Ne­ki su zbog šver­ca oruž­jem htje­li ‘ski­nu­ti’ na­šeg Bla­gu Za­dru

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Re­na­ta Ra­šo­vić re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net

Pro­mo­ci­ja knji­ge “Tr­pinj­ska ces­ta – pri­če voj­ni­ka Bla­ge Za­dre” auto­ra Ivi­ce Ra­do­ša i Zo­ra­na Šan­gu­ta ve­če­ras je u Za­gre­bu s po­čet­kom u 20 sa­ti

Nji­ho­va sje­ća­nja go­vo­re o stra­ho­ta­ma ra­ta u ko­jem se 1991. odvi­ja­la dra­ma­tič­na bit­ka za Vu­ko­var. Ri­ječ je o ta­ko­zva­nim obič­nim voj­ni­ci­ma, prem­da svat­ko od njih ima svo­ju pri­ču o to­me ka­ko je i za­što os­tao bra­ni­ti Vu­ko­var ili ka­ko je i za­što sti­gao iz ne­kog dru­gog mjes­ta iz Hr­vat­ske ili ino­zem­s­tva. A sve njih ve­že za­jed­nič­ka či­nje­ni­ca da su ra­to­va­li pod za­po­vjed­niš­tvom le­gen­dar­nog i ka­riz­ma­tič­nog Bla­ge Za­dre, za­po­vjed­ni­ka obra­ne Bo­ro­va na­se­lja... Ti­je­kom rat­ne ‘91. bi­li su ju­na­ci Do­mo­vin­skog ra­ta, a da­nas su ju­na­ci knji­ge “Tr­pinj­ska ces­ta – pri­če voj­ni­ka Bla­ge Za­dre” auto­ra Ivi­ce Ra­do­ša i Zo­ra­na Šan­gu­ta ko­ji su za­bi­lje­ži­li sje­ća­nja 21 bra­ni­te­lja s Tr­pinj­ske ces­te s ko­ji­ma su vo­di­li du­ge i is­cr­p­ne raz­go­vo­re ti­je­kom 2015. i 2016. go­di­ne. Me­đu nji­ma do­sad jav­nos­ti ne­poz­na­ta ime­na, pa i ona poz­na­ti­ja, po­put biv­šeg mi­nis­tra bra­ni­te­lja Fre­da Ma­ti­ća, ali i is­po­vi­jes­ti Ne­na­da Ga­gi­ća i Du­ša­na Do­tli­ća, pri­pad­ni­ka sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne, ko­ji su se kao hr­vat­ski dra­go­volj­ci bo­ri­li na Tr­pinj­skoj ces­ti. Me­đu nji­ma i Stan­ko Bre­ka­lo, iz či­jih se sje­ća­nja da­du pro­či­ta­ti ne­ki do­sad neo­svi­jet­lje­ni di­je­lo­vi rat­ne bi­ogra­fi­je Bla­ge Za­dre. – Bi­lo je stru­ja ko­je su bi­le pro­tiv nje­ga i ko­je su gu­ra­le da ga ski­nu s po­zi­ci­je za­po­vjed­ni­ka obra­ne Tr­pinj­ske ka­ko bi mo­gli di­la­ti oruž­je i tak­ve stva­ri. Tak­vi su ga živ­ci­ra­li jer su iš­li i k nje­mu do­ma. Ta ga je eki­pa stal­no iz­ba­ci­va­la iz tak­ta. Ne­ću o ime­ni­ma, ali ne­ka zna­ju da mi zna­mo. To su in­te­res­ne sku­pi­ne ko­je su htje­le sklo­ni­ti Bla­gu Za­dru. Vi­dje­li su do­bru za­ra­du. Bla­go to ni­je do­pu­štao. On je htio ili po­šte­no ili ni­ka­ko. Žao mi je što ni­je os­tao živ, imao je sve po­dat­ke ko­ji mno­gi­ma ni­su od­go­va­ra­li. U nje­go­voj bi­ljež­ni­ci za­pi­sa­no je tko je bio ak­ti­van, tko pa­si­van, a tko ne­ak­ti­van – svje­do­či Bre­ka­lo. Nje­go­ve ri­je­či po­t­vr­đu­je i Mi­ro Dra­gi­če­vić. – Bla­go je bio iz­nim­na fi­gu­ra, bio je po­šte­nja­či­na, što sam naj­vi­še ci­je­nio. Bi­lo je ko­je­kak­vih pri­ča o mu­lja­nju i pet­lja­nju s oruž­jem, ali Bla­go je od­mah re­kao: “Ne­će­mo s tim ima­ti pos­la.“Jed­nom smo do­bi­li no­vac za oruž­je, ali je on taj no­vac od­mah od­nio Mer­če­pu u Bog­da­nov­ce, ni­je že­lio s tim ima­ti ni­šta. I bio je pro­tiv kra­đe. U to­me je bio ne­mi­lo­sr­dan. Zbog sve­ga to­ga i ko­je­kak­vih na­mje­štalj­ki bi­lo je po­ku­ša­ja da se Bla­gu i me­ne mak­ne iz sto­že­ra obra­ne u Bo­ro­vu Na­se­lju – ka­že Dra­gi­če­vić. Bu­du­ći da hr­vat­ska me­mo­aris­ti­ka ni­je ra­zvi­je­na u mje­ri u kak­voj bi tre­ba­la bi­ti s ob­zi­rom na to da je Do­mo­vin­ski rat bio ve­li­ka pre­kret­ni­ca u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti, auten­tič­ne pri­če dra­go­vo­lja­ca iz­ni­man su po­vi­jes­ni do­ku­ment, pa će ra­s­vjet­lja­va­ju do­sad ne­poz­na­tih či­nje­ni­ca iz 90-ih za­si­gur­no do­pri­ni­je­ti i ova knji­ga či­ja je pro­mo­ci­ja ve­če­ras u Za­gre­bu, u Uli­ci Ma­ti­ce hr­vat­ske 2 u 20 sa­ti.

Au­to­ri knji­ge za­bi­lje­ži­li su pri­če ma­nje poz­na­tih bra­ni­te­lja Vu­ko­va­ra, ali i Pre­dra­ga Ma­ti­ća Fre­da

U knji­zi svje­do­čans­ta­va bra­ni­te­lji se pri­sje­ća­ju le­gen­dar­nog za­po­vjed­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.