Pa­pa: Sta­ri­ji, ra­di­te ma­nje i us­tu­pi­te mjes­to mla­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Sta­ri­ji lju­di tre­ba­li bi ra­di­ti ma­nje ili se ra­ni­je po­vu­ći u mi­ro­vi­nu ka­ko bi se otvo­rio pros­tor za mla­de ge­ne­ra­ci­je, ka­zao je ju­čer pa­pa Fra­njo po­nov­no se za­lo­živ­ši za so­ci­jal­nu prav­du. “Pos­to­ji hit­na po­tre­ba za no­vim hu­ma­nim so­ci­jal­nim pak­tom, so­ci­jal­nim pak­tom u ko­rist ra­da, ko­jim bi se sma­njio broj rad­nih sa­ti oni­ma ko­ji su na kra­ju svog ži­vot­nog vi­je­ka, ka­ko bi se stvo­ri­la mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja mla­dih, ko­ji ima­ju pra­vo na rad i tre­ba­ju ra­di­ti”, re­kao je Pa­pa. Kri­ti­čar ka­pi­ta­lis­tič­kog pris­tu­pa ra­du, Pa­pa čes­to osu­đu­je ne­za­pos­le­nost mla­dih u Eu­ro­pi.

Ba­shar al-Assad de­mons­tri­rao je svo­ju sna­gu i moć sli­ka­ju­ći se u kok­pi­tu ru­skog bor­be­nog zra­ko­plo­va Su­hoi SU-35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.