In­for­ma­ci­je o pu­to­va­nju za 650 gra­do­va

Web plat­for­ma ko­ju su osmis­li­li mla­di pro­gra­me­ri iz Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić/PD

Ba­se­trip sa­dr­ži ci­je­ne smje­šta­ja i avi­on­skih ka­ra­ta, in­for­ma­ci­je o vi­za­ma i am­ba­sa­da­ma, utič­ni­ca­ma i uti­ka­či­ma, va­lu­ta­ma... re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr Ba­se­trip, web plat­for­ma ko­ja na jed­nom mjes­tu okup­lja sve re­le­vant­ne po­dat­ke o po­je­di­noj zem­lji, po­kre­nut je na­kon što je Sven Ka­pu­đi­ja, pro­gra­mer iz Za­gre­ba tre­bao pre­se­li­ti u Por­tu­gal. Ka­ko se sve što ga je za­ni­ma­lo, po­put poj­mo­va ‘Por­tu­gal va­lu­ta’, ‘Por­tu­gal vi­za’, ‘Por­tu­gal vri­je­me’, na­la­zi­lo na raz­li­či­tim stra­ni­ca­ma do­šao je na ide­ju da bi tak­ve po­dat­ke tre­ba­lo obje­di­ni­ti. Ima­ju­ći na umu da ve­lik broj lju­di da­nas učes­ta­lo pu­tu­je iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, bi­lo stu­di­ra­nja, sta­ži­ra­nja, pos­la, na kra­ju je od­lu­čio i da pro­jekt po­nu­di svim ko­ris­ni­ca­ma. Uz Ka­pu­đi­ju su na pro­jek­tu su­ra­đi­va­li Ma­rio Kos­te­lac i Jelena Ta­min­dži­ja ko­ja je ot­kri­la ne­što vi­še de­ta­lje. Sven, ka­ko je po­jas­ni­la, ra­di na sa­mom pro­izvo­du i nje­go­vom po­bolj­ša­nju, Ma­rio je za­du­žen za teh­nič­ke stva­ri sa­me stra­ni­ce, dok su Ta­min­dži­ji­na za­du­že­nja sa­dr­ža­ji i pri­je­vo­di. In­for­ma­ci­je su pri­kup­lje­ne od po­uz­da­nih iz­vo­ra, is­ti­če, bi­lo od služ­be­nih in­for­ma­ci­ja stra­nih am­ba­sa­da ili služ­be­nih in­for­ma­ci­ja o po­je­di- noj dr­ža­vi. Ci­je­la pri­ča je, dak­le, za­po­če­la Por­tu­ga­lom, na­kon če­ga je na red do­šao os­ta­tak Eu­ro­pe, a u ko­nač­ni­ci ci­je­li svi­jet jer da­nas Ba­se­trip da­je sve in­for­ma­ci­je o pu­to­va­nju za vi­še od 650 gra­do­va i 230 dr­ža­va di­ljem pla­ne­ta. Sa­dr­ži ci­je­ne smje­šta­ja i avi­on­skih ka­ra­ta, in­for­ma­ci­je o vi­za­ma i am­ba­sa­da­ma, utič­ni­ca­ma i uti­ka­či­ma, va­lu­ta­ma, tro­ško­vi­ma ži­vo­ta, br­zi­na­ma in­ter­ne­ta, ci­je­na­ma mo­bil­nih us­lu­ga, ci­jep­lje- nju i mno­go vi­še. Uz in­for­ma­ci­je o pu­to­va­nju ta­ko­đer sa­dr­ži sa­vje­te za pu­to­va­nje ko­je ša­lju sa­mi ko­ris­ni­ci The Ba­se­tri­pa. –The Ba­se­trip je po­se­ban po to­me što ko­ris­ni­ci­ma nu­di us­po­red­bu po­laz­ne des­ti­na­ci­je s onom u ko­ju se pu­tu­je. Ka­ko smo i sa­mi ži­vje­li po­svu­da, su­sre­ta­li smo se ne­bro­je­no pu­ta s is­tim pro­ble­mom tra­že­nja in­for­ma­ci­ja o smje­šta­ju, stan­dar­du ži­vo­ta, ko­li­ko će nam nov­ca tre­ba­ti u jed­noj stra­noj dr­ža­vi dok stu­di­ra­mo... Ta­ko­đer, The Ba­se­trip ne iz­lis­ta­va sa­mo po­dat­ke već ih in­ter­pre­ti­ra stav­lja­ju­ći ih u kon­tekst, us­po­re­đu­ju­ći ih s in­for­ma­ci­ja­ma ma­tič­ne dr­ža­ve te nu­de­ći do­dat­na objaš­nje­nja - ka­za­la je. Is­ti­če i da su us­pje­si re­la­ti­van po­jam u svi­je­tu star­tu­pa, no is­to­vre­me­no iz­dva­ja i ve­li­ki broj me­đu­na­rod­nih tvrt­ki ko­ji su im se ja­vi­li u ve­zi s kup­njom API po­da­ta­ka. Jed­na od no­vos­ti je i ne­dav­no lan­si­ra­nje hr­vat­ske ver­zi­je za ko­ju oče­ku­ju po­ve­ća­nje bro­ja ko­ris­ni­ka i po­vrat­nih in­for­ma­ci­ja o pro­izvo­du. –Iz­nim­no nam je dra­go da nam se ne­pres­ta­no jav­lja ve­li­ki broj na­ših ko­ris­ni­ka ko­ji su za­hval­ni na nje­go­vom kre­ira­nju. Ve­li­ki broj mla­dih ša­lje nam upi­te o pri­ja­vi za po­sao u The Ba­se­tri­pu - ka­da vi­di­te ka­ko net­ko za­is­ta že­li ra­di­ti za vas i s pu­no op­ti­miz­ma na­pi­še od­lič­no mo­ti­va­cij­sko pi­smo, to nam je naj­ve­ći in­di­ka­tor us­pje­ha na­gla­si­la je Ta­min­dži­ja.

PD

Sven Ka­pu­đi­ja, idej­ni za­čet­nik Ba­se­tri­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.