Po­li­ci­ja tra­ži od­bje­glog tro­go­diš­njeg bi­cik­lis­ta!?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Tro­go­diš­nji se dje­čak bi­cik­lom za­bio u me­ne, sru­šio me i po­bje­gao, a ja sam u pa­du slo­mi­la ru­ku. Bi­lo je to u po­ne­dje­ljak u 19.15 na Za­gre­bač­koj ces­ti u Ve­li­koj Go­ri­ci. Opis je to do­ga­đa­ja ko­ji je po­li­ci­ji da­la 77-go­diš­nja­ki­nja zbog ko­jeg sa­da po­li­caj­ci, vje­ro­va­li ili ne, tra­ga­ju za tro­go­diš­njim bi­cik­lis­tom!? U po­li­ci­ji su tek po­t­vr­di­li ka­ko još ut­vr­đu­ju sve okol­nos­ti do­ga­đa­ja i pro­vje­ra­va­ju na­vo­de ko­je im je da­la 77-go­diš­nja­ki­nja, na­kon če­ga će do­ni­je­ti od­lu­ku ra­di li se pro­met­noj ne­sre­ći ili ne­kom dru­gom dje­lu. Po­zva­li su i sve svje­do­ke da im se ja­ve na 192.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.