Po­li­ti­ka će opet ići na­ru­ku HNS-u

Ja­ni­ca ni­je upo­zo­ri­la da se za­ko­ni ne pro­vo­de

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (Igor Flak)

Tor­ci­da je rek­la dos­ta stva­ri ko­je sto­je, ali još se jed­nom ni­su ogra­di­li od ne­pri­mje­re­nog na­či­na svo­je bor­be za – is­ti­nu!

Na­kon bur­nih da­na u Dal­ma­ci­ji, kad su se ma­lo doj­mo­vi sle­gli, čel­ni­ci Tor­ci­de, na­vi­jač­ke sku­pi­ne ko­ja vo­li i po­dr­ža­va Haj­duk, že­lje­li su objas­ni­ti zbog če­ga se lju­te na Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez, ali i na Sre­diš­nji ured za sport. Pred no­vi­na­re su iz­aš­li glas­no­go­vor­nik Da­mir Gru­ić, taj­nik To­ni Ba­le­tić, pred­sjed­nik Želj­ko Ma­mić i Sti­pe Le­kić, du­go­go­diš­nji vo­đa sku­pi­ne. – Ja­ni­ca Kos­te­lić da­nas je za sve na­vi­ja­če Haj­du­ka sa­mo po­li­ti­čar­ka. Ni­je tre­ba­la na­kon sve­ga oče­ki­va­ti da će­mo joj po­nu­di­ti sla­do­led. Ona je na če­lu sre­diš­njeg ure­da za sport i kao tak­va ni­jed­nom ni­je po­di­gla glas pro­tiv onih ko­ji već dvi­je go­di­ne ne pro­vo­de za­kon. No ni­je pri­mje­re­no da se bi­lo ko­ga fi­zič­ki na­pa­da i ba­ca u mo­re. – Ci­je­la je Dal­ma­ci­ja ne­za­do­volj­na, lju­di­ma je pu­kao film i nit­ko ih ne mo­že kon­tro­li­ra­ti. Na­kon što je Zdrav­ko Ma­mić Udru­gu Naš Haj­duk na­zvao Co­sa Nos­trom, Tor­ci­da se ne­će od­lu­či­ti na tuž­bu. – Gos­po­din Ma­mić ni­je spo­me­nuo Tor­ci­du u ne­ga­tiv­nom kon­tek­s­tu, ali i da jest, kao što je to uči­nio us­po­re­div­ši udru­gu Naš Haj­duk s Co­sa Nos­trom, ne bi­smo ga tu­ži­li jer se ne že­li­mo vu­ći s njim po su­do­vi­ma – rek­li su iz Tor­ci­de, a on­da do­da­li: – Bra­nit će­mo “Naš Haj­duk” do zad­nje ka­pi kr­vi. Do­la­ze no­ve ge­ne­ra­ci­je i zbog njih tre­ba­mo po­no­vi­ti gdje je bio Haj­duk kad je po­če­la dje­lo­va­ti udru­ga “Naš Haj­duk”. Bio je na 120 mi­li­ju­na ku­na du­ga. Proš­le go­di­ne ima­li smo vi­še od 40.000 čla­no­va, vi­še ne­go svi sport­ski ko­lek­ti­vi za­jed­no, ima­mo i vi­še na­vi­ja­ča ne­go svi klu­bo­vi za­jed­no. Pa je li nor­mal­no da mi mo­ra­mo po­zi­va­ti dr­ža­vu da se po­štu­je je­dan za­kon? Sva­ka pro­mje­na kre­nu­la je iz Spli­ta, ako tre­ba, kre­nut će i ovaj put. Pos­to­ji sus­tav ko­ji nu­di bo­lja rje­še­nja od ak­tu­al­nog. Za­kon o spor­tu. Ali čel­ni lju­di hr­vat­skog no­go­me­ta vje­što iz­bje­ga­va­ju taj za­kon i na­da­ju se da će se pro­mi­je­ni­ti. Bo­ji­mo se da će po­li­ti­ka odi­gra­ti du­pli pas s HNS-om. Ka­ko Tor­ci­da gle­da na pri­tva­ra­nje svo­jih pri­pad­ni­ka zbog vri­je­đa­nja Ja­ni­ce Kos­te­lić? – Mi će­mo nas­ta­vi­ti na­šu bor­bu da oni bu­du os­lo­bo­đe­ni. Dr­ža­va ne­dvoj­be­no ima dvos­tru­ke kri­te­ri­je i to je ono što na­vi­ja­če po­seb­no bo­li. Zbog to­ga se stva­ra sve žeš­ći re­volt. Sva­ki na­vi­jač, kad bu­de uhva­ćen u pro­tu­prav­nom po­na­ša­nju, od­mah bu­de sank­ci­oni­ran, a sus­tav ta­ko ne funk­ci­oni­ra za ve­će ri­be – za­vr­šio je glas­no­go­vor­nik Tor­ci­de. Bo­lje je da pri­ča­ju ne­go se tu­ku i po­grd­no skan­di­ra­ju. No mo­ra­li su se ogra­di­ti od na­čin pos­tu­pa­nja. A što se ti­če is­prav­nos­ti nji­ho­ve bor­be, tu do­is­ta ni­šta ni­je spor­no.

Ne­će­mo tu­ži­ti Zdrav­ka Mamića jer ni­jed­nom ni­je spo­me­nuo ime – Tor­ci­da

Tor­ci­da I da­lje na­mje­ra­va­ju pro­tes­ti­ra­ti pro­tiv sta­nja u hr­vat­skom spor­tu i druš­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.