Trump ne­će to­le­ri­ra­ti europ­ske ap­surd­ne zah­tje­ve Grč­koj

MMF pri­je­ti da vi­še ne­će da­ti no­vac ako nje­zi­ni eu­rop­ski kre­di­to­ri ne opros­te zna­tan dio du­ga Grč­koj

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Go­ran Ge­ro­vac

Grč­ku tra­ge­di­ju u ber­lin­sko-bri­sel­skoj re­ži­ji mo­gao bi na­po­kon pre­ki­nu­ti ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump. Sre­di­nom lip­nja svi su svjet­ski me­di­ji ve­se­lo ja­vi­li da su Grč­ka i nje­zi­ni me­đu­na­rod­ni kre­di­to­ri pos­ti­gli spo­ra­zum o re­fi­nan­ci­ra­nju di­je­la grč­kog jav­nog du­ga od 86 mi­li­jar­di eura. Ta­ko je ot­klo­njen ri­zik da Grč­ka u sr­p­nju ne bu­de u sta­nju pla­ti­ti ra­tu du­ga od se­dam mi­li­jar­di eura i bu­de pri­si­lje­na pro­gla­si­ti oglu­hu (ban­krot). Je­dan od kre­di­to­ra je i MMF, ko­ji bi tre­bao Grč­koj odo­bri­ti no­vi stand-by aran­žman. No, MMF-ova iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Chris­ti­ne La­gar­de rek­la je europ­skim part­ne­ri­ma da će pred­lo­ži­ti MMF-ovu Od­bo­ru di­rek­to­ra da no­vi aran­žman Grč­koj “odo­bri u na­če­lu”, “in prin­ci­ple”. A u MMF-ovu rječ­ni­ku “odo­bri­ti u na­če­lu” ne zna­či is­to što i u sva­kod­nev­nom je­zi­ku. To je jed­na od MMF-ovih služ­be­nih pro­ce­du­ra, skra­će­no AIP, ko­jom se MMF ko­ris­ti “ka­da pos­to­ji spo­ra­zum oko po­li­ti­ka na ko­ji­ma bi se te­me­ljio pro­gram s MMF-ovom nov­ča­nom pot­po­rom, ali zem­lja čla­ni­ca MMF-a i nje­zi­ni kre­di­to­ri još ni­su za­is­ta sklo­pi­li spo­ra­zum o no­vom fi­nan­ci­ra­nju ili opros­tu du­ga”. U grč­kom slu­ča­ju, “AIP bi MMF-u omo­gu­ćio da po­dr­ži na­pre­dak pos­tig­nut u po­li­ti­ka­ma, dok bi odo­bra­va­nje nov­ca u sklo­pu MMF-ova aran­žma­na bi­lo uvje­to­va­no ti­me da se eu­rop­ski kre­di­to­ri Grč­ke obve­žu na oprost di­je­la du­ga, do­vo­ljan da grč­ku za­du­že­nost uči­ni odr­ži­vom. MMF bi se pri­tom u pro­cje­ni odr­ži­vos­ti grč­ke za­du­že­nos­ti rav­nao is­klju­či­vo pre­ma vlas­ti­toj pro­cje­ni.” Dru­gim ri­je­či­ma, MMF pri­je­ti da vi­še ne­će da­ti no­vac ako se nje­zi­ni eu­rop­ski kre­di­to­ri ne obve­žu da će već do­go­di­ne Grč­koj opros­ti­ti zna­tan dio du­ga. No, euro­zo­na je za­is­ta 15. lip­nja pr­vi put na­ja­vi­la oprost grč­ko­ga du­ga. Ali ka­kav! “Na kra­ju pro­gra­ma, pod uvje­tom nje­go­ve us­pješ­ne pro­ved­be, i u mje­ri ko­ja se po­ka­že nuž­nom”. A kad su ana­li­ti­ča­ri ma­lo de­talj­ni­je pro­uči­li što bi to Grč­ka tre­ba­la uči­ni­ti da joj EU ot­pi­še ba­rem dio du­ga, ne­ugod­no su se iz­ne­na­di­li. EU od Grč­ke tra­ži da pos­tig­ne pri­mar­ni su­fi­cit (pri­je ser­vi­si­ra­nja du­ga) pro­ra­ču­na od oko dva pos­to BDP-a - ne­pre­kid­no, sva­ke go­di­ne, od 2023. pa sve do 2060.! “A ko­li­ko je na­ma poz­na­to”, ka­žu u jed­nom od vo­de­ćih svjet­skih think-tan­ko­va za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju, Ins­ti­tu­tu Pe­ter­son, “to se ni­ka­da u po­vi­jes­ti ni­je do­go­di­lo ni­ti u jed­noj zem­lji. Ni­je jas­no ima li uop­će fi­skal­na obve­za na 40 go­di­na ikak­vog smis­la.” No, MMF odav­na zna da grč­ki dug ni­je odr­živ pa ipak je pris­ta­jao su­dje­lo­va­ti u “troj­ci” s ECB-om i Eu­rop­skom ko­mi­si­jom i po­ga­zi­ti jed­no od svo­jih te­melj­nih pra­vi­la, da ne re­fi­nan­ci­ra jav­ni dug ko­ji se ni te­oret­ski ne mo­že ot­pla­ti­ti. Što je on­da sa­da no­va? Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve naj­ve­ći su suv­las­nik Međunarodnog mo­ne­tar­nog fon­da, a no­vo je to da ame­rič­ki pred­stav­ni­ci u MMF-ovom Od­bo­ru di­rek­to­ra sa­da od­go­va­ra­ju no­voj Trum­po­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji. A za Trum­pa mno­gi vje­ru­ju da vi­še ne­će ima­ti ni trun­ke ra­zu­mi­je­va­nja za europ­ske ap­surd­ne zah­tje­ve Grč­koj ko­ja s ne­za­pos­le­noš­ću od 23 pos­to i la­tent­nim ban­kro­tom eko­nom­ski ugro­ža­va ci­je­li svi­jet.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.