‘Nit­ko ne zna ko­li­ko je Ro­ma ubi­je­no, sa­mo je nas Đur­đe­vi­ća u Ja­se­nov­cu skon­ča­lo 920’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Da­ni­jel Pre­rad)

Je­di­ni je otac pre­ži­vio. Mo­ja je obi­telj iz Bje­lo­va­ra, u stoč­nim va­go­ni­ma do­vez­li su ih u Ja­se­no­vac. Že­ne i djecu od­mah su po­bi­li, ka­že Ste­vo Đur­đe­vić – Sa­mo je Đur­đe­vi­ća u Ja­se­nov­cu skon­ča­lo 920. U Ja­se­nov­cu su mi stra­da­li ma­će­ha, oče­va pr­va su­pru­ga, i dvi­je po­lu­ses­tre, tri oče­va bra­ta sa po če­tve­ro dje­ce, djed, ba­ka... – go­vo­ri 67-go­diš­nji Ste­vo Đur­đe­vić, koji je u Ušti­ci ju­čer do- šao oda­ti po­čast svim stra­da­lim Ro­mi­ma u 2. svjet­skom ra­tu. Na rom­skom grob­lju u Ušti­ca­ma, na mjes­tu ma­sov­nih grob­ni­ca ubi­je­nih Ro­ma, obi­lje­žen je ju­čer Sa­mu­da­ri­pen – Me­đu­na­rod­ni dan sje­ća­nja na rom­ske žr­tve ge­no­ci­da u Dru­gom svjet­skom ra­tu. U Ja­se­nov­cu su ubi­je­na 16.173 Ro­ma, od ko­jih je 5608 dje­ce i 4887 že­na. Me­đu nji­ma je i Ste­vi­na obi­telj. – Je­di­ni je otac pre­ži­vio. Mo­ja je obi­telj iz oko­li­ce Bje­lo­va­ra, po­ku­pi­li su ih u stoč­ne va­go­ne i do­vez­li u Ja­se­no­vac. Otac mi je pri­čao da su že­ne i djecu od­mah odvo­ji­li i po­bi­li. Mla­đi i snaž­ni­ji os­ta­li su ra­di­ti ne­ko vri­je­me. Otac je po­ka­pao mr­tve, no na­go­vo­ri­li su ga na bi­jeg. Bje­ža­lo ih je 16, no je­di­no su otac i bra­tić pre­ži­vje­li i za­vr­ši­li u par­ti­za­ni­ma – ka­že Ste­vo. To­čan se broj Ro­ma ubi­je­nih u Ja­se­nov­cu za­pra­vo ne zna. Dru­ge su po­pi­si­va­li, a Ro­me bro­ji­li po va­go­ni­ma, bez po­pi­sa. – O stra­da­nju rom­ske za­jed­ni­ce do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da se Ro­mi tek 70 go­di­na pos­li­je vra­ća­ju na broj­ke ot­pri­je 2. svjet­skog ra­ta – re­kao je sa­bor­ski zas­tup­nik Velj­ko Kaj­ta­zi.

Moj otac us­pio je po­bje­ći iz lo­go­ra, ka­že Ste­vo Đur­đe­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.