CA će zbog štraj­ka unaj­mi­ti avi­one i po­sa­de

Upra­va avi­opri­je­voz­ni­ka naj­av­lju­je da će spri­je­či­ti šte­tu na vr­hun­cu sezone

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Zra­ko­plov­ni struč­njak Alen Šću­ric ka­že da je u ovo vri­je­me te­ško na­ba­vi­ti zra­ko­plo­ve i da je to ek­s­trem­no sku­po Štrajk u Cro­atia Air­li­ne­su koji je naj­av­ljen za uto­rak mo­gao bi do­ves­ti do ko­lap­sa u zrač­nom pro­me­tu s ob­zi­rom na to da je sr­ce tu­ris­tič­ke sezone. Hr­vat­ski na­ci­onal­ni pri­je­voz­nik su­dje­lu­je na hr­vat­skom tr­ži­štu zrač­nog pro­me­ta s udje­lom od 30 pos­to, a pro­sječ­no dnev­no ima 105 le­to­va. Na vr­hun­cu tu­ris­tič­ke sezone zra­ko­plo­vi CA dnev­no pre­ve­zu i 10.000 put­ni­ka. Za vri­je­me štraj­ka pak mora se osi­gu­ra­ti nor­mal­no odvi­ja­nje tre­ći­ne le­to­va.

Put­ni­ci im naj­važ­ni­ji

Di­rek­tor CA Kre­ši­mir Kuč­ko ju­čer je pro­ci­je­nio da će od 300-ti­njak pi­lo­ta i stju­ar­de­sa te kom­pa­ni­je štraj­ka­ti njih 50 do 100 te je naj­a­vio da će unaj­mi­ti avi­one s po­sa­dom ka­ko bi se osi­gu­rao neo­me­ta­ni pri­je­voz put­ni­ka u udar­nom tjed­nu i mje­se­cu tu­ris­tič­ke sezone. Kuč­ko je ka­zao da su CA put­ni­ci naj­bit­ni­ji i da u kom­pa­ni­ji ne že­le da ijed­nom od njih pro­pad­ne go­diš­nji od­mor ili bi­lo ko­je dru­go pu­to­va­nje u na­šu zem­lju jer se, ka­ko je ka­zao, ma­nji dio za­pos­le­ni­ka od­lu­čio na štrajk. Ko­li­ko će avi­ona s po­sa­da­ma unaj­mi­ti, ni­je re­kao, uz objaš­nje­nje da se još ne zna ko­li­ko će le­tač­kog osob­lja štraj­ka­ti. No pro­ci­je­nio je da će zbog to­ga kompanija ima­ti vi­še­mi­li­jun­ske šte­te po sva­kom da­nu štraj­ka. Pod­sje­tio je da je za proš­log štraj­ka, 2013. go­di­ne kom­pa­ni­je us­pje­la 85 pos­to put­ni­ka pre­ves­ti po re­du le­te­nja, a os­ta­tak uz kaš­nje­nja. No Kuč­ko je ipak upo­zo­rio da štrajk naj­av­ljen u sre­di­ni sezone mo­že ne­po­vrat­no ugro­zi­ti ugled CA i Hr­vat­ske kao tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je. – Ovaj štrajk mo­že iz­a­zva­ti ko­laps u zrač­nom pri­je­vo­zu – upo­zo­rio je Kuč­ko. Štraj­ko­vi usred sezone ni­su ri­jet­kost u svi­je­tu. Bri­tish Airways se ta­ko po­čet­kom sr­p­nja su­očio s dvo­tjed­nim štraj­kom svog ka­bin­skog osob­lja. A da će štrajk naj­av­ljen za uto­rak u CA iz­a­zva­ti ka­os, si­gu­ran je struč­njak za zra­ko­plov­s­tvo Alen Šću­ric. On ka­že da je u ovo vri­je­me ja­ko te­ško na­ba­vi­ti avi­one s po­sa­dom jer sad svi le­te sa 110 pos­to svo­jih ka­pa­ci­te­ta. – Vr­hu­nac je sezone i svi zra­ko­plo­vi su do­sad iz­najm­lje­ni. Pos­to­je tvrt­ke ko­je ima­ju avi­one sprem­ne za naj­am kad ne­ko­me is­pad­ne zra­ko­plov iz flo­te, ali taj naj­am je ek­s­trem­no skup – ka­že Šću­ric. On sma­tra da CA ne­će mo­ći po­mo­ći ni part­ne­ri iz Star Al­li­na­cea jer su i nji­ho­vi zra­ko­plo­vi pu­ni pa ne­će mo­ći pre­us­mje­ra­va­ti put­ni­ke na nji­ho­ve le­to­ve.

Tro­ško­vi kom­pen­za­ci­je

Is­to ta­ko te­ško će put­ni­ke pre­us­mje­ra­va­ti i na auto­bus­ne li­ni­je jer su i one sad po­pu­nje­ne 100 pos­to. Šću­ric objaš­nja­va da je za proš­log štraj­ka 2013. koji je bio u svib­nju, CA tre­ba­la unaj­mi­ti ma­nje zra­ko­plo­va s po­sa­dom ne­go što će to biti slu­čaj sa­da kad su avi­oni pu­ni. On is­ti­če da će kompanija ima­ti i ve­li­ke tro­ško­ve zbog kom­pen­za­ci­je put­ni­ci­ma za ot­ka­za­ne le­to­ve, a one iz­no­se od 250 do 600 eura po put­ni­ku.

Di­rek­tor Cro­atia Air­li­ne­sa Kre­ši­mir Kuč­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.