Raz­bit ću urav­ni­lov­ku i za­pos­li­ti iz­vr­s­ne. To je spas za Hr­vat­sku

Broj STEM dok­to­ra­na­da po­ve­ćat će­mo ne­ko­li­ko pu­ta. Baš ti mla­di struč­nja­ci bit će okos­ni­ca Hr­vat­ske Ka­tas­tro­fal­no je sta­nje u zna­nos­ti. Do­bra je vi­jest to što ga mo­že­mo is­pra­vi­ti za ko­ju go­di­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ta­nja Ivan­čić

To­me An­ti­čić no­vi je dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti za­du­žen pri­je sve­ga za re­sor zna­nos­ti i struk­tur­ne fon­do­ve Dr. sc. To­mi An­ti­či­ću os­ta­lo je još tri go­di­ne do is­te­ka dru­gog man­da­ta na po­zi­ci­ji rav­na­te­lja Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić (IRB). Ipak, od­lu­čio je na­pus­ti­ti IRB i pri­hva­ti­ti no­vu ulo­gu. Pos­tao je dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Ka­ko is­ti­če, na­kon go­di­na upu­ći­va­nja na pro­pus­te i dra­ma­tič­nu si­tu­aci­ju u zna­nos­ti bi­lo je vri­je­me da pri­je­đe na dru­gu stra­nu i po­ku­ša pri­do­ni­je­ti po­bolj­ša­nju i pro­mje­na­ma, za ko­je tvr­di, mo­ra­ju biti ra­di­kal­ne i sus­tav­ne. To­me An­ti­čić fi­zi­čar je s im­pre­siv­nim ži­vo­to­pi­som, a u us­pje­he mu va­lja sva­ka­ko ubro­ji­ti i tran­sfor­ma­ci­ju IRB-a. Raz­go­va­ra­li smo s nji­me služ­be­no nje­go­va pr­vog rad­nog da­na. Na­ime, ju­čer se pot­pu­no pre­se­lio u Mi­nis­tar­stvo i “opros­tio” od IRB-a te ga pre­pus­tio, za sa­da, v.d rav­na­te­lju.

Pri­hva­ti­li ste mjes­to dr­žav­nog taj­ni­ka pri Mi­nis­tar­stvu, ka­ko su vas na­go­vo­ri­li?.

Ja­ko te­ško. Na­pu­štam fan­tas­tič­nu po­zi­ci­ju, s fan­tas­tič­nim su­rad­ni­ci­ma. Kao rav­na­telj IRB-a, uprav­ljao sam iz­vr­s­nom i sta­bil­nom znans­tve­nom ins­ti­tu­ci­jom, gdje je du­bin­sko res­truk­tu­ri­ra­nje us­pješ­no obav­lje­no, i gdje se stvo­ri­lo iz­nim­no kom­pe­ti­tv­no me­đu­na­rod­no okru­že­nje. Me­đu­tim, za pu­no ve­ći is­ko­rak nuž­no je mi­je­nja­ti naš sus­tav.

Jes­te li stra­nač­ki čovjek ili sim­pa­ti­zer ne­ke stran­ke?

Ni­sam član ni­jed­ne stran­ke, ne sim­pa­ti­zi­ram ni­jed­nu stran­ku, ni­ti ću se učla­ni­ti u bi­lo ko­ju stran­ku, ali mi je dra­go da HNS da­je snaž­nu po­li­tič­ku pot­po­ru mi­nis­tri­ci Bla­žen­ki Div­jak i ci­je­lom pro­jek­tu. Či­nje­ni­ca je da su se do sad sve stran­ke lo­še od­no­si­le pre­ma zna­nos­ti i obra­zo­va­nju i sma­tram za­to da je doš­lo vri­je­me da tim re­so­rom is­klju­či­vo uprav­lja struč­nost, neo­vis­no o stra­nač­koj pri­pad­nos­ti. Upra­vo tak­vim pris­tu­pom broj­ne zem­lje pre­po­ro­di­le su svo­ju zna­nost, a ti­me i svo­je gos­po­dar­stvo.

Ka­kav je po va­ma po­lo­žaj zna­nos­ti u Hr­vat­skoj?

