U Do­mu zdrav­lja Si­get u lif­tu pro­na­đe­na mr­tva pa­ci­jen­ti­ca

Rav­na­te­lji­ca dr. An­to­ni­ja Ba­le­no­vić za­tra­ži­la je iz­vje­štaj i ut­vr­di­la da je re­ak­ci­ja dje­lat­ni­ka bi­la struč­na i promp­t­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Se­dam­de­se­to­smo­go­diš­njoj pa­ci­jen­ti­ci ko­ja je ju­čer oko 7.20 umr­la u Do­mu zdrav­lja ni­su mo­gli po­mo­ći ni li­ječ­ni­ci, a ni eki­pa Hit­ne Sri­je­da uju­tro za­po­če­la je tra­gič­no u Do­mu zdrav­lja Si­get gdje je ne­tom po po­čet­ku ra­da te us­ta­no­ve u lif­tu poz­li­lo se­dam­de­se­to­smo­go­diš­njoj pa­ci­jen­ti­ci ko­ja je on­dje i pre­mi­nu­la. Ti­je­kom te in­ter­ven­ci­je li­ječ­ni­ci su po­zva­ni i u po­drum tog do­ma zdrav­lja jer je poz­li­lo i dru­goj pa­ci­jen­ti­ci. Smr­ti pa­ci­jen­ti­ce u lif­tu svje­do­či­li su dru­gi pa­ci­jen­ti koji su se u tom do­mu zdrav­lja za­tek­li ne­što iza se­dam sa­ti uju­tro, a kon­tak­ti­rao nas je je­dan od či­ta­te­lja opi­sav­ši da je por­tir do­ma zdrav­lja zvao Hit­nu po­moć dok je ne­sret­na že­na le­ža­la na po­du is­pred lif­ta. Kad je doš­la Hit­na po­moć, re­ani­mi­ra­li su je, no bez us­pje­ha i že­na je umr­la is­pred lif­ta, a či­ta­telj je zgro­že­no upi­tao ka­ko je mo­gu­će da nit­ko od li­ječ­ni­ka u do­mu zdrav­lja ni­je mo­gao po­mo­ći že­ni, ne­go se če­ka­la Hit­na po­moć.

Sti­gla i Hit­na

Hit­nu je po­zvao por­tir, ina­če stu­dent koji nam je te­le­fon­ski i po­t­vr­dio da ra­di kao za­mje­na za go­diš­nji od­mor i da ne zna što nam smi­je re­ći. Rav­na­te­lji­ca Do­ma zdrav­lja Zagreb – cen­tar, doc. dr. sc. An­to­ni­ja Ba­le­no­vić, is­pi­ta­la je što se do­go­di­lo u ovom pri­pa­da­ju­ćem do­mu zdrav­lju, o če­mu je do­bi­la pi­sa­no iz­vješ­će. Pre­ma po­da­ci­ma iz tog iz­vješ­ća, u 7.20 sa­ti je po me­di­cin­sku ses­tru i li­ječ­ni­cu u jed­nu or­di­na­ci­ju doš­la spre­ma­či­ca jer je u lif­tu že­na na po­du bez svi­jes­ti. Li­ječ­ni­ca i ses­tra otr­ča­le su do lif­ta i za­tek­le že­nu u boč­nom po­lo­ža­ju u koji ju je sta­vio net­ko od okup­lje­nih pro­ma­tra­ča i ut­vr­di­le da že­na ne di­še i ne­ma puls. Li­ječ­ni­ca ju je okre­nu­la na le­đa, iz­va­di­la do­nje zu­ba­lo i za­po­če­la ma­sa­žu sr­ca, a jed­na že­na me­đu okup­lje­ni­ma je rek­la da do­la­zi Hit­na po­moć. Po­tom je doš­la dru­ga me­di­cin­ska ses­tra ko­ja je za­mi­je­ni­la dok­to­ri­cu na ma­sa­ži sr­ca dok je ova otiš­la po de­fi­bri­la­tor na por­tu. Ta­da je do­šao tim Hit­ne po­mo- ći i pre­uzeo re­ani­ma­ci­ju ti­je­kom ko­je je ses­tri i li­ječ­ni­ci pris­tu­pio mu­ška­rac re­kav­ši da je još jed­noj že­ni poz­li­lo u po­dru­mu do­ma zdrav­lja, kod fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je. Otiš­le su u po­drum i pre­uze­le pa­ci­jen­ti­cu ko­ja je na­kon obra­de pu­šte­na ku­ći, a u me­đu­vre­me­nu su li­ječ­ni­ca i ses­tra doz­na­le da je pa­ci­jen­ti­ca ko­joj su pri­je po­ma­ga­le u lif­tu pre­mi­nu­la. Kon­tak­ti­ra­la ih je pos­li­je i po­li­ci­ja bu­du­ći da su pr­ve za­po­če­le re­ani­ma­ci­ju ne­sret­ne že­ne.

