Cr­na Go­ra: Ne že­li­mo u ca­rin­sku uni­ju sa Sr­bi­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Cr­no­gor­ski pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ini­ci­ja­ti­vu sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća za stva­ra­nje ca­rin­ske uni­je Za­pad­nog Bal­ka­na sma­tra ne­re­al­nom i pod­sje­ća da je Cr­na Go­ra pre­go­vo­re s Eu­rop­skom uni­jom po­če­la pri­je pet go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.