Hr­vat­ska je na sa­mom dnu Eu­ro­pe po go­to­vo svim ključ­nim kri­te­ri­ji­ma, kao što su broj pa­te­na­ta, broj vr­hun­skih čla­na­ka, pos­to­tak znans­tve­ni­ka u gos­po­dar­stvu, broj stra­nih znans­tve­ni­ka u sus­ta­vu, mo­bil­nos­ti, broj me­đu­na­rod­nih pro­je­ka­ta, pos­to­tak stu­de­na­ta koji se upi­su­ju u STEM po­dru­čja, broj su­rad­nih pro­je­ka­ta iz­me­đu zna­nos­ti i gos­po­dar­stva. Kom­pe­ti­tiv­nost nam je me­đu naj­lo­ši­ji­ma u Eu­ro­pi, u ran­gu lo­ši­je ran­gi­ra­nih ze­ma­lja iz Afri­ke ili Juž­ne Ame­ri­ke, i to s tren­dom po­gor­ša­va­nja. Ako se ova­ko nas­ta­vi, Hr­vat­ska će pos­ta­ti da­le­ko naj­si­ro­maš­ni­ja zem­lja u EU. Već sa­da smo lo­ši­ji od go­to­vo svih ze­ma­lja ko­ji­ma smo bi­li uzor do pri­je sa­mo 5 do 10 go­di­na. No te zem­lje su, za raz­li­ku od nas, po­du­ze­le mje­re pre­ma iz­vr­s­nos­ti i pro­tiv urav­ni­lov­ke. Za­to one ima­ju per­s­pek­tiv­nu bu­duć­nost, a Hr­vat­ska je, osim ako ne po­duz­me ra­di­kal­ne mje­re, ne­ma. Sta­nje uis­ti­nu jest dra­ma­tič­no. Te, uvjet­no re­če­no, ra­di­kal­ne mje­re mo­ra­ju se što pri­je im­ple­men­ti­ra­ti.

Je li ‘no­vo’ mi­nis­tar­stvo sprem­no na ra­di­kal­ne mje­re?

Mi­nis­tri­ca Div­jak sprem­na je ići u taj te­žak, ali neo­d­go­div is­ko­rak, i si­gu­ran sam da mo­je po­zi­tiv­no is­kus­tvo u re­for­ma­ci­ji IRB-a mo­že tom pro­ce­su ja­ko pu­no po­mo­ći.

Oš­tri ste ka­da go­vo­ri­te o po­lo­ža­ju zna­nos­ti, gdje vi­di­te mjes­to za na­pre­dak?

Do­bra vi­jest je da se to ka­tas­tro­fal­no sta­nje u RH zna­nos­ti mo­že is­pra­vi­ti, i to ve­ćim di­je­lom unu­tar sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na. Ni­je, da­ka­ko, do­volj­na jed­na mje­ra, već se ko­or­di­ni­ra­no mora im­ple­men­ti­ra­ti či­tav no­vi sus­tav. Bu­duć­nost Hr­vat­ske ovi­si o tran­sfor­ma­ci­ji obra­zov­nog i znans­tve­nog sus­ta­va, a do­is­ta ima­mo po­vi­jes­nu šan­su jer je po pr­vi put u fo­ku­su in­te­re­sa jav­nos­ti upra­vo obra­zo­va­nje. Na­pre­dak se mo­že os­tva­ri­ti u broj­nim di­je­lo­vi­ma sus­ta­va, ako sa­dr­žaj sta­vi­mo na pr­vo mjes­to i iz­a­đe­mo iz ide­olo­ških ro­vo­va koji ko­če na­pre­dak.

Pri­mje­ri­ce?

Dak­le, is­ko­ris­ti­mo li kva­li­tet­ni­je i u ve­ćoj mje­ri struk­tur­ne fon­do­ve, mo­že­mo pre­po­ro­di­ti na­še naj­bo­lje ins­ti­tu­ci­je i po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­ve. Da­lje, za­kon o zna­nos­ti mo­rao bi se pro­mi­je­ni­ti, s na­gla­skom na po­jed­nos­tav­lje­nje pro­ce­du­ra,

O RADIKALNIM MJERAMA Mi­nis­tri­ca Div­jak sprem­na je ići u taj te­žak, ali neo­d­go­div is­ko­rak, i si­gu­ran sam da mo­je po­zi­tiv­no is­kus­tvo u re­for­ma­ci­ji IRB-a mo­že tom pro­ce­su ja­ko pu­no po­mo­ći

