ŠTRAJK U ŠPICI SEZONE KAD KOMPANIJA ZARAĐUJE JE ČISTI AUTOGOL

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Pi­lo­ti, stju­ar­de­se i avi­ome­ha­ni­ča­ri Cro­atia Air­li­ne­sa od­lu­či­li su se na štrajk. Za­kon­sko pra­vo na to su stek­li na­kon pro­pa­lih pre­go­vo­ra o no­vom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru. I to ne bi tre­ba­lo biti spor­no. No pro­ble­ma­tič­no je vri­je­me kad su od­lu­či­li štraj­ka­ti. Usred tu­ris­tič­ke sezone. Tad su zra­ko­plo­vi hr­vat­skog na­ci­onal­nog pri­je­voz­ni­ka naj­za­pos­le­ni­ji i tad u biti za­ra­đu­ju pla­će za ci­je­lu go­di­nu. Pos­lo­va­nje Cro­atia Air­li­ne­sa je se­zon­skog ka­rak­te­ra, zi­mi zbog ma­nje put­ni­ka i pos­la kompanija pos­lu­je s gu­bit­kom, dok je lje­ti to dru­ga pri­ča. Pi­lo­ti i stju­ar­de­se ne­za­do­volj­ni su pra­vi­ma ko­ja su ima­li pre­ma do­sa­daš­njem ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru koji je sklop­ljen na­kon štraj­ka 2013. go­di­ne kad je kompanija bi­la u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja. Tad su im sre­za­na ne­ka pra­va. Kompanija je za­vr­ši­la res­truk­tu­ri­ra­nje, već go­di­na­ma pri­ka­zu­je do­bit te pi­lo­ti i stju­ar­de­se sad že­le da im se vra­ti ono što im je odu­ze­to. Kad iz Cro­atia Air­li­nes pak obja­ve pro­sječ­ne pla­će pi­lo­ta – 28.000 ku­na i stju­ar­de­sa 11.000 ku­na ne­to – ve­ći

Bor­ba za pra­va pi­lo­ta i stju­ar­de­sa ne bi tre­ba­la ni­ko­me sme­ta­ti iako ima­ju ve­li­ka pri­ma­nja

dio jav­nos­ti ne­će ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za nji­ho­ve pro­ble­me. No te pla­će ipak ne bi smje­le biti ni­ko­me trn u oku. Avi­oin­dus­tri­ja je vr­lo uno­san biz­nis, po­traž­nja za le­tač­kim osob­ljem u svi­je­tu je go­le­ma, pi­lo­ti pa i stju­ar­de­se se pla­ća­ju go­to­vo su­him zla­tom. I za­to bi iz Cro­atia Air­li­ne­sa mo­gli la­ko oti­ći ra­di­ti va­ni. No mno­gi od njih to (još) uvi­jek ne že­le jer su im ov­dje obi­te­lji i ima­ju iz­gra­đen ži­vot. Nji­ho­vo pra­vo na bor­bu za ve­ća rad­nič­ka pra­va ne bi tre­ba­la ni­ko­me sme­ta­ti iako ima­ju ve­li­ka pri­ma­nja. No sim­pa­ti­je jav­nos­ti si­gur­no ne­će ste­ći ako štrajk koji su naj­a­vi­li za slje­de­ći tje­dan, i to do is­pu­nje­nja uvje­ta, bu­de uz­ro­ko­vao ka­os u zrač­nom pro­me­tu. To je čisti autogol. Broj­ni put­ni­ci koji su kre­nu­li ili već doš­li na od­mor u Hr­vat­sku le­to­vi će biti ot­ka­za­ni, na po­vrat­ku s od­mo­ra će za­vr­ši­ti za­rob­lje­ni u zrač­nim lu­ka­ma. Ako se ni­su mo­gli do­go­vo­ri­ti s upra­vom oko ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra sve do­sad, mo­gli su ipak štrajk or­ga­ni­zi­ra­ti na­kon lje­ta, kad kompanija ube­re plo­do­ve tu­ris­tič­ke sezone. Sad će zbog štraj­ka ima­ti još ve­će tro­ško­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.