Ve­se­li­mo se no­voj pru­zi, ali sve oko nje su “sfu­ša­li”

Odvod­nja “šte­ka”, nad­streš­ni­ce su po­lov­ne, pris­tu­pi zem­lja­ni...

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Re­kons­truk­ci­ju tra­se od Mi­ha­ljev­ca do Do­lja če­ka­li su go­di­na­ma, a sad se, ka­žu, bo­je da tra­mvaj ne­će ni mo­ći vo­zi­ti jer će sve br­zo po­pla­vi­ti Da dr­ži vo­du dok maj­sto­ri odu – ta­ko je, ka­žu u Gra­ča­ni­ma, sa­gra­đe­na no­va pru­ga od Mi­ha­ljev­ca do Do­lja, či­ji su za­vr­še­tak če­ka­li go­to­vo po­la go­di­ne. Dos­lov­ce će dr­ža­ti vo­du, ne sa­mo u pre­ne­se­nom zna­če­nju, jer ka­na­li ko­ji­ma bi ona tre­ba­la otje­ca­ti uz pru­gu os­ta­li su za­tr­pa­ni po­sje­če­nim gra­njem, a na di­je­lo­vi­ma su i za­pu­nje­ni asfal­tom. Na nad­streš­ni­ca­ma ne­dos­ta­ju “kro­vo­vi”, pris­tup sta­ja­li­šti­ma ni­je pri­la­go­đen, a mno­ge “bolj­ke” rje­ša­va­ne su tek na­kon što su se na njih po­tu­ži­li oni koji će se no­vom pet­na­es­ti­com vo­zi­ti sva­kod­nev­no.

Zbog na­gi­ba tr­ga­li asfalt

– Pre­ma pr­vot­nom pla­nu, pru­ga je tre­ba­la biti za­vr­še­na 22. lip­nja. Jas­no nam je da se ra­do­vi mo­gu odu­lji­ti i na­rav­no da nam je dra­že da du­lje tra­je i bu­de na­prav­lje­no po­šte­no, ne­go da se ra­di na br­zi­nu i nek­va­li­tet­no. Ali dan ili dva pri­je otvo­re­nja tra­se oni su tek kre­nu­li s ne­kim pos­lo­vi­ma, umjes­to da se tad iz­vo­de za­vr­š­ni ra­do­vi – objaš­nja­vao nam je ju­čer pred­sjed­nik Mjes­nog od­bo­ra Gra­ča­ni Ma­ri­jan Kos dok nas je vo­dio od Mi­ha­ljev­ca do Do­lja uka­zu­ju­ći na sve pro­pus­te na­prav­lje­ne pri grad­nji pru­ge. U “in­s­pek­ci­ji” je u is­to vri­je­me bio i Zri­nje­vac, ali tek na po­čet­nom okre­ti­štu, dok su rad­ni­ci Čis­to­će još čis­ti­li pet sta­ja­li­šta, ko­li­ko ih se na­la­zi na ru­ti pet­na­es­ti­ce. Pra­li su ih jer da­nas ra­no uju­tro do tu­ne­la pod­no Slje­me­na pro­vo­zat će se i gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić pa blat­nja­vi otis­ci ci­pe­la na no­vom asfal­tu ni­ka­ko “ne bi do­bro iz­gle­da­li”. – Ni­sam nig­dje vi­dio da se asfalt stav­lja di­rek­t­no na zem­lju, a za­ni­ma me i ka­ko će sad že­ne iz Gra­ča­na do tra­mva­ja u ci­pe­la­ma, kad mo­ra­ju ga­zi­ti ili zem­ljom ili pak po šljun­ku. Pred­lo­žio sam da se ba­rem asfal­ti­ra dio iz­me­đu dvi­ju nad­streš­ni­ca da se nor­mal­no mo­že pro­ći od jed­ne do dru­ge, ali ni­su uva­ži­li moj ko­men­tar – re­kao je Ma­ri­jan Kos, koji već mje­se­ci­ma ho­da tra­som pru­ge i gle­da što se sve u nje­go­vu kvar­tu ra­di. Po­seb­no se “za­ba­vio”, ka­zao je, kad je na­išao na ure­đi­va­nje sta­ni­ce Gra­čan­ski Mi­ha­lje­vac. – Asfal­ti­ra­li su i uli­cu, ali bu­du­ći da je bri­jeg, na­pra­vi­li su pres­trm na­gib od­mah iz­nad pru­ge i on­da shva­ti­li da zbog to­ga tra­mvaj uop­će ne­će mo­ći pro­la­zi­ti. Pa su na kra­ju tr­ga­li no­vi asfalt i iš­li is­po­no­va – po­jas­nio je pred­sjed­nik Mjes­nog od­bo­ra Gra­ča­ni, koji nas je, še­ta­ju­ći, go­to­vo na sva­kom ko­ra­ku upo­zo­ra­vao na ne­ku od po­gre­ša­ka. Ili sa­mo vr­lo za­nim­ljiv na­čin rje­ša­va­nja pos­la. – Stu­po­ve koji no­se elek­trič­ne vo­do­ve za tra­mvaj obo­ji­li su, ali hr­đu pri­je to­ga s njih ni­su ski­da­li – po­ka­zi­vao nam je Ma­ri­jan Kos fri­ško obo­je­ne sre­br­ne stu­po­ve kod ko­jih su čak, da sve bu­de us­kla­đe­no, obo­ji­li i ko­rov. Mo­gli su to po­ču­pa­ti, ka­zao je Kos, ali iš­li su, pret­pos­tav­lja, onom “to ni­je moj po­sao”. Baš kao što ni­je bio po­sao ni onog tko je po­kraj sta­ja­li­šta Gra­čan­ski Mi­ha­lje­vac stav­ljao no­vi šaht. Jer u no­vom asfal­tu “blis­ta” no­vo­pos­tav­lje­ni, ali po­kraj nje­ga na zem­lji po­nos­no sto­ji onaj koji je za­mi­je­njen. – Mo­žda mak­nu do su­tra, kad će se ovu­da vo­zi­ti grad­ski vrh – re­kao je ju­čer pred­sjed­nik Mjes­nog od­bo­ra Gra­ča­ni pa us­t­vr­dio ka­ko će gre­ške ko­je je pri­mi­je­tio na kra­ju stva­ra­ti mo­žda i naj­ma­nje pro­ble­ma oko pru­ge.

