Osi­jek sa­da u An­do­ru le­ti čar­te­rom, a ne da le­ti 14 sa­ti

Bje­li­ca je bez pu­tov­ni­ce igrao u Pra­gu, ali Osi­jek ni­je us­pio

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - OSI­JEK sport@ve­cer­nji.net Gra­di­mir Đu­ka­rić

Pre­čes­to se u no­go­me­tu do­go­di da do­đeš u ne­ku no­go­met­nu za­bit, ne pos­ta­viš se do­bro i nas­ta­nu pro­ble­mi – upo­zo­ra­va tre­ner Ze­kić Pet go­di­na je proš­lo ot­ka­ko je Osi­jek po­s­ljed­nji put igrao u Eu­ro­pi, a put po­či­nje na is­tom mjes­tu, na is­tom sta­di­onu na ko­jem je i po­s­ljed­nji put sla­vio na euro­gos­to­va­nji­ma. Me­đu­tim, pet go­di­na kas­ni­je pri­ča se dru­ga pri­ča. U sri­je­du pri­je­pod­ne Osje­ča­ni su put An­do­re, gdje da­nas igra­ju u 19 sa­ti pr­vu utak­mi­ca kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­rop­sku li­gu kre­nu­li čar­ter-le­tom iz svo­ga gra­da, dok je zad­nje pu­to­va­nje bi­lo pra­va avan­tu­ra ko­ja je tra­ja­la čak 14 sa­ti sa­mo u jed­nom smje­ru. Ama­te­ri okup­lje­ni u UE San­ta Co­lo­mi ni­su pro­tiv­nik od ko­jeg se stra­hu­je, no tre­ner Osi­je­ka Zo­ran Ze­kić ne do­pu­šta pod­cje­nji­va­nje. – Do­ga­đa­lo mi se u igrač­koj ka­ri­je­ri da do­đe­mo u ne­ko se­lo pa se ne pos­ta­viš oz­bilj­no, a lju­di se ra­zi­gra­ju i nas­ta­ne pro­blem – upo­zo­ra­va Ze­kić Osi­je­ku će ovo bi­ti sed­mi nas­tup ovom na­tje­ca­nju. Gos­to­va­li su u Grad­skom vr­tu An­der­lec­ht (1998./99.), moć­ni West Ham s Lam­par­dom, Ri­jem Fer­di­nan­dom i Di Ca­ni­jom (1999./2000.), ali u Osi­je­ku se i da­nas ži­vo pre­pri­ča­va baj­ka iz je­se­ni 2000. ka­da su bi­je­lo-pla­vi do­mi­ni­ra­li Pr­vom HNL, a u Eu­ro­pi bi­li na­do­mak pro­lje­ća. Mom­čad je vo­dio Stan­ko Mr­šić, li­der ge­ne­ra­ci­je bio je te go­di­ne u iz­bo­ru Ve­čer­njeg lis­ta naj­bo­lji hr­vat­ski no­go­me­taš Ne­nad Bje­li­ca, a na tri­bi­na­ma po 14.000-15.000 na­vi­ja­ča. Do­du­še, pr­vi čo­vjek klu­ba, da­nas po­koj­ni An­tun No­va­lić, us­pje­he klu­ba pro­živ­lja­vao je u za­tvo­ru u ko­jem se na­šao zbog slu­ča­ja Grad­ska ban­ka. U 1. ko­lu pao je Bron­d­by (1:2, 0:0), u dru­gom Ra­pid iz Be­ča (2:1, 0:2), a u tre­ćem je če­ka­la pra­ška Sla­vi­ja. Na­kon 2:0 u Osi­je­ku već se po­če­lo sla­vi­ti pro­lje­će u Eu­ro­pi, a put Pra­ga kre­nu­lo je čak 2000 na­vi­ja­ča. Ali Ne­nad Bje­li­ca za­ma­lo je os­tao kod ku­će. I os­tao bi da Mi­lan Špa­njić, čo­vjek ko­ji je tri de­set­lje­ća bio klup­ski ope­ra­ti­vac, ni­je iz­veo jed­nu od svo­jih ča­ro­li­ja. – Po­la sa­ta pri­je ne­go što smo tre­ba­li kre­nu­ti put zrač­ne lu­ke u Za­gre­bu i sjes­ti na čar­ter-let za Prag Bje­li­ca je shva­tio da ne­ma pu­tov­ni­cu sa so­bom. Aj­de da se to do­go­di­lo ne­kom dru­gom, još ne­ka­ko, ali ne na­šem naj­bo­ljem igra­ču i ka­pe­ta­nu. Uzeo sam pu­tov­ni­cu jed­nog na­šeg vo­za­ča i pri­krio fo­to­gra­fi­ju ne­ka­ko ruč­ni­ci­ma i ša­lo­vi­ma, pre­va­rio na­šu kon­tro­lu pa je Bje­li­ca s os­tat­kom mom­ča­di ipak ušao u zra­ko­plov – pri­sje­tio se Špa­njić. Me­đu­tim, Bje­li­cu je tre­ba­lo još uves­ti u Prag, a zbog onog što je ta­da na­pra­vio Špa­nji­ća se mo­že na­zva­ti maj­sto­rom ilu­zi­je. – Na­kon što smo sle­tje­li u Če­šku, sta­vio sam da Bje­li­ca ide od­mah iza me­ne, a iza nje­ga po­re­dao Al­mi­ra Tur­ko­vi­ća, Ba­ki­ra Be­ši­re­vi­ća i Du­mi­trua Mi­tua. Čim smo priš­li šal­te­ru služ­be­ni­ku sam re­kao da imam pro­blem. “Ka­kav?”, pi­tao me on. Re­koh: “Imam dvo­ji­cu Bo­sa­na­ca i Ru­mu­nja i ne znam va­lja­ju li im vi­ze.” I otr­či on br­že-bo­lje do njih tro­ji­ce, a me­ne i Bje­li­cu pus­ti bez gle­da­nja. Na­rav­no da su ovi­ma vi­ze bi­le u re­du – smi­je se i da­nas Špa­njić jed­noj od svo­jih us­pješ­nih po­dva­la. Bje­li­ca je za­igrao, ali utak­mi­ca se pre­met­nu­la u jed­nu od naj­ve­ćih tra­ge­di­ja u 75 go­di­na pos­to­ja­nja bi­je­lo-pla­vih. Do 90. mi­nu­te Osi­jek je gu­bio 3:1, što je i da­lje bio re­zul­tat ko­ji ga je vo­dio u 4. ko­lo, no us­li­je­di­la je se­ri­ja nes­pret­nih i bi­zar­nih re­ak­ci­ja u su­dač­koj na­dok­na­di za po­raz od 5:1.

U Grad­skom vr­tu igra­li su West Ham, An­der­lec­ht, mo­gu li opet do­ći ve­li­ki klu­bo­vi?

Mu­za­fer Eju­pi, jed­na od Osi­je­ko­vih uz­da­ni­ca i u no­voj se­zo­ni

Ne­nad Bje­li­ca (li­je­vo), da­nas tre­ner, ne­koć no­si­telj Osi­je­ko­ve igre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.