1.

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Eko­nom­ski ra­zvoj i ula­zak u EU stra­te­ški su ci­lje­vi Sr­bi­je. EU je mjes­to gdje Sr­bi­ja tre­ba bi­ti. Oče­ku­je­mo ne­po­vrat­nu fi­nan­cij­sku po­moć EU u idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na u iz­no­su ve­ćem od mi­li­jar­du eura, ka­že Br­na­bić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.