Že­ne u In­di­ji: Ima­mo ma­nja pra­va i za­šti­tu ne­go kra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc) (H)

Pre­ma služ­be­nim vla­di­nim sta­tis­ti­ka­ma, u In­di­ji se sva­kih 15 mi­nu­ta pri­ja­vi no­vo si­lo­va­nje že­na. Po­či­ni­te­lji čes­to pro­đu bez kaz­ne Že­ne di­ljem In­di­je po­s­ljed­njih da­na uli­ca­ma ho­da­ju pod ma­ska­ma kra­va ka­ko bi upo­zo­ri­le na ne­za­do­volj­stvo zbog dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg druš­tve­nog po­lo­ža­ja u ovoj zem­lji, pre­no­si Klix. Ka­ko ka­žu, osje­ća­ju se ugro­že­no jer žive u zem­lji u ko­joj su kra­ve važ­ni­je od že­na. Je­dan In­di­jac sni­mio je se­ri­ju fo­to­gra­fi­ja že­na pod ma­ska­ma ko­je su pri­vuk­le paž­nju lju­di ši­rom svi­je­ta. “Uz­ne­mi­ren sam zbog to­ga što se u mo­joj zem­lji kra­va sma­tra važ­ni­jom od že­ne te za­to što je mno­go vi­še vre­me­na po­treb­no da se za­do­vo­lji prav­da za že­nu ko­ja je si­lo­va­na ili na­pad­nu­ta ne­go za kra­vu ko­ju hin­du­is­ti sma­tra­ju sve­tom ži­vo­ti­njom”, ka­zao je fo­to­graf Su­ja­tro Ghosh. Pre­ma služ­be­nim vla­di­nim sta­tis­ti­ka­ma, u In­di­ji se sva­kih 15 mi­nu­ta pri­ja­vi no­vo si­lo­va­nje že­ne, a slu­ča­je­vi, ako i do­đu do su­do­va, ras­te­žu se du­gi niz go­di­na te po­či­ni­te­lji čes­to os­ta­ju ne­kaž­nje­ni. Zbog jed­ne osam­de­se­to­go­diš­nje put­ni­ce zra­ko­plov tvrt­ke Chi­na So­ut­hern Air­li­nes na li­ni­ji Šan­gaj – Gu­an­g­zhou kas­nio je ne­ko­li­ko sa­ti jer je gos­po­đa “za sre­ću” ba­ca­la nov­či­će na je­dan od mo­to­ra le­tje­li­ce. Praz­no­vjer­na sta­ri­ca sta­ja­la je na po­mič­nim ste­pe­ni­ca­ma i ba­ca­la nov­či­će na mo­tor vje­ru­ju­ći da će ta­ko omo­gu­ći­ti put­ni­ci­ma si­gu­ran let. Osob­lje zrač­ne lu­ke, ko­je su na gos­po­đu upo­zo­ri­li os­ta­li put­ni­ci, pos­li­je je pro­naš­lo osam nov­či­ća na mo­to­ru i je­dan – u mo­to­ru. Ka­pe­tan zra­ko­plo­va objas­nio je da su, da je mo­tor usi­sao ko­va­ni­ce, mo­gli nas­ta­ti ve­li­ki pro­ble­mi i oz­bilj­no omes­ti nje­gov rad. Zbog praz­no­vjer­ne gos­po­đe zra­ko­plov je pri­je po­li­je­ta­nja mo­rao bi­ti te­me­lji­to po­nov­no pre­gle­dan. Let je kas­nio pu­nih pet sa­ti. Zra­ko­plov­na po­li­ci­ja pri­ve­la je osam­de­se­to­go­diš­nju put­ni­cu us­ta­no­viv­ši da ni­je men­tal­no po­re­me­će­na.

Že­ne su čes­to me­ta sek­su­al­nih na­pa­da di­ljem In­di­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.