Ko­li­ko je lju­di od­bi­lo na­gra­du i tko je pr­vi hr­vat­ski no­be­lo­vac?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­pre­mi­la: Maja Car

Če­ti­ri go­di­ne na­kon smr­ti ke­mi­ča­ra i mi­ro­tvor­ca Al­fre­da No­be­la, 29. lip­nja 1900., ute­me­lje­na je No­be­lo­va na­gra­da. Pro­vje­ri­te ko­li­ko zna­te o nje­noj po­vi­jes­ti

1. Os­ni­vač No­be­lo­ve na­gra­de i iz­u­mi­telj di­na­mi­ta ni­je se že­nio ni os­ta­vio na­s­ljed­ni­ke, a svu svo­ju imo­vi­nu na­mi­je­nio je oni­ma ko­ji su naj­zas­luž­ni­ji za bo- lji­tak čo­vje­čans­tva. Ka­ko je os­no­vao na­gra­du? a) na kon­gre­su u Pa­ri­zu b) opo­ruč­no c) na sa­mrt­noj pos­te­lji 2. Tko je 1901. pos­tao pr­vi do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de za fi­zi­ku jer je iz­u­mio X-zra­ke? a) Ni­els Bohr b) Gu­gli­el­mo Mar­co­ni c) Wil­helm Con­rad Rön­t­gen 3. No­be­lo­va je na­gra­da i nov­ča­na. Ide­ja ko­ja to oprav­da­va jest da se do­bi­ve­nim nov­cem nas­ta­ve is­tra­ži­va­nja i ra­zvoj. Ko­li­ki iz­nos do­bi­va­ju po­bjed­ni­ci? a) pet mi­li­ju­na eura b) mi­li­jun eura c) de­set mi­li­ju­na eura 4. Ko­je su go­di­ne Tho­mas Edi­son i Ni­ko­la Tes­la pro­pus­ti­li do­bi­ti na­gra­du zbog me­đu­sob­nog ri­val­s­tva i od­ba­ci­va­nja bi­lo kak­ve mo­guć­nos­ti da di­je­le na­gra­du? a) 1926. b) 1907. c) 1915. 5. Lanj­ski do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de za knji­žev­nost glaz­be­nik Bob Dylan uma­lo je od­bio na­gra­du. Na kra­ju ju je pre­uzeo. Ipak, da ju je od­bio, pos­tao bi ko­ja oso­ba u po­vi­jes­ti ko­ja je to uči­ni­la? a) sed­ma b) dva­de­se­ta c) tre­ća 6. U ko­li­ko se ka­te­go­ri­ja do­dje­lju­je na­gra­da? a) 10 b) 13 c) 6 7. Do­dje­la je jed­nom go­diš­nje, i to uvi­jek 10. pro­sin­ca. Za­što je iz­a­bran baš taj da­tum? a) ta­da je ro­đen No­bel b) ta­da je umro No­bel c) ta­da je iz­u­mio di­na­mit 8. Sve na­gra­de do­dje­lju­ju se u Stoc­k­hol­mu, osim jed­ne. O ko­joj je ri­ječ? a) za knji­žev­nost, u Hel­sin­ki­ju b) za mir, u Os­lu c) za ke­mi­ju, u Ko­pen­ha­ge­nu 9. Ko­ji je hr­vat­ski ke­mi­čar 1939. pos­tao naš pr­vi do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de, i to za po­dru­čje or­gan­ske ke­mi­je, kon­kret­ni­je za rad na po­li­me­ti­le­ni­ma i vi­šim ter­pe­ni­ma? a) Vla­di­mir Nje­go­van b) Vla­di­mir Pre­log c) La­vos­lav Ru­žič­ka 10. Dje­la ko­jeg no­be­lov­ca iz re­gi­je hr­vat­ski sred­njo­škol­ci či­ta­ju u lek­ti­ri? a) An­tu­na Gus­ta­va Ma­to­ša b) Ive An­dri­ća c) Jan­ka Po­li­ća Ka­mo­va

Po Tes­li je na­zvan i kra­ter na Mje­se­cu, ali ni­ka­da ni­je do­bio No­be­lo­vu na­gra­du

U 116 go­di­na na­gra­de 911 la­ure­ata pri­mi­lo je 579 No­be­lo­vih na­gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.