Fes­ti­val otvo­ri­li Po­lja­ci, u su­bo­tu sti­žu slav­ni ja­zze­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (bp)

Kon­cer­tom an­sam­bla Ca­pel­la cra­co­vi­en­sis pod rav­na­njem ma­es­tra Ja­na To­ma­sza Ada­mu­sa, u uto­rak su u atri­ju Klo­vi­će­vih dvo­ra otvo­re­ne Ve­če­ri na Gri­ču. Polj­ski glaz­be­ni­ci pred­sta­vi­li su se dje­li­ma Hayd­na i na­šoj pu­bli­ci ne­poz­na­tih polj­skih skla­da­te­lja. Sta­ri za­gre­bač­ki glaz­be­ni fes­ti­val, omi­ljen kod do­ma­ćih i tu­ris­ta, nas­tav­lja se u su­bo­tu, 1. sr­p­nja, ka­da nas­tu­pa pros­lav­lje­ni aus­trij­ski jazz glaz­be­nik Kar­l­he­inz Mik­lin sa svo­jim sek­s­te­tom. U slu­ča­ju ki­še, kon­cert će se odr­ža­ti u ma­loj dvo­ra­ni Li­sin­skog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.