Ka­os na aero­dro­mi­ma u EU zbog pro­pi­sa koji su uz­rok gu­žve i na Bre­ga­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net BRUXELLES

Sus­tav­ne kon­tro­le pro­vo­de se zbog vi­še od 8000 te­ro­ris­ta u ba­za­ma po­da­ta­ka i vi­še od 70 mi­li­ju­na raz­nih pri­jes­tup­ni­ka, ka­žu u EK Ne­dav­no uve­de­ni pro­pi­si EU o sus­tav­nim kon­tro­la­ma, koji su za­sme­ta­li Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji zbog po­ja­ča­nih gu­žvi stvo­re­nih pri­mje­nom tih pro­pi­sa na Bre­ga­ni i dru­gim gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma, sa­da na vr­hun­cu ljet­ne sezone iz­a­zi­va­ju bi­jes­ne re­ak­ci­je Bri­ta­na­ca koji se ža­le na nes­nos­ne gu­žve na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma zrač­nih lu­ka u Špa­njol­skoj, Por­tu­ga­lu i Fran­cu­skoj. “Ka­os na aero­dro­mi­ma u EU”, zgra­ža se ju­če­raš­nja nas­lov­ni­ca Da­ily Ma­ila, bri­tan­skog ta­blo­ida koji je po­dr­ža­vao Brexit i ra­ni­je na nas­lov­ni­ca­ma po­zi­vao na uvo­đe­nje stro­žih kon­tro­la na gra­ni­ca­ma, ali sa­da ne­ka­ko uvi­đa da stro­že kon­tro­le mo­gu do­ves­ti do ve­ćih gu­žvi. Da­ily Ma­il tvr­di da “bri­tan­ske obi­te­lji naj­vi­še pa­te” če­ka­ju­ći sa­ti­ma zbog gra­nič­nih kon­tro­la ko­je je “na­met­nuo Bruxelles”. Bri­tan­ski tu­ris­ti na druš­tve­nim su mre­ža­ma po­di­je­li­li svo­ja is­kus­tva, ko­je pre­no­si Da­ily Ma­il, dvo­sat­nih i du­ljih če­ka­nja zbog sus­tav­nih kon­tro­la put­nih is­pra­va u zrač­nim lu­ka­ma u Pal­ma de Mal­lor­ci, Ma­la­gi, Bar­ce­lo­ni, Ma­dri­du, Li­sa­bo­nu, Pa­ri­zu (Or­ly), Lyo­nu… Net­ko je obja­vio da je na aero­dro­mu Sc­hip­hol u Am­s­ter­da­mu če­kao če­ti­ri sa­ta na gra­nič­nom pri­je­la­zu. Iz Eu­rop­ske ko­mi­si­je pod­sje­ća­ju na si­gur­nos­ni as­pekt zbog ko­jeg su sve dr­ža­ve čla­ni­ce EU naj­pri­je 2015. za­tra­ži­le, a on­da 2016. i iz­gla­sa­le no­ve pro­pi­se o sus­tav­nim kon­tro­la­ma. – Vi­še od 8000 te­ro­ris­ta iz­lis­ta­no je u ba­za­ma po­da­ta­ka i vi­še od 70 mi­li­ju­na raz­nih pri­jes­tup­ni­ka ili in­for­ma­ci­ja o ukra­de­nim stva­ri­ma kao što su pu­tov­ni­ce. Sto­ga sus­tav­ne kon­tro­le na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma po­ma­žu na­šoj si­gur­nos­ti – po­ru­či­la je glas­no­go­vor­ni­ca EK Na­ta­sha Ber­ta­ud.

Na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma europ­skih zrač­nih lu­ka če­ka se sa­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.