Ne oče­ku­jem is­pri­ku, ali tra­žit ću prav­du

Dr. Pa­vo Ba­ri­šić o na­la­zu ko­mi­si­je Sve­uči­li­šta u Aug­sbur­gu da nje­gov dok­to­rat ni­je pla­gi­jat

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Biv­ši mi­nis­tar obra­zo­va­nja o rje­še­nju Sve­uči­li­šta pr­vog je oba­vi­jes­tio pre­mje­ra Plen­ko­vi­ća. Ka­že, on je bra­nio nje­gov dig­ni­ti­tet La­na Ko­va­če­vić Pa­vo Ba­ri­šić, do­ju­če­raš­nji mi­nis­tar obra­zo­va­nja, mi­ran je. Od pred­sjed­ni­ce Sve­uči­li­šta Aug­sburg sti­gla mu je po­t­vr­da da na­kon de­talj­no pro­ve­de­nog pre­gle­da in­ter­ne is­tra­ži­vač­ke ko­mi­si­je Sve­uči­li­šta u slu­ča­ju nje­go­va dok­tor­skog ra­da ne pos­to­ji znans­tve­ni pre­kr­šaj. Struč­nim rječ­ni­kom, ka­že Pa­vo Ba­ri­šić u ju­če­raš­njem raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list, po­t­vr­đe­no mu je: “U nje­go­vu slu­ča­ju ne­ma ni­kak­va znans­tve­no ne­pri­mje­re­na po­na­ša­nja. Dok­to­rat ni­je auto­pla­gi­jat.” Ta­kav se ras­plet odvio dva mje­se­ca na­kon što se Ba­ri­šić opros­tio od po­zi­ci­je mi­nis­tra i nas­ta­vio svoj rad na Ins­ti­tu­tu za fi­lo­zo­fi­ju. Ipak, u do­ku­men­tu iz Aug­sbur­ga pi­še da će ko­nač­nu od­lu­ku o to­me ho­će li se pos­tu­pak pro­tiv Ba­ri­ši­ća pre­ki­nu­ti, je li po­treb­na no­va is­tra­ga ili će se ipak, neo­vis­no o miš­lje­nju is­tra­ži­vač­kog po­vje­rens­tva, pro­gla­si­ti znans­tve­nom pri­je­va­rom, do­ni­je­ti upra­va Sve­uči­li­šta. O tim i dru­gim te­ma­ma raz­go­va­ra­li smo s Pa­vom Ba­ri­ši­ćem.

Ri­ječ je o od­lu­ci in­ter­ne is­tra­ži­vač­ke ko­mi­si­je?

Do­bio sam oba­vi­jest pred­sjed­ni­ce ins­ti­tu­ci­je Sa­bi­ne Do­ering-Man­te­uf­fel u ko­jem me iz­vješ­ću­je o pos­tup­ku is­pi­ti­va­nja sum­nji na znans­tve­no ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje. Re­zul­tat to­ga za­klju­čak je in­ter­ne is­tra­ži­vač­ke ko­mi­si­je ko­ja vje­ru­je da u ovom slu­ča­ju ne pos­to­ji znans­tve­ni pre­kr­šaj. Od­lu­ka je, dak­le, jas­na i ne­dvo­smis­le­na, u mom slu­ča­ju ne­ma znans­tve­no ne­pri­mje­re­nog po­na­ša­nja.

Jes­te li vi osob­no vi­dje­li pri­ja­vu ko­ju su pro­tiv nas pod­ni­je­li Đi­kić i Zov­ko?

Još u ve­lja­či ove go­di­ne ja sam de­talj­no opi­sao tko me pri­ja­vio i za što me te­re­te i još se ta­da o to­me oči­to­vao. To sam i obja­vio na svo­jim stra­ni­ca­ma po­ru­čiv­ši da od­luč­no od­bi­jam tvrd­nju da je ri­ječ o “kr­še­nju aka­dem­ske pro­ce­du­re pri iz­ra­di di­ser­ta­ci­je” ili ijed­nom dru­gom obli­ku ne­etič­nos­ti. Cje­lo­kup­ni je pos­tu­pak pri­hva­ća­nja i objav­lji­va­nja di­ser­ta­ci­je pro­ve­den u skla­du s “pro­mo­cij­skim pra­vi­li­ma” Sve­uči­li­šta u Aug­sbur­gu. Što se ti­če pri­ja­ve, vi­dio sam onu na­pi­sa­nu na hr­vat­skom je­zi­ku, ne i onu na nje­mač­kom je­zi­ku.

