Ko­li­ko da­sa­ka tre­ba ot­pas­ti da ih ko­nač­no po­pra­vi­te?

No­si­va je kons­truk­ci­ja za­hr­đa­la, ga­zi­šta su tru­la, ru­ko­hva­ti ra­s­kli­ma­ni... Ne­dav­no je pro­laz­ni­ca u ru­pi oz­li­je­di­la no­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić grad­ska@ve­cer­nji.net

Bit će si­gur­no u 2017., uvje­ra­va­ju u Gra­du. Pla­nom ko­mu­nal­nih ak­tiv­nos­ti za re­kons­truk­ci­ju je pre­dvi­đe­no 285.000 ku­na

Spa­ja­ju dva di­je­la Na­zo­ro­ve uli­ce na Gor­njem gra­du, a zad­nji su put ob­nav­lja­ne pri­je 22 go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu sti­žu sa­mo obe­ća­nja...

Tru­la ga­zi­šta ko­ja se ras­pa­da­ju, za­hr­đa­le no­si­ve kons­truk­ci­je, kli­ma­vi ru­ko­hva­ti ko­ji ot­pa­da­ju, uni­šten be­ton­ski pri­laz na vr­hu, da­ske ko­je ne­dos­ta­ju pa se lju­di po­pi­ka­va­ju... Opis je to troš­nih Jor­go­va­ni­će­vih stu­ba ko­je spa­ja­ju dva di­je­la Na­zo­ro­ve uli­ce u če­t­vr­ti Gor­nji grad – Me­dveš­čak, a ni­ka­ko da do­če­ka­ju ob­no­vu.

Od vr­ha do dna – 164

– Već dvi­je i pol go­di­ne pi­šem grad­skoj če­t­vr­ti, ko­mu­nal­nom re­dar­stvu, Ure­du za za­šti­tu spo­me­ni­ka jer su stu­be na­vod­no pod nji­ho­vom za­šti­tom, svi­ma. Još po­čet­kom 2015. pre­ko grad­ske če­t­vr­ti pod­nio sam zah­tjev za kom­plet­nu re­kons­truk­ci­ju ste­pe­ni­ca, ali se do da­nas ni­je ni­šta na­pra­vi­lo – ka­že Se­nad Saj­ni­ca, sta­nov­nik uli­ce Stu­be Ri­kar­da Jor­go­va­ni­ća, ko­je su na­ziv do­bi­le po hr­vat­skom knji­žev­ni­ku i go­vor­ni­ku iz 19. sto­lje­ća. Opas­ne stu­be ni­su za­ba­če­ne pa da se nji­ma tek po­ne­kad pro­še­ta ko­ji pro­laz­nik. Sva­kod­nev­no se stu­ba­ma slu­že i te­že po­kret­ni umi­rov­lje­ni­ci ko­ji ho­da­ju s po­mo­ću šta­ka, sli­je­pe oso­be iz Cen­tra Vin­ko Bek, broj­ni uče­ni­ci Cen­tra Sla­va Ra­škaj te stu­den­ti Fa­kul­te­ta za so­ci­jal­ni rad. Me­đu ko­ris­ni­ci­ma su i šti­će­ni­ci i za­pos­le­ni­ci Do­ma za nez­bri­nu­tu dje­cu u Na­zo­ro­voj. – Ne­moj­te me pi­ta­ti je li me strah ho­da­ti ovu­da. Zi­mi je još i go­re ka­da se sve za­le­di. Već smo na­vik­li da ne­ke ste­pe­ni­ce mo­ra­mo pre­ska­ka­ti – ka­že za­pos­le­ni­ca do­ma ko­ja je sa so­bom vo­di­la tro­je ma­li­ša­na. Ka­da smo se na­kon 10-15 mi­nu­ta s vr­ha stu­ba upu­ti­li pre­ma do­lje, sre­li smo je na po­la pu­ta jer se s dje­com još ni­je us­pje­la spus­ti­ti do po­s­ljed­nje, 164. stu­be. Nje­zin oprez ne ču­di jer nez­go­de na ste­pe­ni­ca­ma ni­su ri­jet­ke. Pri­je tri tjed­na jed­na je sta­nov­ni­ca upa­la u ru­pu i oz­li­je­di­la no­gu. – Na sre­ću, ni­sam ni­šta slo­mi­la već sam za­ra­di­la tek po­re­zo­ti­nu. No, ru­pa je i da­lje on­dje, a po­vre­me­no ne­ma ni svje­tla, što je do­dat­na opas­nost, po­go­to­vo jer go­re ži­vi uglav­nom sta­ro sta­nov­niš­tvo – is­ti­če Do­ra Sla­ko­per. Zad­nja re­kons­truk­ci­ja ste­pe­ni­ca bi­la je pri­je 22 go­di­ne. Ove su go­di­ne sa­mo za­mi­je­ni­li po­je­di­na dr­ve­na ga­zi­šta, i to tek 45 da­na na­kon zah­tje­va, dok su po­pra­vak ras­pad­nu­tog mos­ta ko­ji vo­di pre­ma jed­noj od ku­ća sta­na­ri sa­mi pla­ti­li, 5000 ku­na iz pri­ču­ve.

Tre­ća sre­ća na­tje­ča­ja

– Sva os­ta­la dr­ve­na stu­bi­šta na Gor­njem gra­du pot­pu­no su ob­nov­lje­na, u To­mi­će­voj, Mes­nič­koj, di­je­lu Tkal­či­će­ve... Na­ši zah­tje­vi stal­no sto­je u la­di­ci i net­ko ih ne odo­bra­va. Grad­ski ured za pros­tor­no ure­đe­nje u ne­ko­li­ko je na­vra­ta iz­dao na­log za sa­na­ci­ju, ali svi su ro­ko­vi is­tek­li, a stu­be ni­su po­prav­lje­ne – ra­zo­ča­ran je Saj­ni­ca. U 2015. pod­ne­sen je zah­tjev za iz­ra­du pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je te je ras­pi­san na­tje­čaj ko­ji se po­nav­ljao tri pu­ta jer se na pr­va dva nit­ko ni­je pri­ja­vio pa se pro­jekt pro­lon­gi­rao u 2016., a u ovoj su go­di­ni Jor­go­va­ni­će­ve stu­be na­po­kon uvr­šte­ne u plan ko­mu­nal­nih ak­tiv­nos­ti grad­ske če­t­vr­ti. Za re­kons­truk­ci­ju je pre­dvi­đe­no 285.000 ku­na, ali su sta­na­ri, s ob­zi­rom na do­sa­daš­nja is­kus­tva, skep­tič­ni. No, u Gra­du se nes­luž­be­no mo­že ču­ti ka­ko će stu­be si­gur­no bi­ti ob­nov­lje­ne ove go­di­ne.

Pi­sao sam svi­ma, ka­že S. Saj­ni­ca (li­je­vo); ko­ris­te ih i za­pos­le­ni­ci i šti­će­ni­ci Do­ma za nez­bri­nu­tu dje­cu

Svi su ro­ko­vi dav­no is­tek­li U ne­ko­li­ko je na­vra­ta iz­dan na­log za sa­na­ci­ju, is­ti­ču, pa i kra­jem ve­lja­če (li­je­vo), ali troš­ne stu­be i da­lje sa­mo pro­pa­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.