Ni­su do­la­zi­li u Sa­bor, ali pa­ušal im se ne­će sma­nji­ti

Sa­bor ni­je us­pio ut­vr­di­ti je­su li zas­tup­ni­ci sa sjed­ni­ca iz­os­ta­ja­li oprav­da­no ili neo­prav­da­no

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić

Iz do­ku­men­ta­ci­je ko­ju su vo­di­li še­fo­vi klu­bo­va pro­iz­la­zi da su sa sjed­ni­ca neo­prav­da­no iz­os­ta­ja­li je­di­no neo­vis­ni Želj­ko Lac­ko­vić i šes­te­ro zas­tup­ni­ka Mos­ta

POŠAST SUDSKIH NALOGA Sa­mo smo i iz­os­ta­ja­li, ali is­pa­da da je u klu­bo­vi­ma vla­da­la epi­de­mi­ja ili pošast sudskih naloga MARKO VUČETIĆ zas­tup­nik Mos­ta Pred­sjed­nik Od­bo­ra po­zvao je klu­bo­ve da do 25. ko­lo­vo­za do­pu­ne do­ku­men­ta­ci­ju

Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma za sr­panj, kad je za­kon stu­pio na sna­gu, neo­prav­da­no su iz­os­ta­li sa­mo Želj­ko Lac­ko­vić i zas­tup­ni­ci Mos­ta Iako su zas­tup­ni­ci koji su u sr­p­nju ne­re­do­vi­to do­la­zi­li na sjed­ni­ce Sa­bo­ra ovo­ga mje­se­ca pr­vi put tre­ba­li do­bi­ti uma­nje­ne zas­tup­nič­ke pa­uša­le, to se ipak ne­će do­go­di­ti, jer iz po­da­ta­ka ko­je su nad­lež­nom Od­bo­ru za iz­bor, ime­no­va­nja i uprav­ne pos­lo­ve dos­ta­vi­li pred­sjed­ni­ci par­la­men­tar­nih klu­bo­va pro­iz­la­zi da su sa sjed­ni­ca neo­prav­da­no iz­os­ta­ja­li je­di­no neo­vis­ni Želj­ko Lac­ko­vić i šes­to­ro zas­tup­ni­ka Mos­ta.

Raz­li­či­ta oprav­da­nja

Za­ko­nom do­ne­se­nim još u trav­nju ut­vr­đe­no je da će se zas­tup­ni­ci­ma pa­ušal za sva­ki ne­do­la­zak uma­nji­va­ti za 150 ku­na, a Od­bor je od ta­da ras­prav­ljao o mo­de­lu po ko­je­mu će se kaž­nja­va­ti izo- stan­ci. Po­s­ljed­njeg tjed­na za­sje­da­nja za­klju­če­no je da će o to­me Od­bor iz­vi­jes­ti­ti pred­sjed­ni­ci klu­bo­va, a po nji­ho­vim iz­vješ­ći­ma is­pa­lo je da se me­đu 273 iz­os­tan­ka u sr­p­nju neo­prav­da­ni­ma mo­gu sma­tra­ti je­di­no iz­os­tan­ci mos­to­va­ca i Lac­ko­vi­ća, jer su je­di­no za njih doš­la iz­vješ­ća da su iz­os­ta­li neo­prav­da­no. Izos­ta­nak zas­tup­ni­ci po za­ko­nu mo­gu oprav­da­ti bo­leš­ću, smrt­nim slu­ča­jem, sud­skim po­zi­vom ili ako su na ne­ki do­ga­đaj po­zva­ni u funk­ci­ji zas­tup­ni­ka. Pred­sjed­nik Od­bo­ra An­te Sa­na­der (HDZ) ka­že, me­đu­tim, ka­ko su še­fo­vi po­je­di­nih klu­bo­va u iz­vješ­ći­ma iz­os­tan­ke prav­da­li i raz­li­či­tim dru­gim raz­lo­zi­ma, na­vo­de­ći ka­ko oni ni­su ut­vr­đe­ni za­ko­nom, ali ka­ko sma­tra­ju da bi se izos­ta­nak sve­jed­no tre­bao ra­ču­na­ti kao oprav­dan. Ta­kav pris­tup iz­a­zvao je frus­tra­ci­je u Mos­tu, ini­ci­ja­to­ru nov­ča­nog kaž­nja­va­nja ne­sa­vjes­nih zas­tup­ni­ka.

Epi­de­mi­ja u klu­bo­vi­ma

– Is­pa­da da su je­di­no ne­za­vis­ni neo­prav­da­no iz­os­ta­ja­li, a da je u dru­gim klu­bo­vi­ma vla­da­la epi­de­mi­ja ili pošast sudskih naloga – ko­men­ti­rao je Mos­tov Marko Vučetić. Pred­sjed­nik HDZ-ova klu­ba Bran­ko Ba­čić tvr­di da je sve po­dat­ke dos­ta­vio na vri­je­me i u skla­du sa za­ko­nom, a SDPov Ar­sen Ba­uk ka­že da je Od­bor po­gri­je­šio ka­da je vo­đe­nje do­ku­men­ta­ci­je o iz­os­tan­ci­ma pre­ba­cio na le­đa še­fo­va klu­bo­va. Oni to, is­ti­če, po za­ko­nu ni­su duž­ni ra­di­ti i za­to je za­tra­žio da mu služ­be po­ša­lju evi­den­ci­ju ula­za­ka sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, koji su se sva­ko ju­tro duž­ni pri­ja­vi­ti kar­ti­com na ula­sku u Sa­bor. Za­tra­žio je i do­ku­men­ta­ci­ju ko­ju su zas­tup­ni­ci oprav­da­li ne­do­la­ske, a tu­ma­či da bi po za­ko­nu tre­bao biti kaž­njen sva­ki ne­do­la­zak za koji ni­je dos­tav­lje­na va­lja­na i sa za­ko­nom us­kla­đe­na “is­prič­ni­ca”. Is­to naj­av­lju­je i pred­sjed­nik Od­bo­ra Sa­na­der, koji is­ti­če da se tek sa­da stva­ra prak­sa po ko­joj će se pro­vo­di­ti za­kon. Iako će zas­tup­ni­ci za sr­panj do­bi­ti 1500 ku­na pa­uša­la, bez ob­zi­ra na to je­su li bi­li u Sa­bo­ru, Sa­na­der ka­že ka­ko će kaž­nja­va­nja de­fi­ni­tiv­no biti te da će im se iz­os­tan­ci na­pla­ti­ti nak­nad­no.

SANJIN STRUKIĆ/ PIXSELL

Nikola Gr­mo­ja i zas­tup­ni­ci Mos­ta pred­lo­ži­li su za­kon

Izos­ta­nak zas­tup­ni­ci mo­gu oprav­da­ti bo­leš­ću, smrt­nim slu­ča­jem, sud­skim po­zi­vom ili ako su na ne­ki do­ga­đaj po­zva­ni u funk­ci­ji zas­tup­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.