Ovje­ko­vje­či­le trud­no­ću go­le na nas­lov­ni­ca­ma

Se­re­na Wil­li­ams zad­nja se pri­dru­ži­la poz­na­tim maj­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - ZAGREB Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac

I do­ma­će Hr­va­ti­ce ski­nu­le su se go­le za nas­lov­ni­ce ma­ga­zi­na i to Ni­ves Cel­zi­jus te La­na Pa­vić ko­ja sa­da če­ka tre­će di­je­te

Po­zi­ra­nje slav­nih bu­du­ćih ma­ma na nas­lov­ni­ca­ma ča­so­pi­sa u po­od­mak­loj trud­no­ći ni­je vi­še iz­ne­na­đe­nje. Ta­ko se te­ni­sa­či­ca Se­re­na Wil­li­ams pri­dru­ži­la poz­na­tim maj­ka­ma ko­je su ovje­ko­vje­či­le svo­ju trud­no­ću te je po­ka­za­le ci­je­lom svi­je­tu. Ne­kad naj­bo­lja svjet­ska te­ni­sa­či­ca po­ja­vit će se na nas­lov­ni­ci no­vog bro­ja Va­nity Fa­ira, a sni­mi­la ju je gla­so­vi­ta An­nie Le­ibo­vitz. Se­re­na će ro­di­ti dje­voj­či­cu za dva mje­se­ca, a otac je Alexis Oha­ni­an, suv­las­nik Red­di­ta. Ako za­đe­mo u po­vi­jest, led je pro­bi­la 1991. glu­mi­ca De­mi Mo­ore, ko­ja se u sed­mo­me mje­se­cu trud­no­će ra­zo­dje­nu­la ta­ko­đer za nas­lov­ni­cu Va­nity Fa­ira te ju je fo­to­gra­fi­ra­la An­nie Le­ibo­vitz. Ta je nas­lov­ni­ca pos­ta­la jed­na od naj­poz­na­ti­jih u po­vi­jes­ti. Osam go­di­na pos­li­je trend je nas­ta­vi­la ma­ne­ken­ka Cin­dy Crawford, ko­ja je u sed­mo­me mje­se­cu trud­no­će po­zi­ra­la na­ga za nas­lov­ni­cu ča­so­pi­sa W. Ame­rič­ka glu­mi­ca Bro­oke Shi­el­ds u 2003. po­zi­ra­la je za nas­lov­ni­cu ča­so­pi­sa Vo­gue pre­kri­ve­na mo­krom tan­kom ha­lji­nom. Glu­mi­ca Mo­ni­ca Bel­luc­ci čak se dva­put fo­to­gra­fi­ra­la go­la u trud­no­ći. Pr­vi put 2004. za nas­lov­ni­cu ta­li­jan­skog iz­da­nja ča­so­pi­sa Va­nity Fa­ir. Ta­da je ima­la 40 go­di­na i no­si­la je kćer De­vu, a šest go­di­na pos­li­je Mo­ni­ca je po­nov­no os­ta­la u dru­gom sta­nju s kće­ri Le­onie. Ta­da se fo­to­gra­fi­ra­la u sek­si do­njem rub­lju. Mo­del He­idi Klum u sed­mo­me mje­se­cu trud­no­će, 2005. go­di­ne, fo­to­gra­fi­ra­la se za ča­so­pis Vi­ta­lis Wo­men u pro­zir­noj bi­je­loj ha­lji­ni s pr­vim dje­te­tom iz bra­ka s pje­va­čem Se­alom. Ma­ne­ken­ka Eva Her­zi­go­va 2007. po­zi­ra­la je go­la i trud­na za ča­so­pis Va­nity Fa­ir. I nje­mač­ki su­per­mo­del Cla­udia Sc­hif­fer po­zi­ra­la je go­la u sed­mo­me mje­se­cu trud­no­će 2010. go­di­ne, dok je biv­ši mo­del Vic­to­ria’s Se­cre­ta i biv­ša su­pru­ga Or­lan­da Blo­oma, Mi­ran­da Kerr, u šes­to­me mje­se­cu trud­no­će po­zi­ra­la go­la za ča­so­pis W. Ni do­ma­će slav­ne ma­me ne za­os­ta­ju za svjet­skim tren­do­vi­ma pa je ta­ko Ni­ves Cel­zi­jus po­zi­ra­la za ča­so­pis Story ka­da je bi­la trud­na s kćer­ki­com Ta­ishom, a za is­ti se tjed­nik ra­zo­dje­nu­la i trud­na vo­di­te­lji­ca La­na Pa­vić, ko­ja pak sa­da če­ka tre­će di­je­te.

Glu­mi­ca Mo­ni­ca Bel­luc­ci čak se dva­put fo­to­gra­fi­ra­la go­la u trud­no­ći Se­re­na Wil­li­ams će za dva mje­se­ca ro­di­ti dje­voj­či­cu

Led je pro­bi­la 1991. go­di­ne glu­mi­ca De­mi Mo­ore. La­na Pa­vić i Ni­ves Cel­zi­jus po­zi­ra­le su za Story, a me­đu po­s­ljed­nji­ma se ski­nu­la trud­na te­ni­sa­či­ca Se­re­na Wil­li­ams

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.