ŠUKERA I MAMIĆA UOP­ĆE NI­JE BRIGA ZA NAŠ NO­GO­MET

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

No­go­me­ta­ši HNL-a ko­ji ne do­bi­va­ju iona­ko mi­zer­ne pla­će ko­je su im klu­bo­vi obe­ća­li, praz­ne tri­bi­ne na sta­di­oni­ma (osim na utak­mi­ca­ma Ri­je­ke i Haj­du­ka), ko­rup­ci­ja u svim li­ga­škim ran­go­vi­ma i žu­pa­nij­skim sa­ve­zi­ma, iz­gub­lje­no po­vje­re­nje na­vi­ja­ča i jav­nos­ti u no­go­met i nje­go­ve funk­ci­ona­re... To je, na­ža­lost, re­al­na sli­ka da­naš­njeg hr­vat­skog no­go­me­ta. Naš no­go­met ni­su sa­mo sjaj re­pre­zen­ta­ci­je i top igra­či ko­ji igra­ju u naj­ja­čim europ­skim klu­bo­vi­ma, naš no­go­met su i igra­či ko­ji u 1. HNL 12 mje­se­ci igra­ju a da ne do­bi­ju pla­ću, pa im on­da dr­ža­va pri­je­ti ovr­ha­ma, iako su oni po­šte­no za­ra­di­li no­vac ko­ji ni­su do­bi­li. Hr­vat­ski no­go­met da­nas je pred kra­hom, no ka­ko i ne bi bio kad su pro­ta­go­nis­ti češ­će u sud­ni­ca­ma ne­go na no­go­met­nim utak­mi­ca­ma. A pred­sjed­nik HNS-a Da­vor Šu­ker, ko­ji bi se pri­je sve­ga tre­bao bri­nu­ti o do­ma­ćoj li­gi, vi­še se ni­ti ne sje­ća ka­ko je to oti­ći na ne­ku utak­mi­cu HNL-a. Ni­je se udos­to­jio do­ći ni na pros­la­vu Ri­je­ki­na nas­lo­va, ni­ti na fi­na­le ku­pa. Ali ti­me je za­pra­vo pos­lao naj­bo­lju po­ru­ku o se­bi. Nje­mu je HNL ne­bi­tan, bit­ni­ji su mu pro­vo­di po Ame­ri­ci i sa­mo­pro­mo­ci­ja. Uop­će ga ni­je briga za no­go­me­ta­še ko­ji ne do­bi­va­ju pla­će, ni­je ga ni­ti briga ka­ko osmis­li­ti plan za po­ve­ća­njem gle­da­nos­ti HNL-a, ni­ti za to da od na­še li­ge stvo­ri brend za­nim­lji­vim spon­zo­ri­ma i ula­ga­či­ma. Nje­mu je bi­tan je­di­no vlas­ti­ti brend, ko­ji je, na­ža­lost ja­ko, ja­ko iz­bli­je­dio. Šukera kao pred­sjed­ni­ka HNS-a ne bri­ne ni po­da­tak da nam je in­fras­truk­tu­ra lo­ši­ja ne­go u Bu­gar­skoj. Is­ti­na, dr­ža­va je ta ko­ja bi tu tre­ba­la po­mo­ći, no Šu­ker kao šef HNS-a i ve­li­ko ime mo­ra ići od gra­da do gra­da i s lo­kal­nim čel­ni­ci­ma osmiš­lja­va­ti pla­no­ve za iz­grad­nju sta­di­ona, te­re­na s umjet­nom tra­vom, i stva­ra­ti bo­lje uvje­te za naš po­mla­dak... No, Šu­ker ni­je ope­ra­ti­vac, on je us­tva­ri sa­mo ono za što su ga i pos­ta­vi­li, pos­luš­na ma­ri­one­ta. Na­šim no­go­met i da­lje “ha­ra­če” Zdrav­ko Ma­mić i Da­mir Vr­ba­no­vić, lju­di ko­ji se u sud­ni­ca­ma već osje­ća­ju kao u vlas­ti­tom dnev­nom bo­rav­ku. A kad smo već kod Vr­ba­no­vi­ća, on je i da­lje iz­vr­š­ni di­rek­tor HNS-a. Na­ža­lost, ne­ma mo­ra­la kao 2015. go­di­ne­šef Nje­mač­kog sa­ve­za Wol­f­gang Ni­er­sbach, ko­ji je od­mah dao os­tav­ku na svo­ju funk­ci­ju ka­da je iz­bi­la afe­ra da je Nje­mač­ka ku­pi­la do­ma­ćins­tvo SP-a. Iako Ni­er­sbach te 2002., ka­da su se na­vod­no ku­po­va­li gla­so­vi, uop­će ni­je ra­dio u sa­ve­zu. No, mi smo svje­tlos­nim go­di­na­ma da­le­ko od Nje­mač­ke pa Mamića, Vr­ba­no­vi­ća, Šukera i nji­ho­ve pos­luš­ni­ke ne za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da nas šef Fi­fe In­fan­ti­no sma­tra naj­ko­rum­pi­ra­ni­jom eu­rop­skom čla­ni­com. Nji­ma je sa­mo bit­no da od ovak­vog hr­vat­skog no­go­me­ta i da­lje nas­ta­ve od­lič­no za­ra­đi­va­ti. I za­to, dok na če­lo HNS-a ne do­đu ne­ki bo­lji, po­šte­ni­ji lju­di, ni­šta se ne­će pro­mi­je­ni­ti. Mno­gi na tom čel­nom mjes­tu u bu­duć­nos­ti vi­de biv­šeg ka­pe­ta­na koc­kas­tih i igra­ča bez mr­lje u ka­ri­je­ri Da­ri­ja Ši­mi­ća, ko­ji već ima pro­gram ka­ko po­dig­nu­ti hr­vat­ski no­go­met i u nje­ga vra­ti­ti ono naj­bit­ni­je – po­šte­nje. No, i on je za­sad svjes­tan da pro­tiv ova­ko or­ga­ni­zi­ra­ne dru­ži­ne ne­ma ni­kak­ve šan­se. Ali, mo­žda se to jed­nom pro­mi­je­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.