Dr­ža­va će iz­gra­di­ti ces­tu do Za­gvoz­da

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Pred­sjed­ni­ca RH bi­la je ju­čer u Imot­skom na pros­la­vi Da­na gra­da i 300. ob­ljet­ni­ci os­lo­bo­đe­nja Imot­skog od Tu­ra­ka sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ju­čer je u Imot­skom bi­la na pros­la­vi Da­na gra­da, blag­da­na Gos­pe od An­đe­la ko­ji je ove go­di­ne iz­nim­no sve­čan jer se obi­lje­ža­va 300. ob­ljet­ni­ca os­lo­bo­đe­nja Imot­skog od Tu­ra­ka. – Ma­lo je na­ro­da či­ja je po­vi­jest ta­ko bur­na, is­pu­nje­na bes­kraj­nim bit­ka­ma i žr­tva­ma za op­s­ta­nak, slo­bo­du i eman­ci­pa­ci­ju. Sa­mo u proš­lom sto­lje­ća mo­ra­li smo iz­dr­ža­ti tri straš­na ra­ta, ali naj­ve­ću je žr­tvu tre­ba­lo pod­ni­je­ti u tri sto­lje­ća obra­ne od Osma­nli­ja. Blag­dan Gos­pe od An­đe­la upi­san je zlat­nim slo­vi­ma u po­vi­jest jer je to bio dan os­lo­bo­đe­nja Imot­skog – rek­la je na sve­ča­noj sjed­ni­ci Grad­skog vi­je­ća Imot­skog K. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. – Proš­la su tri sto­lje­ća i dav­ni su ra­to­vi po­vi­jest iz ko­je mo­ra­mo uči- ti. Ona nas uči ko­li­ka je vri­jed­nost mi­ra ko­ji stal­no mo­ra­mo na­do­gra­đi­va­ti na te­me­lji­ma rav­no­prav­nos­ti i me­đu­sob­nog uva­ža­va­nja vje­ra i na­ro­da. U de­mo­krat­skoj Hr­vat­skoj pos­ti­gli smo u to­me mno­go stvo­riv­ši ži­vot­no oz­ra­čje rav­no­prav­nos­ti za sve na­še gra­đa­ne – rek­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i do­da­la ka­ko sje­ća­nje na proš­lost ima smis­la ako otva­ra vi­di­ke bu­duć­nos­ti. – U ža­ri­štu po­li­ti­ke mo­ra bi­ti stva­ra­nje tak­ve gos­po­dar­ske po­li­ti­ke ko­ja će sva­kom hr­vat­skom gra­đa­ni­nu omo­gu­ći­ti si­gur­nu eg­zis­ten­ci­ju u Hr­vat­skoj. Na ža­lost, Imot­ski ni­je do­sad bio u ža­ri­štu tih nas­to­ja­nja. To tre­ba priz­na­ti i is­pra­vi­ti. Ne za­bo­ra­vi­mo da su se Imo­ća­ni, iako ovaj kraj ni­je bio za­hva­ćen ve­li­ko­sr­p­skom agre­si­jom, sprem­no oda­zva­li po­zi­vu do­mo­vi­ne, mno­gi po­lo­živ­ši ži­vot.. Ime Imot­ske boj­ne bu­di res­pekt, po­nos i div­lje­nje. To je raz­log vi­še da otvo­ri­mo pro­jekt gos­po­dar­ske ob­no­ve i de­mo­graf­skog oživ­lja­va­nja – is­tak­nu­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Rek­la je ka­ko je raz­go­va­ra­la s mi­nis­trom Go­ra­nom Ma­ri­ćem ko­ji joj je obe­ćao ka­ko će usko­ro na Grad Imot­ski bi­ti pre­ne­se­ni objek­ti sta­re du­han­ske sta­ni­ce na Do­ga­ni i mi­nis­trom Ole­gom But­ko­vi­ćem ko­ji joj je re­kao ka­ko je ces­ta Imot­ski – Za­gvozd, spoj na A1, uš­la u če­tve­ro­go­diš­nji plan Vla­de za gra­đe­nje ces­ta. – Uvje­re­na sam da će­mo na­kon iz­grad­nje te ces­te o Imot­skom go­vo­ri­ti kao o hr­vat­skoj Pro­van­si – po­ru­či­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

IZ­LOŽ­BA OL­D­TI­ME­RA U Imot­skom pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pri­sus­tvo­va­la je sve­ča­noj sjed­ni­ci Grad­skog vi­je­ća i raz­gle­da­la iz­lož­bu sta­rih Mer­ce­de­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.