Ne da­ju nam pla­ću, a mo­ra­mo pla­ti­ti stan, pre­hra­ni­ti obi­telj...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

Na­ža­lost, kod nas pos­to­ji sa­mo 4-5 klu­bo­va u ko­ji­ma mo­žeš do­bro za­ra­di­ti, os­ta­lo pre­živ­lja­va­nje. A slo­vi­mo kao no­go­met­na sila, ka­že Ko­prić kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net U Hr­vat­skoj je oko 200.000 ne­za­pos­le­nih, a me­đu nji­ma ima i pro­fe­si­onal­nih no­go­me­ta­ša. Njih 18-ori­ca pro­tek­lih tje­dan da­na žes­to­ko vjež­ba­ju na no­go­met­nim te­re­ni­ma Kus­to­ši­je, a oku­pi­la ih je Hr­vat­ska udru­ga No­go­met­ni sin­di­kat, ko­joj je na če­lu pros­lav­lje­ni hr­vat­ski no­go­me­taš Da­rio Ši­mić.

Ne­ki bez pla­će 12 mje­se­ci!

– Ovi deč­ki zbog raz­nih raz­lo­ga os­ta­li su bez klu­ba, sa­da su na bur­zi, a mi im ovim kam­pom po­ma­že­mo da os­ta­nu u for­mi i na­kon to­ga pro­na­đu klub. Odi­grat će utak­mi­ce pro­tiv Ru­de­ša te se­lek­ci­ja sin­di­ka­ta iz Cr­ne Go­re, Slo­ve­ni­je i Sr­bi­je. A ko­li­ko je ovaj pro­jekt do­bar, po­t­vr­đu­je da je pro­tek­lih go­di­na 90 pos­to igra­ča ko­ji su proš­li kroz kamp pro­naš­lo klub – ot­krio je Da­rio Ši­mić te do­dao: – Ovi deč­ki bez pos­la sta­nje su na­šeg no­go­me­ta. Ni­su naš no­go­met sa­mo igra­či Di­na­ma i Ri­je­ke ko­ji do­bro za­ra­đu­ju. Naš no­go­met su i ovi deč­ki bez pos­la, ko­ji su ne­kad igra­li za klu­bo­ve ko­ji ih ni­su pla­ća­li. Ovo je ne­ka vr­sta so­li­dar­nos­ti pre­ma nji­ma, a dra­go mi je da igra­či po­štu­ju to što ra­di­mo za njih. A deč­ki, iako bez pos­la, do­bro su ras­po­lo­že­ni i žes­to­ko ra­de na tre­nin­zi­ma. – Ša­li­mo se da smo sa­da u klu­bu ko­ji se zo­ve NK Bur­za, od­nos­no NK Draft, he-he – ka­žu igra­či bez ugo­vo­ra, a on­da je­dan od njih, biv­ši igrač Haj­du­ka, Is­tre i Spli­ta Jo­sip Vu­ko­vić (25) nas­tav­lja: – Ova mi je mom­čad no­va šan­sa, na ovo okup­lja­nje gle­dam kao na no­vi klub, na že­lju da se što bo­lje spre­mim i uhva­tim for­mu. Ovo gle­dam kao na pri­li­ku da se do­ka­žem ne­ko­me tko nas do­đe gle­da­ti. Vu­ko­vić je di­je­te Haj­du­ka, pro­šao je na Po­lju­du sve ka­te­go­ri­je do iz­laz­nih ju­ni­ora. Bio je na­kon to­ga na po­sud­bi u Du­go­po­lju, pa se vra­tio u Haj­duk kod Igo­ra Tu­do­ra, pa bio u Is­tri, a on­da za­vr­šio u Spli­tu. Na­rav­no, u Par­ku mla­de­ži no­vac ni­je do­bi­vao. – Te­ško je ka­da igraš, bo­riš se, a ne do­bi­vaš pla­ću. Naj­bo­lje mi je još bi­lo u Du­go­po­lju, ta­mo je pla­ća bi­la ma­la ali re­do­vi­ta. Du­go­va­li su mi u Is­tri, ali naj­go­re je bi­lo u Spli­tu, u ko­jem ni­sam do­bio ni ku­ne se­dam mje­se­ci. Ali to je još do­bro, ne­ki mo­ji su­igra­či u Spli­tu ni­su do­bi­li pla­ću 12 mje­se­ci – ka­že Vu­ko­vić i do­da­je: – To je sra­mo­ta za naš no­go­met. Pro­fe­si­ona­lac si, a mo­raš ži­ca­ti no­vac od ro­di­te­lja. Sre­ćom, ja sam skro­man, ne tre­ba mi pu­no. Ali na­rav­no da sam mo­rao ži­ca­ti no­vac od ro­di­te­lja da pla­tim do­pri­no­se dr­ža­vi. Ali ne mo­gu shva­ti­ti dr­ža­vu ko­ja nas te­re­ti za ne­što, a one ko­ji na­ma du­gu­ju no­vac nit­ko ni­šta ne pi­ta. Nit­ko se ne bo­ri za

