Char­lie She­en fa­no­vi­ma na­pla­ću­je auto­gra­me

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Glu­mac Char­lie She­en, ko­ji je ne­kad za­ra­đi­vao 12 mi­li­ju­na ku­na tjed­no sni­ma­ju­ći se­ri­ju “Dva i pol mu­škar­ca”, ban­kro­ti­rao je. Ka­ko bi ne­što za­ra­dio, po­čeo je fa­no­vi­ma na­pla­ći­va­ti pot­pi­si­va­nje auto­gra­ma. – Za­ra­đu­je je­di­no od po­jav­lji­va­nja s os­ta­lim te­le­vi­zij­skim zvi­jez­da­ma. Pla­ća­ju mu oko 170.000 ku­na za sje­de­nje na po­zor­ni­ci – re­kao je nje­gov bli­zak pri­ja­telj. Glu­mac tre­nu­tač­no pro­da­je pr­sten bej­z­bol­ske le­gen­de Ba­bea Rut­ha sa Svjet­skog pr­vens­tva 1927. i nje­gov ugo­vor ko­ji je pot­pi­sao za mom­čad New York Yan­ke­es 1919. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.