Za ko­ba­se i pi­vo 1000 € mje­seč­no bez sa­ta ra­da

Nje­mač­ka po­kra­ji­na Sc­hleswig-Hol­s­te­in uvo­di te­melj­ni do­ho­dak da se po­kri­ju os­nov­ni tro­ško­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

Ovo je pr­vi ta­kav pro­jekt u Nje­mač­koj, a već ga ima­ju dru­ge dr­ža­ve po­put Fin­ske. Švi­car­ci su pak tak­vu op­ci­ju od­bi­li na re­fe­ren­du­mu Te­melj­ni mje­seč­ni do­ho­dak ko­ji bi tre­bao po­kri­ti os­nov­ne tro­ško­ve jed­nog ku­ćans­tva eks­pe­ri­ment je ko­ji je pri­su­tan u raz­nim svjet­skim dr­ža­va­ma, a sa­da je pr­vi put uve­den i u Nje­mač­koj. Toč­ni­je u sa­vez­noj po­kra­ji­ni Sc­hleswig-Hol­s­te­in.

Ulaz na te­ri­to­rij SPD-a

Ra­di se o mje­ri ko­ju vla­da­ju­ća “Ja­maj­ka ko­ali­ci­ja” (CDU-FDP-Ze­le­ni), na­kon is­pa­da­nja SPD-a, ko­ji su za­mi­je­ni­li Li­be­ra­li (FDP), iz vlas­ti, uvo­di kao so­ci­jal­nu mje­ru, što ana­li­ti­ča­ri vi­de kao još je­dan po­tez kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel da uđe na po­dru­čje dje­lo­va­nja do­sad re­zer­vi­ra­no za so­ci­jal­de­mo­kra­te. Ovaj eks­pe­ri­ment na sje­ve­ru Nje­mač­ke tre­bao bi bi­ti test za po­ten­ci­jal­no uvo­đe­nje te­melj­nog do­hot­ka na po­dru­čje ci­je­le dr­ža­ve, i kao ta­kav je čak stav­ljen u ko­ali­cij­ski spo­ra­zum, a struč­nja­ci sa­da ra­de na iz­ra­ču­ni­ma is­pla­ti­vos­ti i na­zi­vu sa­mog do­hot­ka iz­me­đu te­melj­nog pri­ma­nja i gra­đan­ske pla­će. Iz­nos ko­ji bi gra­đa­ni tre- ba­li do­bi­va­ti kre­će se oko 1000 eura mje­seč­no, što bi tre­ba­lo bi­ti do­volj­no za os­nov­ne po­tre­be ku­ćans­tva, što zna­či da će se za dva mi­li­ju­na pu­no­ljet­nih sta­nov­ni­ka Sc­hleswig-Hol­s­te­ina mje­seč­no iz­dva­ja­ti dvi­je mi­li­jar­de, od­nos­no 24 mi­li­jar­de eura go­diš­nje. Ina­če ova ide­ja u Nje­mač­koj ni­je ni­kak­va no­vost, no ni­ti jed­na vla­da­ju­ća op­ci­ja do­sad ju ni­je pro­ve­la u dje­lo. Iz sa­mog CDU-a po­ru­či­li su ka­ko je upra­vo nji­hov Di­eter Al­t­ha­us pri­je de­set go­di­na obe­ćao tak­vu “nak­na­du” u iz­no­su od 800 eura mje­seč­no. Za­nim­lji­vo je spo­me­nu­ti ka­ko su slič­nu ini­ci­ja­ti­vu po­kre­nu­li i u Švi­car­skoj, no Švi­car­ci su je na re­fe­ren­du­mu glat­ko od­bi­li. U Fin­skoj je, s dru­ge stra­ne, pri­hva­ćen pi­lot-pro­jekt te­melj­nog do­hot­ka, baš kao i u ni­zo­zem­skom gra­du Utrec­h­tu. Fin­ci su s ovim pro­jek­tom za­po­če­li po­čet­kom go­di­ne, a kroz nje­ga će dvi­je ti­su­će ne­za­pos­le­nih oso­ba sta­rih iz­me­đu 25 i 58 go­di­na do kra­ja 2018. pri­ma­ti 560 eura mje­seč­no.

Mer­kel za is­tos­pol­ne bra­ko­ve

Kon­zer­va­tiv­ni CDU ovim je po­te­zom oči­to od­lu­čio pri­vu­ći bi­ra­če ko­ji su do­sad bi­li ma­lo bli­že li­je­vom cen­tru, a kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel sim­pa­ti­je li­be­ra­la mo­gla bi osvo­ji­ti još jed­nim po­te­zom ve­za­nim uz is­tos­pol­ne bra­ko­ve. Iako je do­sad ka­te­go­rič­ki od­bi­ja­la po­dr­ža­ti za­kon o is­tos­pol­nim za­jed­ni­ca­ma, sa­da je pro­mi­je­ni­la plo­ču i po­zva­la zas­tup­ni­ke vla­da­ju­ćeg dvo­ji­ca CDU/CSU da u par­la­men­tu po­dig­nu ru­ke po svo­joj sa­vjes­ti, a ne po do­sa­daš­njoj stra­nač­koj ste­gi. O ovom za­ko­nu u nje­mač­kom Bun­des­ta­gu gla­sat će se u pe­tak, a no­vi pri­jed­log za­ko­na is­tos­pol­nim part­ne­ri­ma omo­gu­ćio bi i usva­ja­nje dje­ce. Ko­li­ko bi se ova­kav kan­ce­lar­kin po­tez mo­gao svi­dje­ti li­be­ral­no li­je­vim op­ci­ja­ma i bi­ra­či­ma, to­li­ko bi joj se mo­gao obi­ti o gla­vu kod kon­zer­va­tiv­nih gla­sa­ča, a CSU joj je već dao do zna­nja da se ne sla­že s tak­vim po­te­zom.

An­ge­la Mer­kel naj­no­vi­jim po­te­zi­ma po­ku­ša­va pri­do­bi­ti i li­be­ral­no-li­je­vi dio gla­sač­kog ti­je­la u Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.