A sve im je “pri­vre­me­no”

Naj­ve­će bi bolj­ke mo­gle stva­ra­ti sliv­ne vo­de jer ka­na­li za odvod­nju na di­je­lo­vi­ma su po­sve za­čep­lje­ni, a rub­nja­ci ni­su pos­tav­lje­ni go­to­vo nig­dje. – Ako se ova­ko ra­di­la pr­va fa­za ži­ča­re, ne znam ka­ko se mis­li na­pra­vi­ti os­ta­tak – re­kao je Ma­ri­jan Kos pa pod­sje­tio na to da su pa­ra­lel­no s otva­ra­njem ra­do­va na pru­zi u ve­lja­či otvo­re­ni i oni na kr­če­nju pu­ta ko­jim bi slje­de­će go­di­ne tre­ba­la pro­ći ži­ča­ra. Na lo­ka­ci­ji otvo­re­nih ra­do­va, me­đu­tim, ka­že, već se mje­se­ci­ma ne ra­di ni­šta. – Ne že­li­mo biti ne­za­hval­ni i na­rav­no da po­dr­ža­va­mo sve što se ra­di, ve­se­li­mo se vož­nji no­vom pru­gom, a de­fi­ni­tiv­no i no­vom ži­ča­rom. Ali ne že­li­mo da se sve ras­pad­ne u pr­vom mje­se­cu ko­ri­šte­nja, kao što nam je i dos­ta da nam za sve što pi­ta­mo za­što ni­je do­vr­še­no ka­žu da je tre­nu­tač­na si­tu­aci­ja sa­mo pri­vre­me­na – re­kao je Kos pa do­dao ka­ko još i ne zna­ju ho­će li tra­som vo­zi­ti no­vi ili sta­ri tra­mvaj. Jer di­oni­ca je tes­ti­ra­na ni­sko­pod­nim, ali “sa­mo pri­vre­me­no”.

Ne že­li­mo da se sve ras­pad­ne u pr­vom mje­se­cu ko­ri­šte­nja, upo­zo­ra­va­ju sta­nov­ni­ci Čis­ti­la su se sta­ja­li­šta od bla­ta jer će se da­nas ra­no uju­tro do tu­ne­la pro­vo­za­ti Ban­dić

Ka­na­li uz pru­gu za­tr­pa­ni su od­sje­če­nim gra­njem ili zem­ljom Tra­mvaj će vo­zi­ti od da­nas, start mu oz­na­ču­je gra­do­na­čel­nik

No­vi šaht je pos­tav­ljen, ali sta­ri ni­su mak­nu­li

Ne­kim nad­streš­ni­ca­ma ne­dos­ta­je dio “kro­va”

Pri bo­je­nju stu­po­va ofar­ban je us­put i ko­rov koji ras­te uz njih

Bolj­ka za bolj­kom Pred­sjed­nik Mjes­nog od­bo­ra Ma­ri­jan Kos uka­zao je na pro­ble­me na tra­si tra­mva­ja broj 15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.