Bla­žen­ko Lac­ko­vić pot­pi­sao za Ham­burg

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Bla­žen­ko Lac­ko­vić pot­pi­sao je tro­go­diš­nji ugo­vor s ru­ko­met­nim klu­bom Ham­burg. Klub ima am­bi­ci­ja vra­ti­ti se iz dru­ge u pr­vu li­gu. Lac­ko­vić je već igrao za Ham­burg, i to u se­zo­ni ka­da su 2013. osvo­ji­li Li­gu pr­va­ka. U klu­bu će bi­ti tre­ner za­jed­no s Tor­ste­nom Jan­se­nom. – Ja­ko se ve­se­lim što sam do­bio ovak­vu pri­li­ku i što mi je moj biv­ši klub uka­zao ova­ko ve­li­ko po­vje­re­nje – re­kao je Bla­žen­ko Lac­ko­vić. Do­bri­vo­je Mar­ko­vić pot­pi­sao je no­vi jed­no­go­diš­nji ugo­vor s PPD Za­gre­bom, li­je­vo kri­lo sr­p­ske re­pre­zen­ta­ci­je bio je od­li­čan u proš­loj se­zo­ni. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.