Cyber na­pad pre­ki­nuo pos­lo­ve di­ljem svi­je­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

al-Assad spre­man na sve mo­gu­će sce­na­ri­je i da že­li pr­ko­si­ti Trum­pu, po­ka­zu­je i nje­gov po­sjet ru­skoj zrač­noj ba­zu u Hmeymi­mu u za­pad­noj Si­ri­ji, što je ujed­no bio i nje­gov pr­vi po­sjet ba­zi iz ko­je ru­ski zra­ko­plo­vi pru­ža­ju pot­po­ru si­rij­skoj voj­s­ci.

Oba­vio in­s­pek­ci­ju tru­pa

Pred­sjed­nik Al-Assad de­mons­tri­rao je svo­ju sna­gu i moć sli­ka­ju­ći se u kok­pi­tu ru­skog bor­be­nog zra­ko­plo­va Su­hoi SU-35 kao i na ju­riš­nom he­li­kop­te­ru te je oba­vio i in­s­pek­ci­ju ok­lop­nih vo­zi­la u ba­zi ne­da­le­ko od La­ta­ki­je. Za­jed­no s njim bio je na­čel­nik glav­nog sto­že­ra ru­ske voj­ske ge­ne­ral Va­le­rij Ge­ra­si­mov. Ta biv­ša ba­za si­rij­skih zrač­nih sna­ga pre­da­na je na upo­tre­bu ru­skim voj­nim sna­ga­ma na po­čet­ku nji­ho­ve in­ter­ven­ci­je u Si­ri­ji 30. ruj­na 2015.

Ve­li­ki ki­ber­ne­tič­ki na­pad, za ko­ji se vje­ru­je da je naj­pri­je po­go­dio Ukra­ji­nu, pro­uz­ro­čio je u sri­je­du ka­os di­ljem svi­je­ta, a ha­ke­ri su u uto­rak isko­ris­ti­li ru­pu u Win­dowsi­ma za ko­ju je Mi­cro­soft već obja­vio ‘za­kr­pu’, pri­op­ći­la je ta tvrt­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.