Uhva­tio maj­ku i kćer ko­je su okra­le nje­go­vu su­sje­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Maj­ka (65) i kći (38) sum­nji­če se da su po­kra­le že­nu (88) ko­ja ih je u ku­ću pus­ti­la jer je mis­li­la da su pro­da­va­či­ce. Dok je jed­na za­pri­ča­va­la sta­ri­cu, dru­ga je po­taj­no uze­la nje­zin nov­ča­nik, ali sta­ri­ca je pri­mi­je­ti­la što se do­ga­đa pa su krad­lji­vi­ce po­ku­ša­le po­bje­ći. Po­kra­de­na že­na je po­če­la vi­ka­ti “upo­moć, dr­ži­te ih”, što je čuo nje­zin su­sjed i po­tr­čao za nji­ma. Obje ih je uhva­tio i za­dr­žao do do­la­ska po­li­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.