Assad s Ru­si­ma pr­ko­si Trum­pu

Na­pad­ni­te – po­ru­ču­je si­rij­ski pred­sjed­nik iz ru­ske voj­ne ba­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Bi­je­la ku­ća op­tu­ži­la si­rij­skog pred­sjed­ni­ka da pri­pre­ma no­vi ke­mij­ski na­pad – mno­gi tu vi­de iz­go­vor za po­kre­ta­nje ofen­zi­ve na si­rij­ski te­ri­to­rij Ha­ssan Ha­idar Di­ab Si­rij­ska voj­ska stav­lje­na je u pu­nu pri­prav­nost jer ne is­klju­ču­je mo­guć­nost ame­rič­kog na­pa­da na Si­ri­ju na­kon što je Bi­je­la ku­ća obja­vi­la da su u Si­ri­ji pro­naš­li tva­ri ko­je bi se mo­gle is­ko­ris­ti­ti za iz­ra­du ke­mij­skog oruž­ja i no­vi na­pad na­kon če­ga su si­rij­skoj vla­di upu­ti­li oš­tro upo­zo­re­nje. U svo­jem pri­op­će­nju SAD upo­zo­ra­va da su uoče­ne ak­tiv­nos­ti jed­na­ke oni­ma uoči na­pa­da ke­mij­skim oruž­jem u trav­nju u ko­jem je po­gi­nu­lo mno­go lju­di.

Spre­man na sve sce­na­ri­je

Iz ru­skog mi­nis­tar­stva obra­ne op­tu­žu­ju SAD i Do­nal­da Trum­pa da on za­pra­vo la­ži­ma i ob­ma­na­ma že­li, kao i nje­gov pret­hod­nik Ge­or­ge Bush mla­đi ko­ji je iz­mis­lio pri­ču da Sad­dam Hu­sse­in po­sje­du­je oruž­je za ma­sov­no uni­šte­nje sa­mo ka­ko bi ga na­pao, is­ti sce­na­rij na­pra­vi­ti i u Si­ri­ji. Mno­gi ana­li­ti­ča­ri uvje­re­ni su da Do­nald Trump že­li uči­ni­ti sve ka­ko bi za­us­ta­vio na­pre­do­va­nje vla­di­nih sna­ga, uz pot­po­ru iran­ske re­vo­lu­ci­onar­ne gar­de i bo­ra­ca Hez­bol­la­ha, ko­ji su na­kon iz­bi­ja­nja na gra­ni­cu s Ira­kom sa­da već sti­gli na­do­mak gra­ni­ce s Jor­da­nom. Ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja pod sva­ku ci­je­nu že­li za­us­ta­vi­ti i os­la­bi­ti si­rij­sku voj­sku, a je­di­ni na­čin da to uči­ni je voj­na in­ter­ven­ci­ja za ko­ju mo­ra­ju ima­ti oprav­da­nje te sto­ga iz­miš­lja­ju no­vi na­pad ke­mij­skim oruž­jem. Da je si­rij­ski pred­sjed­nik Ba­shar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.