Do­ku­men­ta­rac s mno­go su­go­vor­ni­ka de­tek­ti­ra bol­ne toč­ke da­naš­njeg no­vi­nar­stva

Na ljes­tvi­ci me­dij­skih slo­bo­da ne bri­lji­ra­mo, no­vi­na­ri su ne­ri­jet­ko i sa­mi vi­jest, pri­je­te im, a nji­ho­vu pro­fe­si­ju dio druš­tva pre­zi­re

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Hr­vat­ski su no­vi­na­ri do­bi­li svoj do­ku­men­ta­rac. Po­gled iz­nu­tra sce­na­ris­ta Ma­rin­ka Pet­ko­vi­ća i re­da­te­lja Sla­ve­na Pe­tri­ća film je u ko­jem se nas­to­ji pri­ka­za­ti si­tu­aci­ja u ko­joj se no­vi­nar­stvo u Hr­vat­skoj na­la­zi, kroz raz­li­či­te ak­te­re, no­vi­na­re i dru­ge kre­ativ­ce. Već na­kon ne­ko­li­ko mi­nu­ta gle­da­nja pos­ta­je jas­no ka­ko za sve­obu­hva­tan pri­kaz po­lo­ža­ja no­vi­na­ra u nas mo­žda ne bi bio do­vo­ljan ni­ti šes­to­di­jel­ni se­ri­jal. Za kon­kret­ne od­go­vo­re ka­ko okre­nu­ti si­tu­aci­ju ni­ti ci­je­la sa­pu­ni­ca.

Gu­bi­tak stan­dar­da

Sve­jed­no, Pet­ko­vić i Pe­trić us­pje­li su da­ti do­volj­no uvi­da u to ka­ko je da­nas ba­vi­ti se no­vi­nar­stvom. Ot­ka­zi su već po­odav­no uobi­ča­je­na stvar u me­di­ji­ma, ma­lo lju­di us­pi­je­va pro­na­ći no­vi po­sao u stru­ci. I oni ko­ji ra­de ne­ma­ju pu­no ala­ta pro­tiv kr­še­nja vlas­ti­tih autor­skih pra­va, a i me­đu nji­ma pos­to­ji raz­li­ka iz­me­đu onih u kor­po­ra­tiv­nim, dr­žav­nim ili neo­vis­nim me­di­ji­ma. No­vac je, jas­no, pr­vi pro­blem, gu­bi­tak stan­dar­da na prak­tič­no svim ra­zi­na­ma re­flek­ti­ra se ne­iz­bjež­no na kva­li­te­tu sa­dr­ža­ja. U fil­mu ko­ji je pot­po­mog­nut fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma Druš­tva za za­šti­tu no­vi­nar­skih autor­skih pra­va, a u pro­duk­ci­ji Warp Me­di­je i Stu­di­ja La­ni­šte ima­li su što re­ći i Zo­ran Šprajc te Vo­jo Ši­ljak, na­gra­đi­va­na no­vi­nar­ka Dan­ka De­ri­faj, ve­te­ra­ni po­put De­ni­sa Rom­ca i Go­ra­na Gaz­de­ka. – Po­s­ljed­nje či­me smo se u re­ali­za­ci­ji ovog fil­ma vo­di­li bi­le su fi­nan­ci­je. Vo­lio bih vi­dje­ti u Hr­vat­skoj još fil­mo­va či­ji smi­sao ni­je is­klju­či­vo mo­ti­vi­ran krat­ko­roč­nom za­ra­dom, od no­vi­nar­stva i me­di­ja da­nas te­ško se ta­ko ne­što i mo­že oče­ki­va­ti. A i da­lje že­lim vje­ro­va­ti ka­ko je sve to i da­lje da­le­ko vi­še od ne­kog biz­ni­sa. Ovis­no o po­dr­š­ci, film će­mo nas­to­ja­ti pri­ka­za­ti na fes­ti­va­li­ma i uči­ni­ti dos­tup­nim što ši­roj pu­bli­ci. Pri­ča­mo pri­ču o slo­bo­di me­di­ja kao te­mi ko­ja ne mo­že bi­ti važ­na i sva­ka­ko ni­je na­mi­je­nje­na sa­mo lju­di­ma iz me­di­ja. Ona je da­le­ko važ­ni­ja za kon­zu­men­te me­dij­skog sa­dr­ža­ja – ka­že re­da­telj Sla­ven Pe­trić.

Za ma­pi­ra­nje kon­kret­nih rje­še­nja ipak bi bi­la po­treb­na jed­na op­sež­na TV se­ri­ja

Chom­sky o slo­bo­di

Na te­me­lju me­dij­skih slo­bo­da druš­tvo do­no­si od­lu­ke pri­li­kom važ­nih de­mo­krat­skih pro­ce­sa, kao što su, pri­mje­ri­ce, iz­bo­ri. Na ljes­tvi­ci me­dij­skih slo­bo­da ne bri­lji­ra­mo, no­vi­na­ri su ne­ri­jet­ko i sa­mi vi­jest, pri­je­ti im se, jav­no pro­zi­va, nji­ho­vu pro­fe­si­ju zna­ča­jan dio druš­tva i pre­zi­re. A ni­je li sam No­am Chom­sky re­kao: “Ako ne vje­ru­je­mo u slo­bo­du onih ko­je pre­zi­re­mo, u slo­bo­du uop­će ni ne vje­ru­je­mo” – po­en­ti­ra Pe­trić.

Re­da­telj Sla­ven Pe­trić Pri­hva­tio se pro­jek­ta ko­ji je ini­ci­ra­lo Druš­tvo za za­šti­tu no­vi­nar­skih autor­skih pra­va

Pro­s­vjed o ko­jem su svi ima­li stav U fil­mu se naš­la i bor­ba za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.