Jo­sip Vu­ko­vić ne­kad je igrao za mla­du rep­ku, a sa­da je u “NK Bur­za”

nas osim No­go­met­nog sin­di­ka­ta. Ka­kav je osje­ćaj ka­da si pro­fe­si­ona­lac, tre­ni­raš dva pu­ta dnev­no, a ne do­bi­ješ pla­ću? – Me­ne ja­ko mu­či to ka­da ne do­bi­vam no­vac jer, pri­mje­ri­ce, unaj­miš stan, a ne­maš ga či­me pla­ća­ti. I on­da se mo­raš prav­da­ti tim lju­di­ma. To te op­te­re­ću­je ci­je­li tje­dan, na tu bes­pa­ri­cu za­bo­ra­viš sa­mo u 90 mi­nu­ta utak­mi­ce – za­klju­ču­je Vu­ko­vić. Slič­nu pri­ču ima i Mi­ros­lav Ko­prić (32), is­kus­ni vra­tar ko­ji je u ka­ri­je­ri bra­nio za Var­teks, Ka­men In­grad, Luč­ko, Vi­no­gra­dar, Go­ri­cu, mal­te­šku Bir­kir­ka­ru... – Na­ža­lost, kod nas pos­to­ji sa­mo 4-5 klu­bo­va u ko­ji­ma mo­žeš do­bro za­ra­di­ti, os­ta­lo je kr­pa­nje i pre­živ­lja­va­nje. Slo­vi­mo kao no­go­met­na sila, a do­pu­šta­mo si da ima­mo sa­mo ta­ko ma­lo oz­bilj­nih klu­bo­va u ko­ji­ma mo­žeš nor­mal­no ra­di­ti i pre­hra­ni­ti obi­telj. Ža­los­no je da je doš­lo do to­ga da igra­či go­vo­re: “Ni­je važ­no ko­li­ko je pla­ća, glav­no da je re­do­vi­ta.” – ka­že Ko­prić, a o sa­daš­njoj si­tu­aci­ji u ko­joj je bez klu­ba ka­že: – Imam že­nu i tro­je dje­ce, na­rav­no da mi ni­je la­ko. Na­ža­lost, imao sam peh da sam uvi­jek igrao za klu­bo­ve ko­ji su ima­li fi­nan­cij­skih pro­ble­ma. Pr­vo sam bio u Var­tek­su, a po­tom ni ku­ne ni­sam do­bio u šest mje­se­ci u Ka­men In­gra­du. U Vi­no­gra­da­ru je bi­lo OK, a naj­bo­lje je još bi­lo u šest go­di­na u Go­ri­ci. U mo­jem po­s­ljed­njem klu­bu, mal­te­škoj Bir­kir­ka­ri, do­bro je bi­lo pr­vu po­lu­se­zo­nu, a on­da je opet za­šte­ka­lo s is­pla­ta­ma. Os­ta­li su mi duž­ni, sa­da smo na Fi­fi­noj ar­bi­tra­ži. No­vac ću do­bi­ti, osim ako klub pro­gla­si ban­krot – za­klju­čio je Ko­prić.

De­pre­si­ja, al­ko­hol...

Me­đu gru­pom igra­ča bez ugo­vo­ra je i Ma­ti­ja Dvor­ne­ko­vić (28), ko­ji je proš­le se­zo­ne osvo­jio tros­tru­ku kru­nu u Al­ba­ni­ji s Kukësi­jem. – Ža­los­no je da u 1. HNL ima pu­no igra­ča ko­ji su zbog ma­le pla­će pri­si­lje­ni su ži­vje­ti od mje­se­ca do mje­se­ca. A on­da još i ne do­bi­ju no­vac – ka­že Dvor­ne­ko­vić. A Ma­ti­ja Špi­čić (29), ko­ji je os­tva­rio vr­lo do­bru ino­zem­nu ka­ri­je­ru (Ba­ku, Tbi­li­si, Wis­la..), o ovoj ak­ci­ji HUNS-a ka­že: – Kamp nam zna­či ja­ko pu­no jer ne mo­ra­mo in­di­vi­du­al­no tre­ni­ra­ti, već ov­dje ra­di­mo s od­lič­nim tre­ne­ri­ma i kon­di­cij­skim struč­nja­ci­ma. Hva­la pu­no sin­di­ka­tu što nam je to omo­gu­ćio. Ne sa­mo da im je sin­di­kat osi­gu­rao bes­plat­ne tre­nin­ge već i bes­pla­tan smje­štaj u Wes­ti­nu za sve igra­če ko­ji su iz­van Za­gre­ba... A igra­či­ma omo­gu­ću­ju i da onli­ne stu­di­ra­ju sport­ski me­nadž­ment na fa­kul­te­tu iz Dan­ske. – Že­li­mo da igra­či ima­ju što ra­di­ti i na­kon ka­ri­je­re ko­ja tra­je do 35. go­di­ne, a ne da pos­ta­nu so­ci­jal­ni slu­čaj kao što je to po­ne­kad slu­čaj. La­ko se ode u de­pre­si­ju, al­ko­hol... – za­klju­čio je Ši­mić.

Ne do­bi­ješ pla­ću, a dr­ža­va te pri­si­li da pla­tiš do­pri­no­se. Ko­ja je to lo­gi­ka, ka­žu igra­či

Hr­vat­ski no­go­met ni­su sa­mo Ra­ki­tić, Mo­drić, Pe­ri­šić..., hr­vat­ski no­go­met su i igra­či ko­ji u 1. HNL za­ra­đu­ju 4000 ku­na

Ma­rio Ju­rić i Da­rio Ši­mić, dvo­jac iz Hr­vat­ske udru­ge No­go­met­ni sin­di­kat, za­is­ta bri­nu o hr­vat­skim no­go­me­ta­ši­ma, a omo­gu­ću­ju im i stu­di­ra­nje!

Ivi­ca Lan­de­ka Tre­ner igra­ča ko­ji su na bur­zi ne­ma mi­los­ti, že­li što bo­lje spre­mi­ti deč­ke, da lak­še na­đu klub

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.