U Ja­pa­nu je uvre­da, u SAD-u ide i do 25%, kod nas ne­ma pra­vi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

U Ka­na­di, Egip­tu ili Fran­cu­skoj pre­dvi­đe­na je i na­poj­ni­ca za tak­sis­te, i to iz­me­đu 10 i 15 pos­to iz­no­sa ra­ču­na za obav­lje­nu vož­nju Iako ne pos­to­ji pi­sa­no pra­vi­lo, u hr­vat­skim ka­fi­ći­ma i res­to­ra­ni­ma uobi­ča­je­no je os­ta­vi­ti na­poj­ni­cu. Dok se u ka­fi­ći­ma iz­nos ra­ču­na naj­češ­će za­okru­ži na pr­vi ve­ći broj pa se, na pri­mjer, ra­čun od 46 ku­na za­okru­ži na 50, u res­to­ra­ni­ma su iz­no­si ipak ne­što ve­ći, no ovi­se o do­broj vo­lji i za­do­volj­stvu gos­ta. No u ne­kim dr­ža­va­ma na­poj­ni­ca je pra­vi­lo, neg­dje je već ura­ču­na­ta u ci­je­nu hra­ne i pi­ća, a drug­dje će se pak uvri­je­di­ti ako ko­no­ba­ru po­ku­ša­te os­ta­vi­ti vi­šak nov­ca. Go­od Ho­use­ke­eping Ins­ti­tu­te na­pra­vio je ve­li­ko is­tra­ži­va­nje ko­li­ku bi na­poj­ni­cu tre­ba­lo os­ta­vi­ti u po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta, i to ne sa­mo u ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma, već i pri­mje­ri­ce u tak­si­ju, a sve zbog na­do­la­ze­će tu­ris­tič­ke se­zo­ne i krat­kih upu­ta ka­ko se po­na­ša­ti u ko­joj zem­lji. Ako ste tu­rist, naj­vi­še će­te ušte­dje­ti u Ja­pa­nu i Ki­ni gdje su na­poj­ni­ce svo­je­vr­s­na uvre­da. Ni­su odre­đe­ne ni u Bra­zi­lu, ali ni u Ni­zo­zem­skoj. S dru­ge pak stra­ne, naj­vi­še se od gos­ti­ju oče­ku­je u Ka­na­di gdje je uobi­ča­je­no ko­no­ba­ri­ma os­ta­vi­ti 20 pos­to iz­no­sa ra­ču­na te u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma gdje iz­nos na­poj­ni­ce ska­če i do 25 pos­to iz­no­sa ra­ču­na. U na­ma tu­ris­tič­ki kon­ku­rent­nim zem­lja­ma Špa­njol­skoj, Por­tu­ga­lu, Ita­li­ji i Grč­koj uobi­ča­je­no je u res­to­ra­nu os­ta­vi­ti na­poj­ni­cu u vi­si­ni 10 do 15 pos­to iz­no­sa ra­ču­na. U Fran­cu­skoj je na­poj­ni­ca već ura­ču­na­ta u ci­je­nu, no pris­toj­no je os­ta­vi­ti 10 pos­to. Za­nim­lji­vo je da je u ne­kim dr­ža­va­ma po­put Ka­na­de, Egip­ta ili Fran­cu­ske uobi­ča­je­no os­ta­vi­ti i 10-15 pos­to na­poj­ni­ce tak­sis­ti­ma.

REUTERS

Vi­si­na na­poj­ni­ce u SAD-u ide i do 25 pos­to iz­no­sa ra­ču­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.