Mar­šal iz Za­gre­ba ide ka­da od­lu­či Za­pre­šić

U Ve­li­koj Go­ri­ci Trg mar­ša­la Ti­ta pos­tat će Trg bra­ni­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja

Ri­jet­ki Za­grep­ča­ni zna­ju da nji­hov grad ima 500-ti­njak me­ta­ra za­pre­šić­ke Uli­ce mar­ša­la Ti­ta u Pod­su­se­du ko­ja se spa­ja s Ale­jom Bo­log­na Ve­li­ka Go­ri­ca bi od je­se­ni mo­gla bi­ti bo­ga­ti­ja za još je­dan trg – Trg hr­vat­skih bra­ni­te­lja. No u tu svr­hu ne­će se ići u iz­ra­du no­vog pro­jek­ta i grad­nju, već će pos­to­je­ći trg u šes­tom naj­ve­ćem gra­du u Hr­vat­skoj jed­nos­tav­no do­bi­ti no­vo ime. Ono sta­ro – Trg mar­ša­la Ti­ta – oti­ći će u po­vi­jest. Ve­li­ka Go­ri­ca ta­ko će bi­ti već tre­ći grad u ko­je­mu se u ro­ku od ne­ko­li­ko mje­se­ci od­lu­či­lo pro­mi­je­ni­ti ime “Ti­to­ve lo­ka­ci­je”. Trend je po­kre­nuo za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić na­kon što je naj­a­vio pro­mje­nu ime­na naj­ljep­šeg za­gre­bač­kog tr­ga, o če­mu će da­nas od­lu­či­ti u grad­skoj Skup­šti­ni, a sli­je­di­la je is­ta od­lu­ka HDZ-ova gra­do­na­čel­ni­ka Mur­skog Sre­diš­ća, ko­ji je ob­z­na­nio da će se Ti­to­va uli­ca sa­da zva­ti Uli­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. U Ve­li­koj Go­ri­ci, pak, ini­ci­ja­ti­va do­la­zi od Pra­va­škog sa­ve­za, ko­ji či­ne Hr­vat­ska čis­ta stran­ka pra­va te HSP po­druž­ni­ca “Mla­den Am­s­trong Grof”. Pr­vi put je iz­re­če­na 2013. go­di­ne, no sa­da je na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra po­nov­no ak­tu­ali­zi­ra­no is­to pi­ta­nje, a po­dr­šku su, ka­že pred­sjed­nik HSP-a u Ve­li­koj Go­ri­ci i no­vi grad­ski vi­jeć­nik Lu­ci­jan Mas­lać, iz­ra­zi­li i gra­do­na­čel­nik Dra­žen Ba­ri­šić te ban­di­ćev­ci u vi­je­ću.

SDP-ov­ci pro­tiv

– Ta­da nam ini­ci­ja­ti­va ni­je proš­la jer ni­smo bi­li u grad­skom par­la­men­tu, a sa­da smo do­bi­li je­dan man­dat i imat će­mo pri­li­ku zah­ti­je­va­ti pro­vo­đe­nje ono­ga što smo do­go­vo­ri­li. Ko­ali­ci­ja stra­na­ka Ban­dić Mi­lan 365 i HSS bra­će Ra­dić ima če­ti­ri vi­jeć­ni­ka, a vla­da­ju­ći HDZ u ko­ali­ci­ji je sa stran­ka­ma HSLS i HSU i ima­ju 14 man­da­ta. Bu­du li se dr­ža­li ono­ga što su rek­li, imat će­mo 19 ru­ku od 31, od­nos­no ve­ći­nu, i naš pri­jed­log pro­la­zi na sjed­ni­ci na je­sen – ka­že Lu­ci­jan Mas­lać do­da­ju­ći da je do pre­ime­no­va­nja već tre­ba­lo do­ći s ob­zi­rom na to da je u 22 go­di­ne pos­to­ja­nja Ve­li­ke Go­ri­ce 18 go­di­na na vlas­ti HDZ. SDP-ov­ci se pak oš­tro pro­ti­ve pre­ime­no­va­nju