Sa­da ste o ras­ple­tu slu­ča­ja pr­vo oba­vi­jes­ti­li pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Za­što nje­ga pr­vog?

Ja­vio sam mu pr­vom jer je od sa­mog po­čet­ka uklju­čen u ci­je­li ovaj slu­čaj, uos­ta­lom nje­mu je i me­đu pr­vi­ma sti­gla pri­ja­va pro­tiv me­ne. Pri­ja­va ni­je sla­na sa­mo pre­mi­je­ru već i na mno­ge dru­ge adre­se. Uos­ta­lom, di­je­lje­na je i me­đu zas­tup­ni­ci­ma, i to tri da­na pri­je sa­bor­skog iz­gla­sa­va­nja o po­vje­re­nju. Takva je laž­na op­tuž­ba ima­la svr­hu na zas­tup­ni­ke os­ta­vi­ti do­jam da sam po­či­nio ne znam kak­vo “znans­tve­no zvjer­stvo”. Na sre­ću, pre­mi­jer Andrej Plen­ko­vić ni­je pod­le­gao tak­vom pri­ti­sku, ne­go je bra­nio moj dig­ni­tet. Sve je to bi­lo dio or­ga­ni­zi­ra­ne kam­pa­nje pro­tiv me­ne. Baš za­to što je pre­mi­jer Plen­ko­vić stao uz me­ne, zas­lu­žu­je biti in­for­mi­ran, za­to sam nje­mu i pr­vom ja­vio. Dra­go mi je da sam mo­gao po­t­vr­di­ti da sam bio u pra­vu ka­da sam go­vo­rio da ni­je ri­ječ o auto­pla­gi­ja­tu, a da je ti­me u pra­vu bio i sam pre­mjer Plen­ko­vić ka­da me od­lu­čio po­dr­ža­ti.

Što vam je pre­mi­jer Plen­ko­vić od­go­vo­rio?

To ću ipak za­dr­ža­ti za se­be, ni­sam oso­ba od pre­pri­ča­va­nja raz­go­vo­ra. Ni­sam to ni­ka­da ni bio.

Da ni­je bi­lo te afe­re ve­za­ne uz vaš dok­to­rat, vje­ru­je­te li da bi sek­tor obra­zo­va­nja te­že bio pre­pu­šten HNS-u u ko­ali­cij­skom pres­la­gi­va­nju, a da bis­te vi os­ta­li mi­nis­tar obra­zo­va­nja?

Nak­la­pa­nji­ma što bi bi­lo kad bi bi­lo ja se ne bavim, ne ra­dim na ta­kav na­čin. Pri­hva­ćam stva­ri onak­ve kak­ve je­su. Uos­ta­lom, u ta­daš­njoj si­tu­aci­ji nu­đe­no mi je mjes­to u Vla­di, u Mi­nis­tar­stvu ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va, i pre­mi­jer Plen­ko­vić i ta­da mi je is­ka­zao po­vje­re­nje, ali ja sam se za­hva­lio. Vra­tio sam se na Ins­ti­tut za fi­lo­zo­fi­ju i nas­ta­vio se ba­vi­ti svo­jim is­tra­ži­va­nji­ma.

Oče­ku­je­te li is­pri­ku onih koji su pro­tiv vas pod­ni­je­li pri­ja­ve?

Is­pri­ku ne oče­ku­jem ni­ti je tra­žim. Do­sa­daš­nji na­čin pos­tu­pa­nja do­volj­no go­vo­ri o ne­čas­nos­ti tih lju­di.

Raz­miš­lja­te li o ne­kim prav­nim ko­ra­ci­ma bu­du­ći da ka­že­te da ste laž­no op­tu­že­ni i da je sve ovo bi­la ve­li­ka kampanja us­mje­re­na pro­tiv vas kao mi­nis­tra?

Što se ti­če prav­nih ko­ra­ka, ko­nač­nu od­lu­ku ni­sam do­nio. Po­sa­vje­to­vat ću se i vi­dje­ti na koji bih na­čin mo­gao za­do­vo­lji­ti prav­du i on­da ću do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku o to­me ho­ću li po pi­ta­nju op­tuž­bi

ne.• za pla­gi­jat ne­što po­du­ze­ti ili

‘ORGANIZIRANA KAMPANJA’ Laž­na je op­tuž­ba ima­la svr­hu na zas­tup­ni­ke os­ta­vi­ti do­jam da sam po­či­nio ne znam kak­vo “znans­tve­no zvjer­stvo”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.