­ja tra­ga za na­pa­da­či­ma, a u Za­dru na­pad iz stra­ha ni­su ni pri­ja­vi­li U ma­nje od 24 sa­ta na­pad­nu­ta su dva vo­za­ča Ube­ra – je­dan u Za­dru, a dru­gi u Za­gre­bu. “Pra­ve se da su kli­jen­ti i po­zo­vu tak­si na auto­bus­ni ko­lo­dvor, a kad vo­zač iz­a­đe iz auto­mo­bi­la, pre­bi­ju ga. To im je stan­dar­dan na­čin pos­tu­pa­nja, ko­le­ga mi je ta­ko stra­dao, me­ni su pri­je­ti­li da će mi pre­re­za­ti gr­kljan”, re­kao je je­dan od za­dar­skih ube­ro­va­ca ko­ji na­pad ni­je pri­ja­vio jer ka­že “da se ne že­li za­mje­ri­ti opas­nim lju­di­ma”. Za­dar­ska po­li­ci­ja po­t­vr­di­la je ka­ko su iz Ube­ra zad­nji na­pad pri­ja­vi­li 22. lip­nja, dok je za­gre­bač­ka po­li­ci­ju do­ja­vu o na­pa­du pri­mi­la u sri­je­du ma­lo pos­li­je po­no­ći. Tro­ji­ca mla­di­ća na­ru­či­la su vož­nju, uš­la u vo­zi­lo i za­tim po do­la­sku na odre­di­šte u Pe­tro­voj uli­ci uz pri­jet­nju no­žem vo­za­ču (22) uze­la sav no­vac ko­ji je imao, od­nos­no ne­što vi­še od tris­to ku­na. Po­li­ci­ja i u jed­nom i u dru­gom slu­ča­ju još tra­ga za na­pa­da­či­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.