Tr­ga mar­ša­la Ti­ta (ko­ji se na­la­zi od­mah po­kraj Par­ka dr. Fra­nje Tuđ­ma­na). – Sma­tra­mo da to ni­je pri­ori­tet u rje­ša­va­nju raz­nih pro­ble­ma Ve­li­ke Go­ri­ce. Ta­kav pri­jed­log ne­će­mo po­dr­ža­ti jer to zna­či i do­dat­ne tro­ško­ve gra­đa­ni­ma zbog mi­je­nja­nja do­ku­me­na­ta. No, iako se taj no­vac mo­že kom­pen­zi­ra­ti iz grad­skog pro­ra­ču­na, ve­ći je raz­log na­šeg pro­tiv­lje­nja či­nje­ni­ca da je tak­vo pre­ime­no­va­nje pro­tu­us­tav­no – ka­že Da­mir Ši­mu­nić, pred­sjed­nik ve­li­ko­go­rič­kog SDP-a. Pro­tiv je Us­ta­va, objaš­nja­va, za­to što je an­ti­fa­ši­zam us­tav­na ka­te­go­ri­ja, a Ti­to je bio vo­đa an­ti­fa­šis­tič­kog po­kre­ta. Ho­će li po­dr­ža­ti ini­ci­ja­ti­vu, HDZov gra­do­na­čel­nik Dra­žen Ba­ri­šić ne ot­kri­va, no do­da­je da ne mo­že zna­ti kak­va će bi­ti od­lu­ka Grad­skog vi­je­ća, ko­je će od­lu­či­va­ti o ini­ci­ja­ti­vi ka­da se is­pu­ne svi ko­ra­ci suk­lad­no za­ko­nu i Sta­tu­tu. – Ali si­gu­ran sam da će se vi­jeć­ni­ci pri­li­kom od­lu­či­va­nja vo­di­ti že­ljom ve­ći­ne sta­na­ra na tom po­dru­čju – ka­že Dra­žen Ba­ri­šić. No ne­će da­le­ko sti­ći bu­du li pi­ta­li sta­na­re Tr­ga mar­ša­la Ti­ta. Jer oni su, kao i os­ta­tak hr­vat­ske na­ci­je – po­di­je­lje­ni. Jedni su snaž­no pro­tiv pro­mje­ne ime­na, dok dru­gi ka­žu da je vri­je­me da do­đe do pro­mje­ne jer Jo­sip Broz Ti­to ni­je “naš čo­vjek”. – Ako se do­ku­men­ti mo­ra­ju mi­je­nja­ti, on­da će­mo to uči­ni­ti – ka­žu su­pruž­ni­ci ko­ji žive na tr­gu, a s nji­ma se sla­že i Stjepan Zagorac, umi­rov­lje­ni po­li­cij­ski in­s­pek­tor. – Mis­lim da se tre­ba mi­je­nja­ti ime u Trg hr­vat­skih bra­ni­te­lja. I sam sam bra­ni­telj i mis­lim da bi se ti­me svi­ma ko­ji su bi­li u Do­mo­vin­skom ra­tu na taj na­čin oda­la po­čast – ka­že Stjepan Zagorac ko­ji ži­vi na Tr­gu mar­ša­la Ti­ta 6. S njim se ne sla­že Biserka Guduraš, su­sje­da s bro­ja 1, ko­ja je za pro­mje­nu ime­na ču­la kod fri­zer­ke. – Bi­lo bi mi dra­go da os­ta­ve ime, ne sa­mo u Go­ri­ci ne­go op­će­ni­to u Hr­vat­skoj. Ži­vje­la sam u do­ba Ti­ta i ta­da smo svi do­bro ži­vje­li – ka­že Biserka Guduraš.

