Ni­sam Ni­nu zlos­tav­ljao ni­ti joj pri­je­tio

Otac ma­log Ce­sa­rea, ko­jeg je maj­ka Ni­na Ku­luz pri­je pet go­di­na odve­la i s njim po­bje­gla u Bos­nu pa u Split, ka­že ka­ko se na­da da će mu sin bi­ti vra­ćen u sr­p­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je.to­ma­se­vic@ve­cer­nji.net

Za pro­s­vjed ko­ji je or­ga­ni­zi­ran u Spli­tu Ale­ssan­dro Ave­na­ti sma­tra da lju­di mo­žda ni­su ni zna­li zbog če­ga pro­s­vje­du­ju Sil­vi­je To­ma­še­vić – Go­to­vo je ne­vje­ro­jat­no da je to­li­ko lju­di is­pred Ce­sa­re­ove ku­će u Spli­tu pro­s­vje­do­va­lo ta­ko žuč­no, a mo­žda i ne zna­ju zbog če­ga – ka­zao nam je Ale­ssan­dro Ave­na­ti i iz­ra­zio na­du da će mu sin bi­ti vra­ćen u sr­p­nju ka­ko bi ga mo­gao pri­pre­mi­ti za no­vu škol­sku go­di­nu ko­ja po­či­nje u ruj­nu. Ave­na­ti je do­šao u Split po si­na, ka­ko je bi­lo sud­ski odre­đe­no, ali zbog to­ga što ni­je bio na­zo­čan pre­vo­di­telj za ta­li­jan­ski je­zik, sve je od­go­đe­no. S Ce­sa­re­ovim ocem bio je i ta­li­jan­ski kon­zul u Ri­je­ci Pa­olo Pal­min­te­ri.

Op­tuž­ba za ot­mi­cu

Ave­na­ti ne bi smio da­va­ti iz­ja­ve, kao ni Ce­sa­ro­va maj­ka Ni­na Ku­luz, ko­ja je s dje­te­tom po­bje­gla 2011. naj­pri­je u Bos­nu pa u Hr­vat­sku, s ob­zi­rom na to da je u To­ri­nu u ti­je­ku pro­ces pro­tiv nje zbog ot­mi­ce dje­te­ta. Ni­na Ku­luz bi­la je na pr­vom ro­či­štu u si­ječ­nju ove go­di­ne. Dru­go ro­či­šte tre­ba­lo se odr­ža­ti u trav­nju, ali je od­go­đe­no pa je no­vo za­ka­za­no za 19. sr­p­nja. To je sa­svim dru­gi pro­ces, ne od­no­si se na to ko­me bi tre­bao bi­ti po­vje­ren Ce­sa­re, jer je to od­lu­če­no, već na ovo­me Ni­na Ku­luz tre­ba od­go­va­ra­ti za ot­mi­cu. To je go­ra op­tuž­ba od one za ot­mi­cu vlas­ti­tog dje­te­ta, za ko­ju je pre­dvi­đe­na kaz­na do tri go­di­ne jer za ot­mi­cu i dr­ža­nje kao ta­oca pre­dvi­đe­na je kaz­na do

Odvo­đe­nje dje­te­ta od­go­đe­no je u uto­rak jer ni­je bio pri­su­tan pre­vo­di­telj za ta­li­jan­ski

Ale­ssan­dro Ave­na­ti na­da se da će mu se sin vra­ti­ti u sr­p­nju ka­ko bi ga mo­gao pri­pre­mi­ti za škol­sku go­di­nu

Ž. LUKUNIĆ/PIXSELL

Pro­fe­so­ri­ca Bran­ka Re­še­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.