Pro­to­kol Mi­nis­tar­stva

Ina­če, u ovom do­mu zdrav­lja una­zad go­di­nu da­na, me­đu os­ta­lim, uve­de­na je obvez­na edu­ka­ci­ja iz re­ani­ma­ci­je za sve dje­lat­ni­ke. Rav­na­te­lji­ca Ba­le­no­vić ža­li zbog ne­sret­nog is­ho­da po ovu pa­ci­jen­ti­cu, no osob­lje do­ma zdrav­lja, ka­že ova li­ječ­ni­ca, pos­tu­pi­lo je struč­no i promp­t­no. Još će je­dan­put na­po­me­nu­ti da u ovak­vim vre­men­skim pri­li­ka­ma od­nos­no za ova­ko vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra sta­ri­ji i kro­nič­ni bo­les­ni­ci mo­ra­ju biti na po­seb­nom opre­zu. Za­vo­di za jav­no zdrav­s­tvo i Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva upu­ću­ju na pre­po­ru­ke za za­šti­tu od vru­ći­ne gdje, me­đu os­ta­lim, sto­ji da tre­ba iz­bje­ga­va­ti bo­ra­vak va­ni za vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra, tre­ba kon­zu­mi­ra­ti ma­nje i češ­će la­ga­ne obro­ke, uno­si­ti do­volj­no te­ku­ći­ne ta­ko­đer u raz­ma­ci­ma i ne pre­vi­še odje­dan­put pri če­mu se sa­vje­tu­je po­naj­pri­je unos obič­ne vo­de, no­si­ti la­ga­nu odje­ću, pro­vje­tri­ti pros­to­ri­ju te ra­s­hla­di­ti ju po­naj­pri­je noć­nim zra­kom jer ne va­lja pre­tje­ri­va­ti s ko­ri­šte­njem kli­ma-ure­đa­ja. Is­te pre­po­ru­ke za jav­nost upu­ću­ju i ka­ko pos­tu­pi­ti za to­plin­skog uda­ra od­nos­no ako pri­mi­je­ti­te vru­ću, su­hu ko­žu, ne­raz­go­vi­je­tan go­vor, gr­če­ve ili gu­bi­tak svi­jes­ti, tre­ba po­zva­ti hit­nu po­moć, a do­tad iz­mje­ri­ti tem­pe­ra­tu­ru i, ako je po­vi­še­na, ski­da­ti je hlad­nim oblo­zi­ma. Ako je oso­ba bez svi­jes­ti, ta­da je tre­ba sta­vi­ti u boč­ni le­že­ći po­lo­žaj.

Li­ječ­ni­ca i me­di­cin­ska ses­tra pri­sko­či­le su u po­moć, me­đu­tim ut­vr­di­le su da ne­ma pul­sa Dok su ne­sret­nu že­nu po­ku­ša­va­li re­ani­mi­ra­ti, dru­goj je pa­ci­jen­ti­ci u po­dru­mu poz­li­lo

Do do­la­ska Hit­ne po­mo­ći, une­sre­će­noj su po­ku­ša­li po­moć pru­ži­ti dje­lat­ni­ci Do­ma zdrav­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.