HT kre­će u ot­kup svo­jih di­oni­ca

Bro­ker­skoj ku­ći In­terCa­pi­tal u ci­je­los­ti po­vje­ren po­sao ot­ku­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Teh­no@ve­cer­nji.net

Kao što je i naj­av­lje­no, HT kre­će u ot­kup vlas­ti­tih di­oni­ca, i to 3. sr­p­nja. Re­ot­kup bi tre­bao do­ni­je­ti do­bro­bi­ti di­oni­ča­ri­ma

Ta­nja Ivan­čić Hr­vat­ski te­le­kom kre­će u ot­kup vlas­ti­tih di­oni­ca 3. sr­p­nja, obja­vio je HT na Za­gre­bač­koj bur­zi sli­je­dom od­lu­ke upra­ve, od­nos­no skup­šti­ne. Ot­kup će tra­ja­ti do 20. trav­nja 2021. HT tre­nu­tač­no ima ukup­no 81,888.535 iz­da­nih re­dov­nih di­oni­ca bez no­mi­nal­nog iz­no­sa, od to­ga je 2.966 nji­ho­vih di­oni­ca. Naj­ve­ći broj di­oni­ca ko­ji na­mje­ra­va­ju ste­ći jest 2,5 mi­li­ju­na, od­nos­no po­tro­ši­ti naj­vi­še 500 mi­li­ju­na ku­na. Ovaj re­kord­ni pro­gram re­ot­ku­pa di­oni­ca po­vje­ren je u ci­je­los­ti bro­ker­skoj ku­ći In­terCa­pi­tal, što je za­pra­vo svo­je­vr­s­ni pre­se­dan na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la. Na­ime, In­terCa­pi­tal će kroz knji­gu po­nu­da na ZSE neo­vis­no, bez ikak­va utje­ca­ja HT-a u po­gle­du vre­me­na kup­nje di­oni­ca, vo­di­ti ot­kup, objaš­nja­va se u pri­op­će­nju. Pro­gram ot­ku­pa još pre­dvi­đa kup­nju i pu­tem blok tran­sak­ci­ja, pu­tem do­go­vo­re­nih (OTC) tran­sak­ci­ja ili kroz or­ga­ni­zi­ra­ne “ten­der” po­nu­de na ZSE-u. In­terCa­pi­tal je u svo­joj pu­bli­ka­ci­ji ju­čer ko­men­ti­rao i efek­te re­ot­ku­pa. Re­ot­kup će do­ni­je­ti ma­nji po­rez odre­đe­nim inves­ti­to­ri­ma u us­po­red­bi s po­rez­nim op­te­re­će­njem pri is­pla­ti di­vi­den­de. Na re­ot­kup tr­ži­šte uglav­nom re­agi­ra po­zi­tiv­no, po­se­bi­ce ka­da se ra­di o di­oni­ci za ko­ju se pro­cje­nju­je da je pod­ci­je­nje­na. HT je us­to ovim po­te­zom po­ka­zao kon­kret­ne ak­tiv­nos­ti u smis­lu učin­ko­vi­ti­jeg uprav­lja­nja nov­cem u što spa­da i ne­dav­na ak­vi­zi­ci­ja Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma. U IC-u tvr­de da su se tak­vom po­te­zu na­da­li s ob­zi­rom na to da je kra­jem ožuj­ka HT imao na ra­ču­nu 2,9 mi­li­jar­di ku­na “ke­ša”. Di­le­ma oko to­ga što je bo­lje, is­pla­ta di­vi­den­de ili re­ot­kup, uvi­jek pos­to­ji. U ovom slu­ča­ju u IC-u na­po­mi­nju da ni­su na­pra­vi­li de­talj­nu ana­li­zu utje­ca­ja po­re­za, ali vje­ru­ju da je za inves­ti­to­re u ovom slu­ča­ju re­ot­kup po­volj­ni­ja op­ci­ja s ob­zi­rom na pos­to­je­će po­rez­ne za­ko­ne. Ina­če, di­oni­ce će se ku­po­va­ti uz ne­ko­li­ko uvje­ta. Dnev­ni vo­lu­men kup­nje di­oni­ca ne­će pre­la­zi­ti 25 pos­to pro­sječ­nog dnev­nog vo­lu­me­na tr­go­va­nja di­oni­ca­ma HT-a. Naj­vi­ša ci­je­na ne smi­je bi­ti iz­nad 10 pos­to od­nos­no is­pod 10 pos­to pro­sječ­ne tr­žiš­ne ci­je­ne za di­oni­cu ko­ja je os­tva­re­na ti­je­kom pret­hod­nog da­na tr­go­va­nja. Ci­je­ne po ko­ji­ma će di­oni­ce bi­ti ku­po­va­ne ne­će bi­ti vi­še od naj­vi­še ci­je­ne po ko­joj su kup­lje­ne u zad­njoj neo­vis­noj tran­sak­ci­ji i ci­je­ne naj­vi­še tre­nu­tač­ne neo­vis­ne po­nu­de na ZSE. Vlas­ti­te di­oni­ce ste­če­ne ot­ku­pom bit će po­vu­če­ne bez sma­nje­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la što će po­ve­ća­ti udje­le pre­os­ta­lih di­oni­ca. Ti­me će se stvo­ri­ti ko­ris­ti svim di­oni­ča­ri­ma HT-a u vi­du do­dat­nog po­vra­ta sred­sta­va di­oni­ča­ri­ma, uz re­do­vi­tu di­vi­den­du i kroz po­bolj­ša­nu ka­pi­tal­nu struk­tu­ru druš­tva, sto­ji u HT-ovoj obja­vi.

Ot­kup će tra­ja­ti do 20. trav­nja 2021., za naj­vi­še 500 mi­li­ju­na ku­na ili do 2,5 mi­li­ju­na di­oni­ca

Da­vor To­ma­ško­vić, pred­sjed­nik upra­ve i glav­ni di­rek­tor HT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.