UKORIJENJENA URAVNILOVKA Uravnilovka je iz­nim­no ukorijenjena na broj­nim ra­zi­na­ma na­šeg druš­tva i sva­ki is­ko­rak se sus­tav­no ogra­ni­ča­va DIJAGNOZA ZNA­NOS­TI Na dnu smo Eu­ro­pe po bro­ju pa­te­na­ta, vr­hun­skih čla­na­ka, pos­tot­ku znans­tve­ni­ka u gos­po­dar­stvu Ako sa­dr­žaj sta­vi­mo na pr­vo mjes­to i iz­a­đe­mo iz ide­olo­ških ro­vo­va, on­da će­mo na­pre­do­va­ti

po­ti­ca­nje iz­vr­s­nos­ti, na­gla­sak na pro­jek­t­nu us­pješ­nost umjes­to se­ni­or­nos­ti. Va­žan na­pre­dak mo­že se os­tva­ri­ti u pu­no bo­ljoj ko­or­di­na­ci­ji i unu­tar MZO-a i iz­me­đu mi­nis­tar­sta­va. Iz is­kus­tva znam da ne­ke pro­ce­du­re koji bi se mo­gle ri­je­ši­ti od­mah jed­nim obič­nim e-ma­ilom kod nas tra­ju mje­se­ci­ma, pa čak i go­di­na­ma. Iz­gub­lje­ni opor­tu­ni­tet­ni tro­ško­vi su stra­ho­vi­ti.

Koji su vam, dak­le, pri­ori­te­ti? Pos­to­je li ne­ke mje­re i vre­men­ski sli­jed koji mo­že­te po­nu­di­ti?

U re­so­ru zna­nos­ti od­mah će se ići u is­pla­tu sred­sta­va iz struk­tur­nih fon­do­va za cen­tre iz­vr­s­nos­ti. Ta­ko­đer, iz ESF struk­tur­nih sred­stva će se ići u na­tje­ča­je za 100200 pos­t­dok­to­ra­na­da – iz­me­đu os­ta­log ide­ja je da se dio njih iz­rav­no do­di­je­li pos­to­je­ćim do­bit­ni­ci­ma Ob­zor2020 pro­je­ka­ta, kao mje­ra po­ti­ca­nje iz­vr­s­nos­ti. Us­pos­ta­vit će se po­vje­rens­tvo za stra­te­šku in­fras­truk­tu­ru/Ob­zor2020 po­ti­caj­ne mje­re/struk­tur­ne na­tje­ča­je. Po­vje­rens­tvo će či­ni­ti vr­hun­ski ak­tiv­ni znans­tve­ni ka­dar koji je bio us­pje­šan u do­bi­va­nju europ­skih pro­je­ka­ta. Upra­vo takva eks­per­ti­za ne­dos­ta­je MZO-u, što je i je­dan va­žan raz­log lo­šeg ko­ri­šte­nja struk­tur­nih fon­do­va, sla­be us­pješ­nos­ti u do­bi­va­nju pro­je­ka­ta Ob­zor2020, ne­do­volj­no jas­nih na­tje­ča­ja, i lo­še ko­or­di­na­ci­je ka­pi­tal­ne opre­me. Od­mah će se ići u iz­ra­du no­vog za­ko­na o zna­nos­ti, prem­da ne oče­ku­jem nje­go­vo usva­ja­nje unu­tar ba­rem dvi­je go­di­ne.

Što je s dok­to­ran­di­ma, po­se­bi­ce oni­ma iz STEM po­dru­čja, ka­ko pla­ni­ra­te po­ve­ća­ti nji­hov broj?

Hr­vat­ska je na za­če­lju Eu­ro­pe po bro­ju STEM dok­to­ra­na­da, ta­ko da je nuž­no po­ve­ća­ti nji­hov broj za ne­ko­li­ko pu­ta. Upra­vo bi ti mla­di struč­nja­ci tre­ba­li biti jed­na od okos­ni­ca bu­duć­nos­ti Hr­vat­ske. Naj­ra­zvi­je­ni­je zem­lje ima­ju udio dok­to­ra zna­nos­ti u in­dus­tri­ji u us­po­red­bi sa znans­tve­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i do 80 pos­to – što je je­dan od ključ­nih raz­lo­ga us­pje­ha nji­ho­va gos­po­dar­stva. U Hr­vat­skoj taj pos­to­tak iz­no­si ka­tas­tro­fal­no ni­skih 10 pos­to. ESF struk­tur­na sred­stva mo­gla bi omo­gu­ći­ti ovu važ­nu mje­ru.

Svo­je­dob­no ste, upra­vo na VL kon­fe­ren­ci­ji, go­vo­ri­li o ko­ra­ci­ma koji mo­gu una­pri­je­di­ti zna­nost raz­bi­ja­njem urav­ni­lov­ke u kon­tek­s­tu pla­ća.

