Dr. Časl s če­ti­ri Azi­jat­ki­nje na­pa­da Li­gu pr­va­ki­nja

Ne­ću re­ći ko­li­ko sve to ko­šta, ali pro­ra­čun nam je ma­nji ne­go ru­ko­me­ta­ši­ca­ma Lo­ko­mo­ti­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZAGREB da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec

U klub su sti­gle tri igra­či­ce iz Top 40 sa svjet­ske rang li­te, osva­ja­či­ce broj­nih me­da­lja i s pra­vom u Dr. Čas­lu gle­da­ju pre­ma eu­rop­skom vr­hu Kad je već bi­lo iz­vjes­no da će stol­no­te­ni­sa­či­ce Dr. Čas­la osvo­ji­ti no­vi nas­lov pr­va­ki­nja Hr­vat­ske, dr. Mar­tin-Ti­no Časl u tom je tre­nut­ku re­kao: “Po­ku­šat ću za slje­de­ću se­zo­nu na­pra­vi­ti eki­pu ko­ja će na­pas­ti Li­gu pr­va­ki­nja. U do­ma­ćem pr­vens­tvu nit­ko nam ni­je ni bli­zu i že­lim na­pra­vi­ti ne­što ve­li­ko slje­de­će se­zo­ne za 20. go­diš­nji­cu klu­ba i 10. go­diš­nji­cu mog pred­sje­da­nja.”

Mo­ra­li bi­smo do po­lu­fi­na­la

Sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je do­veo je u klub če­ti­ri Azi­jat­ki­nje. Tri su u pr­vih 40 na svjet­skog rang-lis­ti: Ni­zo­zem­kaLi Jie (15. na svi­je­tu), Hon­g­kon­žan­ka Doo Hoi Kem (17.) i Por­tu­gal­ka Yu Fun (36). Nji­ma je još do­dao Ki­ne­ski­nju Zhou Xin­tong. Li je pet pu­ta osva­ja­la Li­gu pr­va­ka, ak­tu­al­na je po­bjed­ni­ca europ­skog Top 16, osvo­ji­la je ukup­no de­set me­da­lja na Europ­skim pr­vens­tvi­ma. Kem je na zad­njem SP-u osvo­ji­la bron­cu u mje­šo­vi­tim pa­ro­vi­ma, Fun ima tri me­da­lje s EP-a, a Xin­tong je biv­ša A re­pre­zen­ta­tiv­ka Ki­ne. – Naj­bo­lje Ki­ne­ski­nje i Ja­pan­ke ni­sam mo­gao do­ves­ti jer ne smi­ju igra­ti za europ­ske klu­bo­ve – is­tak­nuo je dr. Časl. Ždri­jeb sku­pi­na za Li­gu pr­va­ki­nja bit će sre­di­nom sr­p­nja, 12 mom­ča­di bit će ras­po­re­đe­no u če­ti­ri sku­pi­ne po tri. Pr­va dva sas­ta­va iz sva­ke sku­pi­ne igrat će u če­t­vr­t­fi­na­lu. – Po rej­tin­gu igra­či­ca mo­ra­li bi­smo igra­ti naj­ma­nje po­lu­fi­na­le. Ako uđe­mo me­đu če­ti­ri, on­da tu svat­ko sva­ko­ga mo­že po­bi­je­di­ti. Znam sa­mo da će ma­lo hr­vat­skih klu­bo­va u ekip­nim spor­to­vi­ma slje­de­će se­zo­ne igra­ti u po­lu­fi­na­le Li­ge pr­va­ka ili pr­va­ki­nja. Mo­žda va­ter­po­lis­ti Ju­ga – ka­že dr. Časl. Sve utak­mi­ce Li­ge pr­va­ki­nja klub će igra­ti u dvo­ra­ni pri­vat­ne gim­na­zi­je “Dr. Časl” u De­di­ći­ma. – Ima­mo sve uvje­te, a za sva­ki slu­čaj mo­že­mo pri­ja­vi­ti i re­zerv­nu dvo­ra­nu. Tko zna, ako se na­đe ne­ki spon­zor ko­ji že­li u svom gra­du gle­da­ti vr­hun­ski žen­ski stol­ni te­nis, mo­že­mo pri­ja­vi­ti dvo­ra­nu u Va­ra­ždi­nu, Du­goj Re­si, Osi­je­ku... Klub je pri­je pet go­di­na već igrao u Li­gi pr­va­ka i Li­gi pr­va­ki­nja. – Ni jedni ni dru­gi ni­su proš­li u če­t­vr­t­fi­na­le. Mu­ški su ima­li peh jer su zad­nja če­ti­ri me­ča u sku­pi­ni iz­gu­bi­li s 2:3. Da smo do­bi­li sa­mo je­dan meč od ta če­ti­ri, igra­li bi­smo u če­t­vr­t­fi­na­lu – sje­ća se dr. Časl.

Mu­ški me vi­še ne za­ni­ma­ju

Uz svjet­ski poz­na­te igra­či­ce, u klub je za tre­ne­ra doš­la Ki­ne­ski­nja s hr­vat­skom pu­tov­ni­com Ti­an Yu­an, ina­če i iz­bor­ni­ca hr­vat­ske žen­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Za­hva­lju­ju­ći nje­zi­nim ve­za­ma i poz­nans­tvi­ma, u Zagreb su doš­le po­naj­bo­lje azij­ske igra­či­ce. – Bit će za­nim­lji­vo ako fran­cu­ski klub za ko­ji igra Ti­an bu­de u sku­pi­ni s na­ma. U tom slu­ča­ju Ti­an je rek­la da ne­će igra­ti za Fran­cu­ski­nje, već će sje­di­ti na klu­pi Dr. Čas­la. Tri igra­či­ce iz Top 40 svjet­ske rang lis­te igrat će sa­mo su­sre­te LP-a. – Ne­ma po­tre­be da bu­du ci­je­lo vri­je­me u Za­gre­bu. Za po­tre­be do­ma­će li­ge ima­mo i bez njih do­volj­no jak sas­tav – is­tak­nuo je dr Mar­tin-Ti­no Časl. Ko­li­ko će sve to ko­šta­ti? – O fi­nan­ci­ja­ma ne bih. Nit­ko od vr­hun­skih stol­no­te­ni­skih klu­bo­va ne ot­kri­va svo­je bu­dže­te. Sa­mo mo­gu re­ći da ima­mo ma­nji bu­džet od, pri­mje­ri­ce, ru­ko­me­ta­ši­ca za­gre­bač­ke Lo­ko­mo­ti­ve – ka­že dr. Časl. A što je s va­šom mu­škom eki­pom? – Ne pos­to­ji. I ne za­ni­ma me vi­še mu­ški pin­gač. A da že­lim, mo­gao bih za pet go­di­na na­pra­vi­ti opet su­per mom­čad. Za pet go­di­na jer bi­smo mo­ra­li po­če­ti igra­ti do­ma­će pr­vens­tvo iz Pe­te li­ge – za­klju­čio je dr Časl.

Azi­jat­ki­nje će igra­ti sa­mo u su­sre­ti­ma stol­no­te­ni­ske Li­ge pr­va­ki­nja

Li Jie (15. na svi­je­tu) ja naj­ve­će po­ja­ča­nje Dr. Čas­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.