HDZ ni­je imao po­dr­šku

Jed­na­ko su po­di­je­lje­ni i u Za­pre­ši­ću, dru­gom gra­du Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je u ko­jem pos­to­ji lo­ka­ci­ja po­sve­će­na Ti­tu, ta­mo se, na­ime, po du­go­go­diš­njem pred­sjed­ni­ku Ju­gos­la­vi­je zo­ve jed­na od ve­ćih uli­ca u gra­du. – Ide­ja o pre­ime­no­va­nju pos­to­ji, već smo je ima­li na­mje­ru sta­vi­ti na dnev­ni red vi­je­ća, no ni­smo ima­li do­volj­nu po­dr­šku. Slje­de­ća je sjed­ni­ca u ruj­nu. Ako pro­ci­je­ni­mo da će­mo ima­ti do­vo­ljan broj ru­ku, sta­vit će­mo na gla­sa­nje – ka­že gra­do­na­čel­nik Želj­ko Turk (HDZ) do­da­ju­ći da se raz­miš­lja­lo o to­me da se Uli­ca ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća, ko­ja se nas­tav­lja na Uli­cu mar­ša­la Ti­ta, jed­nos­tav­no pro­du­lji do kri­ža­nja s Ale­jom Bo­log­ne. Ma­nji dio sa­daš­nje Uli­ce mar­ša­la Ti­ta spa­da i pod te­ri­to­rij Za­gre­ba, od­nos­no pod Pod­su­sed, no ako do­đe do pro­mje­ne ime­na, ne­će bi­ti Za­grep­ča­na ko­ji će mo­ra­ti tro­ši­ti na no­ve do­ku­men­te jer na te­ri­to­ri­ju ko­ji spa­da pod Zagreb ne­ma ku­ća. No za­to ima pu­no Za­pre­ši­ća­na ko­ji će mo­ra­ti mi­je­nja­ti adre­su. – Nit­ko nas za ni­šta ne pi­ta, osim kad tre­ba da­ti glas – za­klju­či­la je 70-go­diš­nja Ljiljana Stanić.

Do pre­ime­no­va­nja je u Go­ri­ci već tre­ba­lo do­ći jer je 18 go­di­na na vlas­ti HDZ, sma­tra­ju u HSP-u Vi­jeć­ni­ci će se vo­di­ti že­ljom ve­ći­ne sta­na­ra na tom po­dru­čju, ka­že Dra­žen Ba­ri­šić

STJEPAN ZAGORAC umi­rov­lje­nik, 50 Doš­lo je vri­je­me za pro­mje­ne, tre­ba oda­ti po­čast bra­ni­te­lji­ma pre­ma ko­ji­ma će se zva­ti trg.

BISERKA GUDURAŠ eko­no­mis­ti­ca, 50 Pro­mje­na ime­na za me­ne je su­lu­da ide­ja. U svi­je­tu se ne mi­je­nja­ju ime­na tr­go­va na­zva­nih po po­vi­jes­nim lič­nos­ti­ma.

JELENA SLAVEČKI od­go­ji­te­lji­ca, 32 Pro­tiv sam pre­ime­no­va­nja. Ni­sam ži­vje­la za Ti­ta, ali ču­la sam da ni­je bi­lo to­li­ko ko­pa­nja po sme­ću.

LJILJANA STANIĆ umi­rov­lje­ni­ca, 70 Bi­lo je pu­no bo­lje dok je Ti­to bio živ i ne že­lim da se mi­je­nja uli­ca na­zva­na po nje­mu.

ZORICA STANČIN fri­zer­ka, 35 Ne­ka os­ta­ne ime. Ti­to je dio na­še po­vi­jes­ti, ako svi bu­du mi­je­nja­li do­ku­men­te, pu­no će ko­šta­ti.

MAJA KMETIĆ ad­mi­nis­tra­to­ri­ca, 38 Vo­lje­la bih da se ni­šta ne mi­je­nja u Go­ri­ci. Pre­vi­še će to bi­ti pa­pi­ro­lo­gi­je ako do­đe do pro­mje­ne.

Dva gra­da u žu­pa­ni­ji Trg mar­ša­la Ti­ta (li­je­vo) u V. Go­ri­ci na­la­zi se od­mah po­kraj Par­ka dr. Fra­nje Tuđ­ma­na (go­re), a u Za­pre­ši­ću pos­to­ji uli­ca (do­lje)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.