Ta­ko je, pro­mje­na sus­ta­va pla­ća znans­tve­ni­ka je va­žan is­ko­rak, ali za koji će tre­ba­ti vre­me­na da se us­kla­di. Na­ime, pos­to­je­ći sus­tav pla­će de­mo­ti­vi­ra na­še naj­bo­lje znans­tve­ni­ke i tje­ra ih da na­pus­te zem­lju, jer iz­nos pla­će ovi­si is­klju­či­vo o se­ni­or­nos­ti, a ne us­pješ­nos­ti. Za­to bi bi­lo po­želj­no uves­ti plat­ne raz­re­de gdje bi us­pješ­ni bi­li va­lo­ri­zi­ra­ni. Kri­te­ri­ji bi mo­gli biti iz­nos i broj do­bi­ve­nih kom­pe­ti­tiv­nih pro­je­ka­ta, su­rad­nja s gos­po­dar­stvom, broj čla­na­ka u me­đu­na­rod­nim ča­so­pi­si­ma s naj­ve­ćim fak­to­rom utje­ca­ja. Uz po­ve­ća­nje pla­će, ovak­vim vr­hun­skim znans­tve­ni­ci­ma tre­ba­lo bi se omo­gu­ći­ti us­tu­pa­nje no­vih rad­nih mjes­ta. Uravnilovka je iz­nim­no ukorijenjena na broj­nim ra­zi­na­ma na­šeg druš­tva, i sva­ki se is­ko­rak sus­tav­no ogra­ni­ča­va. Po­seb­no je tra­gič­no da je ta­kav pris­tup, na­ža­lost, usvo­jio i ve­li­ki dio hr­vat­ske aka­dem­ske za­jed­ni­ce. RH ne­ma bu­duć­nost dok se ta uravnilovka ne raz­bi­je, jer u pro­tiv­nom, u da­naš­njem in­te­gri­ra­nom svi­je­tu s otvo­re­nim gra­ni­ca­ma, ne­mi­nov­no nam sli­je­di još ma­sov­ni­je is­e­lja­va­nje na­ših mla­dih i naj­bo­ljih u na­pred­ni­je zem­lje.

Aka­dem­ska za­jed­ni­ca, po­ka­za­lo se do sa­da, tvrd je orah. Je li ne­dav­na od­bi­je­ni­ca tzv. lex Bo­ras pr­va po­ru­ka da će pro­mje­na biti?

Pro­mje­ne pre­ma iz­vr­s­nos­ti i pro­tiv urav­ni­lov­ke se mo­ra­ju os­tva­ri­ti, ina­če Hr­vat­ska os­ta­je bez bu­duć­nos­ti. Mi­nis­tri­ca Div­jak s pra­vom je od­ba­ci­la pri­jed­lo­ge iz­mje­na za­ko­na o zna­nos­ti jer je jav­na ras­pra­va skre­nu­la po­zor­nost na broj­ne manj­ka­vos­ti pri­jed­lo­ga, i si­gu­ran sam da će ima­ti is­ti pris­tup pre­ma svim dru­gim za­kon­skim ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je ne po­ti­ču iz­vr­s­nost.

Na IRB-u ste us­pješ­no po­kre­nu­li tran­sfor­ma­ci­ju, za­okret pre­ma ve­ćoj su­rad­nji s gos­po­dar­stvom, mis­li­te li da mo­že­te pres­li­ka­ti mo­del i na ra­zi­nu dr­ža­ve?

Ne­će biti jed­nos­tav­no, ali upra­vo mo­guć­nost tak­ve tran­sfor­ma­ci­je je raz­log mog do­la­ska na po­zi­ci­ju dr­žav­nog taj­ni­ka. Važ­no je na­gla­si­ti da se na pro­mje­na­ma na IRB-u sus­tav­no i mu­ko­tr­p­no ra­di­lo go­di­na­ma pri­je ne­go što su doš­li ve­ći re­zul­ta­ti. I na ra­zi­ni dr­ža­ve će se ta­ko­đer tre­ba­ti ima­ti kon­zis­ten­tan i usre­do­to­čen pris­tup pri­je ne­go što se os­tva­ri nuž­na tran­sfor­ma­ci­ja. Po­zi­ci­ja taj­ni­ka, uz pos­to­je­ću jas­nu ori­jen­ta­ci­ju pre­ma iz­vr­s­nos­ti čel­niš­tva MZO-a, od mi­nis­tri­ce pa na­da­lje, ta­kav će is­ko­rak omo­gu­ći­ti, za to, ka­ko sam re­kao ima­mo po­vi­jes­nu šan­su i dra­go mi je da mo­gu biti dio snaž­nog ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.